Gränslöst arbete

Omslag gränslöst arbete

Arbetslivet har blivit mer flexibelt, vilket innebär att många kan arbeta när och var som helst. Gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. Flexiblare arbetsförhållanden gör att vi arbetar mer. Otydliga förväntningar driver på. Vad får det för konsekvenser för hälsa och arbetsmiljö? Arbetsmiljöverket har presenterat två forskarsammanställningar och en vägledning som stöd.

Vad menas med gränslöst arbete?

Gränslöst arbete kan förstås som arbete som är flexibelt i förhållande till tidsmässiga, rumsliga och organisatoriska gränser. Det kan innebära frihet för arbetstagare att planera och utföra arbetet på varierande tider och platser men det kan också innebära att individer under hög arbetspress upplever det som nödvändigt att arbeta mer och intensivare.

Du är "din egen lyckas smed"

Arbetslivet blir allt mer individualiserat med större ansvar för att själv organisera såväl ditt arbete som din utveckling. Samarbete och kommunikation beskrivs som medel för att nå målen kreativitet och innovation, så du behöver vara tillgänglig och flexibel för att kunna samarbeta med andra. Att fördröja kollegors arbete kan vara en källa till stress. I det gränslösa arbetslivet har du större möjligheter att regelbundet ta med dig arbetet, inte bara hem utan också till andra ställen, för att få gjort dina dagliga arbetsuppgifter. Det privata och professionella flyter ihop. Det kan vara svårt att stänga av tankarna på arbetet på fritiden. Behovet av stöd och återkoppling från ledningen ökar, och behöver anta nya former.

RÅD när de organisatoriska gränserna luckras upp

 • Ta fram riktlinjer så att det går att förena individuell flexibilitet med samordning.

 •  Diskutera normerna för nåbarhet och tillgänglighet, vad som är avgörande för verksamheten respektive för medarbetarnas behov av ostörd fritid.

 •  Hjälp medarbetare att prioritera bland uppgifter när det behövs, ge avlastning vid hög belastning och fördela om arbetsuppgifter mellan medarbetare.

Flexibla och gränslösa arbetstider

Gränslöst arbete innebär att arbete kan utföras på arbetsplatsen, i hemmet eller någon annanstans och på nästan vilka tider som helst. Att kunna påverka sina egna arbetstider är för det mesta positivt. Men det kan innebära intensiva och långa arbetstider. Enstaka tillfällen med långa arbetsveckor, övertidsarbete och komprimerade arbetstider är sannolikt inte skadligt för hälsan, men det innebär ökad trötthet och sömnbrist samt att arbetet inkräktar på privatlivet.

Råd till arbetsgivaren

 • Ha koll på hur mycket och när medarbetarna arbetar

 • Omfördela vid hög arbetsbelastning

 • Organisera arbetet så att arbetsbelastningen hamnar inom ramen för vad som är rimligt under ordinarie arbetstid.

 • Skapa en policy för nåbarhet och uppkoppling

 • Använd medarbetarsamtalet till att diskutera vad som hindrar respektive främjar en välfungerande gränssättning, samt eventuellt behov av stöd i detta.

Råd till medarbetaren

 • Sätt gränser, om balansen mellan arbete, privatliv och återhämtning är dålig.
 • Ta upp frågan med din chef om arbetet försvårar återhämtning.
 • Ta pauser och raster under arbetet

Du kan arbeta VAR du vill !

Strävan efter flexibilitet uttrycks i aktivitetsbaserade kontorslösningar. Där är önskan om ökat samarbete och kommunikation som ett medel för ökad kreativitet och innovation ett tydligt incitament. Medan industrisamhället betonade fysisk närvaro under reglerad arbetstid betonas i det digitaliserade arbetslivet i högre grad att uppgifterna fullgörs, oavsett var och när. Medarbetare med självledarskap kräver ett annat ledarskap. Aktivitetsbaserade kontor består i stor utsträckning av öppna utrymmen, vilka inte stödjer koncentrationskrävande arbetsuppgifter eller anställdas behov av integritet och möjlighet att dra sig undan vid behov. Vanligt förekommande fysiska arbetsmiljöbelastningar i öppna kontor är ljud, ljus och luft.

Råd till arbetsgivaren

 • Koncentrationskrävande arbetsuppgifter kräver stillhet. Se till att det finns god ljudmiljö, tillräckligt med tysta rum och utrymmen utan störande insyn.
 • Förbered införandet av aktivitetsbaserade kontor noga. Det handlar om ett nytt sätt att arbeta. Ge därför medarbetare möjlighet till träning och handledning så alla känner sig trygga och kan förbereda sig i god tid.
 • Ge ledare handledning i hur man leder i aktivitetsbaserade kontor där man inte alltid vet var medarbetarna befinner sig.
 • Ge möjligheter för psykologiska behov, till exempel att manifestera gemenskap och tillhörighet på arbetsplatsen. Att kunna ge sin arbetsstation en personlig prägel är kopplat till högre produktivitet.