Guide - Vibrationer/Medicinska kontroller

Närbild på en hand som använder en stor, elektrisk såg.

Inledning

Inledning

Vibrationer delas upp i hand- och armvibrationer samt helkroppsvibrationer. 

Exponering för hand- och armvibrationer kan förekomma vid arbeten med handhållna verktyg, men även när man håller i rattar och reglage.  Helkroppsvibrationer förekommer till exempel i anläggningsmaskiner och truckar. 

De besvär som vibrationer kan orsaka, kan delas upp i övergående och bestående besvär: 

Hand- och armvibrationer:

 • Övergående besvär kan vara köldkänsla, nedsatt känsel, muskeltrötthet och domningar.  
 • Bestående besvär kan vara kärlskador så kallade ”vita fingrar”, nervskador samt muskel- och ledskador.  

Helkroppsvibrationer:

 • Övergående besvär kan vara nedsatt prestationsförmåga, synpåverkan samt ökad trötthet.  
 • Bestående besvär kan vara nack- och ryggskador.  

Syftet med guiden är att förebygga ohälsa till följd av långvarigt arbete med vibrerande verktyg, utrustningar och fordon. 


Dokumentera "Medicinska kontroller" i HälsoSAM

Enligt föreskrifterna om medicinska kontroller krävs att chefen dokumenterar genomförandet av dessa. Det krävs också att chefen har ett register över medarbetare som berörs. För att uppfylla lagens krav finns ett formulär under "tidiga signaler" i HälsoSAM där denna dokumentation ska ske. För att detta också ska bli ett register krävs dokumentation om att chefen har lämnat ett erbjudande om medicinsk kontroll till medarbetaren och att hen har tackat "ja eller nej”.

HälsoSAM


Steg för steg

1. Undersök och bedöm risken för vibrationsskada

 • Genomför vibrationsmätningar i den utsträckning som det behövs. Ett alternativ till mätning är att uppskatta vibrationernas storlek från leverantörens vibrationsdata för verktyget, utrustningen eller fordonet. 
 • Bedöm erhållna vibrationsnivåer i förhållande till de insats- och gränsvärden som finns angivna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer. 
 • Bedöm risken för besvär till följd av vibrationer i arbetet. 

Kontakta vid behov Hälsan och Arbetslivet för stöd i detta bedömningsarbete. 

Se "Fördjupande länkar och dokument" nedan.


2. Utred orsaker och genomför åtgärder

Vibrationsnivåer som överstiger insatsvärdena

Om vibrationsnivåerna överstiger insatsvärdena är det krav på att du som chef ska:

 • Utreda orsaken och vidta åtgärder för att minska exponeringen.

Vibrationsnivåer som överstiger gränsvärdena

Om vibrationsnivåerna överstiger gränsvärdena är det krav på att du som chef ska:

 • Genomföra omedelbara åtgärder, till exempel byta utrustning eller minska tiden för användandet.   
 • Utreda orsakerna till nivåerna.  
 • Genomföra långsiktiga åtgärder så att inte gränsvärdena överskrids.

Se "Checklistor och mallar" nedan.


3. Följ upp genomförda åtgärder

 • Följ upp genomförda åtgärder. 
 • Dokumentera resultatet av uppföljningen i handlingsplanen.

Se "Checklistor och mallar" nedan.


4. Kriterier för erbjudande om medicinsk kontroll

Du som chef ska erbjuda en medicinsk kontroll för de medarbetare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete som innebär exponering för vibrationer om exponeringen:

 • Överstiger insatsvärdet för hand- och armvibrationer enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer.
 • Sker på sådant sätt att misstanke finns om att exponeringen kan orsaka ohälsa.
 • Orsakat vibrationsskador, eller gett misstanke om vibrationsskador, hos en annan arbetstagare, som har exponerats på ett liknande sätt.

Se "Fördjupande länkar och dokument" nedan.


5. Erbjud en medicinsk kontroll innan påbörjat vibrationsarbete

Du som chef ska:

 • Erbjuda medarbetarna en medicinsk kontroll innan ett vibrationsarbete påbörjas första gången. 

Har en medicinsk kontroll genomförts inom 12 månader före vibrationsarbetets början, behöver inte kontrollen upprepas. 

Se Checklistor och mallar" nedan.


6. Erbjud en ny medicinsk kontroll – återkommande – med högst 3 års mellanrum

Du som chef ska:

 • Erbjuda fortsättningsvis medarbetarna en återkommande medicinsk kontroll, med högst 3 års mellanrum, efter påbörjat vibrationsarbete.  

Om man vet att den aktuella typen av arbete kan medföra höga risker för vibrationsskador, kan det vara motiverat att erbjuda medicinska kontroller med kortare intervall än vart 3:e år.  

Om de två första medicinska kontrollerna inte visar tecken på vibrationsskada, kan sedan varannan kontroll ersättas med:

  • En enklare kontroll
  • Ett frågeformulär avsett för screening av vibrationsskada

Om det i dessa framkommer tecken på vibrationsskada ska medarbetaren inom 3 månader genomgå en medicinsk kontroll.

Se "Checklistor och mallar" nedan.


Stöd i det praktiska arbetet

Checklistor och mallar

Västra Götalandsregionen

 • Blankett för beställning av medicinsk kontroll hos Hälsan och Arbetslivet ligger som en länk i Barium och fylls i där.

Ansvar och roller

Chefens ansvar

Chefens ansvar innebär att: 

 • Genomföra mätningar eller uppskattningar av vibrationsnivåer vid behov från vibrerande verktyg, utrustningar och fordon som används. 
 • Genomföra bedömningar av risken för ohälsa utifrån erhållna mätresultat eller uppskattade vibrationsnivåer. 
 • Genomföra åtgärder vid behov.
 • Följa upp genomförda åtgärder. 
 • Identifiera behovet av medicinska kontroller p.g.a. exponering för vibrationer – se krav för erbjudande under punkt 4 – ovan. Därefter erbjuda regelbundna medicinska kontroller.    
 • Ge medarbetare information och utbildning om de riskerar ohälsa p.g.a. exponering för vibrationer. 
 • Revidera riskbedömningar och åtgärder om en medarbetare visar tecken på en vibrationsskada vid genomförda medicinska kontroller. Erbjud övriga medarbetare som exponeras på liknande sätt en medicinsk kontroll. 
 • Erbjuda medarbetare en medicinsk kontroll som visar tecken på en vibrationsskada vid en hälsoundersökning eller i frågeformuläret.
 • Erbjuda en medicinsk kontroll om en medarbetare uppger nya besvär eller visar tecken på en vibrationsskada mellan 3-årsintervallet för medicinska kontroller. 
 • Dokumentera på respektive medarbetare i hälsoSAM att hen har erbjudits medicinsk kontroll och om kontrollen har genomförts

Medarbetarens roll

Medarbetarens roll innebär att:

 • Ha möjlighet att tacka ja eller nej till att delta i medicinska kontroller, hälsoundersökningar eller svara på frågeformulär till följd av arbete med vibrerande verktyg, utrustningar eller fordon.

Skyddsombudets roll

Skyddsombudets roll är att samverka med chefen när det gäller att:

 • Genomföra mätningar eller uppskattningar av vibrationsnivåer vid behov från vibrerande verktyg, utrustningar och fordon som används. 
 • Genomföra bedömningar av risken för ohälsa utifrån erhållna mätresultat eller uppskattade vibrationsnivåer. 
 • Genomföra åtgärder vid behov.
 • Följa upp genomförda åtgärder. 
 • Identifiera behovet av medicinska kontroller p.g.a. exponering för vibrationer – se krav för erbjudande under punkt 4 – ovan. Därefter erbjuda regelbundna medicinska kontroller.    
 • Ge medarbetare information och utbildning om de riskerar ohälsa p.g.a. exponering för vibrationer. 
 • Revidera riskbedömningar och åtgärder om en medarbetare visar tecken på en vibrationsskada vid genomförda medicinska kontroller. Erbjud övriga medarbetare som exponeras på liknande sätt en medicinsk kontroll. 
 • Erbjuda medarbetare en medicinsk kontroll som visar tecken på en vibrationsskada vid en hälsoundersökning eller i frågeformuläret.
 • Erbjuda en medicinsk kontroll om en medarbetare uppger nya besvär eller visar tecken på en vibrationsskada mellan 3-årsintervallet för medicinska kontroller. 

HR-funktionens roll

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide.