Västra Götaland i EU

Rad med nationsflaggor utanför EU-parlamentsbyggnaden i Bryssel

Västra Götalandsregionen (VGR) är en aktiv och engagerad aktör på den europeiska arenan i syfte att möjliggöra för viktiga erfarenhets- och kunskapsutbyten för aktörer i Västra Götaland samt möjliggöra EU-finansiering av västsvenska projekt. VGR arbetar aktivt för att påverka och bevaka policyprocesser på EU-nivå samt positionera VGR i våra internationella organisationer och använda dessa som verktyg för den regionala utvecklingen.

En aktiv region på den europeiska arenan

VGR engagerar sig aktivt i att föra fram Västra Götalands och VGRs intressen och behov i EUs beslutsfattande processer. Kommuner och regioner genomför de lagar och förordningar som EU beslutar om, ungefär hälften av punkterna på regionernas dagordning har sitt ursprung i EU. För att kunna påverka policyprocesserna efter våra regionala behov finns vi på plats i Bryssel.

Sammanhållningspolitiken är ett viktigt verktyg för regional utveckling

EUs sammanhållningspolitik är EUs främsta investeringsverktyg i den regionala och lokala utvecklingen och syftar till att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i Europa. Sammanhållningspolitiken är därför ett viktigt verktyg för att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland (VG2030).

Aktörer i Västra Götaland har tillgång till flera EU-program kopplade till sammanhållningspolitiken. VGRs roll - tillsammans med övriga regioner inom EU - är central för att se till att EUs sammanhållningspolitik utformas och genomförs utifrån regionala förutsättningar och behov. Tillsammans med VGRs egna regionala utvecklingsmedel spelar sammanhållningspolitiken en stor roll för den regionala utvecklingen och bidrar till en stärkt innovationskraft och bygga kompetens i Västra Götaland.

Stor portal omger ingång till EU-byggnad i Bryssel

EU-program

Läs mer om Interreg, Regionalfonden, Socialfonden och sektorsprogrammen och hur man kan söka medel genom dessa.

Sammanhållningspolitiken

Sammanhållningspolitiken syftar till att utveckla Europas regioner genom att minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor. Målet är att bidra till en ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom Europa.

Sammanhållningspolitiken

Strukturfondspartnerskapet Västsverige

För att säkerställa det regionala inflytandet över EU-medel genom regionalfonden och socialfonden finns så kallade strukturfondspartnerskap. I Västsverige finns ett av åtta sådana i Sverige. VGR är värdorganisation för och administrerar dess sekretariat med stöd av Region Halland. 

Strukturfondspartnerskapet (SFP)

Exempel på pågående EU-projekt där VGR medverkar

Ung-labbet (ESF)

AstaZero (Horizon, Europeiska regionala utvecklingsfonden i Västsverige)

Circular Hub (Europeiska regionala utvecklingsfonden i Västsverige)

Industry in West (Europeiska regionala utvecklingsfonden i Västsverige)

Smart Agri (Europeiska regionala utvecklingsfonden i Västsverige)

ExpBio  (Interreg Nordsjön)

SCALE (Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak)

Tillsammans ställer vi om

Regional utvecklingsstrategi 2021-2030. Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.