Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor?

Folkhälsomyndigheten genomför regelbundet den nationella enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” riktad till befolkningen i åldrarna 16 år och uppåt.

Information om folkhälsoenkäten

Syftet med enkäten är att visa hur befolkningen mår samt att följa förändringar i hälsa, levnadsvanor och livsvillkor över tid (som en del i uppföljningen av folkhälsopolitiken).

En del frågor är (fr.o.m. 2022) en del av Sveriges officiella statistik

Resultaten används som underlag för analyser och beslut i en mängd olika sammanhang, både nationellt, regionalt och lokalt.

Det är ett fortlöpande samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och Sveriges regioner. Västra Götalandsregionen har varit med från början och vissa år är med ett utökat urval och egna tilläggsfrågor.

Resultat från undersökningar

Följande rapporter finns publicerad med regional data:

För andra relevanta folkhälsorapporter finns i Västra Götaland Statistik- och analysportalen under Hälsa och vård/Folkhälsa.

Statistisk resultat efter region, delregion och på kommunnivå finns i Statistikdatabasen.

Information om enkätens innehåll, metoder, svarsfrekvens och variablerna finns nedan i Tekniska rapporter.

Frågor om statistik- och datauttag som rör folkhälsoenkäten skickas till Regional vårdanalys funktionsbrevlåda: regionalvardanalys@vgregion.se

Läs mer

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida: Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 

Resultat presenteras för hela Sverige, med tidsserier, uppdelning efter kön, åldersgrupp, utbildningsnivå, sysselsättningsstatus, andra socioekonomiska förhållanden och födelseregion, samt 4-årsmedelvärden på län/regionnivå, uppdelade efter kön och kommuntyp.

Tekniska rapporter

Tekniska rapporter, beskrivning av genomförande och metoder

 

Allan Dale Recinos

Strateg
Kontaktperson