Ledning och styrning

Ledare och ledarskap kan påverka medarbetares hälsa, välbefinnande, arbetstillfredsställelse, sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Tydliga mål och roller är några viktiga hörnpelare.

Att chefer påverkar arbetsmiljö, välbefinnande, stress och arbetsprestation är väl känt. En viktig förutsättning är att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning, men också förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken. Här tar vi upp viktiga aspekter i styrning och ledning såsom roller och mål. Ledarskapet och dess förutsättningar kan du läsa om under Hållbart ledarskap och medarbetarskap.

Hållbart ledarskap och medarbetarskap

Tydliga mål

Organisationer med tydliga mål och förväntningar kan skapa gynnsammare förutsättningar för arbetet, stödja anställdas handlingsutrymme, det sociala kapitalet och förmågan att hantera arbetslivet, och därmed främja hälsa. Om målen är otydliga kan det istället utgöra ett krav i arbetet, genom att det kan vara oklart vilka resultat som ska uppnås. Motstridiga krav kan handla om tolkningar av vad som behöver, kan och borde göras samt när och var det ska göras.

Kännetecknandeför arbetsmiljöer inom vård och omsorg är att de är klientorienterade och politiskt styrda. Där finns målkonflikter utifrån olika intressenter och konflikt kan även uppstå gentemot de egna värderingarna. I CHEFiOS-studien som tittade på chefers organisatoriska förutsättningar inom kommunal verksamhet, konstaterades att det är ett komplext styrningslandskap som kommunala chefer på operativ nivå måste handskas med. Många vill vara med och utöva inflytande över verksamheten. Inte sällan lämnas chefen ensam med att prioritera bland otydliga och ibland motstridiga mål.

Kvinnor och mäns arbetsvillkor, Arbetsmiljöverket 2016

Chefers organisatoriska förutsättningar, avhandling

Tydliga roller

Tydliga roller i arbetet är en friskfaktor. Det handlar om arbetsuppgifternas innehåll, vad du förväntas utföra som medarbetare och vilka som är dina ansvarsområden. 

Otydliga roller är det däremot när det finns motstridiga tolkningar av vad som behöver, kan och borde göras samt när, var och hur det ska göras. Rollkonflikter uppstår när de handlingar och beteenden som förväntas av dig är inkonsekventa. Båda delarna kan leda till stress och orsaka konflikter.

Aktuella länkar

Ledarskap och organisation, suntarbetsliv.se

ISM-rapport 21 Kap 8 Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, Arbetsmiljöverket

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vägledning, Arbetsmiljöverket 2016