Guide - Kulvertar, transporter och samordnade ronder

En kulvertkorridor

Inledning

Inledning

I Sjukhusens kulvertar, som räknas som en gemensam arbetsyta, rör sig många människor, såväl gående som truckar, sparkcyklar och andra maskiner. Statistiskt är truckar inblandade i många arbetsolyckor i Sverige. Säkerheten vid transporter är också beroende på hur kulvertar är fysiskt utformade.

VGR behöver därför ha gemensamma rutiner för hur till exempel:

 • Transporter ska ske på gemensamma arbetsytor. 
 • Truckar, sparkcyklar och andra maskiner tillses så att de är säkra att köra.
 • Förarens kunskap och kompetens säkerställs, eftersom hen har det yttersta ansvaret för den last som körs.
 • Regelbundna ronder i kulvertar genomförs med fokus på arbetsmiljö, säkerhet och miljö. 

Syftet med guiden är att förebygga olycksfall i kulvertar. 

 


Rapportera allt i "MedControlPRO"

Rapportering av alla avvikelser, tillbud och arbetsskador ska göras i VGR:s avvikelsehanteringssystem MedControl PRO


Steg för steg

1. Säkra kunskap/kompetens hos truckförare

Kunskap fås genom att gå en teoretisk utbildning, med ett godkänt, skriftligt prov. Kompetensen visas sedan genom att omsätta kunskapen i praktisk handling genom ett körprov med truck i den miljö där medarbetaren fortsättningsvis ska köra.

 • Kvittot på kunskapen är ett truckförarbevis från en genomförd utbildning, med godkänt resultat.
 • Kompetensen visas sedan genom ett praktiskt körprov för chefen i den miljö där hen fortsättningsvis ska köra truck. När detta är genomfört och godkänt, utfärdar du som chef ett körtillstånd som gäller inom ett specifikt körområde och för en eller flera trucktyper.
 • En instruktion för truckförare ska finnas för den dagliga körningen av truck.

Se "Checklistor och mallar" nedan.


2. Kontrollera truck

För att kontrollera att trucken är säker att köra, ställs krav på att du som truckförare genomför regelbunden tillsyn och dokumenterar resultatet.

Eventuellt hittade fel vid dessa tillsyner ska du som truckförare rapportera till ansvarig chef.

Se "Checklistor och mallar" nedan.


3. Undersök miljön i kulvertar

Undersök miljön i kulvertar regelbundet med cirka 1,5-2 års mellanrum för att hitta eventuella risker i t.ex. utformning, skyltning och transporter av farligt gods. Undersökningen omfattar arbetsmiljö, säkerhet och miljö.

Innan ronden

 • Utse medverkande vid ronden från samtliga verksamheter som trafikerar berörda kulvertar på sjukhuset. Sammankallande är den funktion från Västfastigheter som arbetar övergripande med dessa frågor.
 • Bestäm datum och tidsåtgång (förslag ca 3 timmar för ett mindre sjukhus och 6 timmar för ett större inklusive förmötet) och skicka kallelse till de medverkande.
 • Använd rapporterade tillbud/avvikelser och arbetsskador som viktig information inför ronden.
 • Genomför ett förmöte, där man går igenom föregående rond, vilka åtgärder som är genomförda och vilka som kvarstår.
 • Gör upp ett körschema för ronden, eventuella områden som man ska fokusera mer på och vem som dokumenterar.

Genomför ronden

 • Samla in upplevda risker. Ifrågasätt aldrig subjektiva upplevelser. Undvik diskussion på plats om hur stor en risk är.
 • För en begränsad dialog om möjliga åtgärder för att minska risker – detta görs efter ronden.
 • Undersök alla kulvertar på samma sätt.
 • Dokumentera behovsanpassat till exempel: skylt saknas i korsning XX.

Se "Checklistor och mallar" nedan.


4. Analysera och bedöm risker i kulvertar

 • Analysera och bedöm hur allvarlig varje hittad risk är.  Detta innebär att ni rangordnar riskerna i stigande allvarlighetsgrad, från ”grön” till ”röd” i prioriteringsordning.
 • I ”Bedömning av riskens allvarlighetsgrad” finns även riktvärden för hur snabbt en risk behöver åtgärdas.

Se "Checklistor och mallar" nedan.


5. Genomför åtgärder

 • Ta fram åtgärder utifrån prioriterade riskområden. Utse en ansvarig person och tidpunkt när uppföljning ska ske.
 • Dokumentera direkt i ”mall för dokumentation av arbetsmiljö-, säkerhet- och miljörond i kulvertar”.
 • Dokumentera även de risker som behöver behandlas högre upp eller i annan del av organisationen.

Se "Checklistor och mallar" nedan.


6. Följ upp åtgärder

 • Följ upp och utvärdera genomförda åtgärder, löpande av utsedd funktion/utsett forum för respektive sjukhus.
 • Dokumentera resultatet av uppföljningen.

Se "Checklistor och mallar" nedan.


Stöd i det praktiska arbetet

Ansvar och roller

Chefens ansvar

Chefen ansvar innebär att:

 • Skapa rutiner för daglig tillsyn och veckotillsyn av truckar inom hens ansvarsområde.
 • Gå igenom truckförarinstruktion och rutiner för tillsyn av truckar för nya truckförare.
 • Genomföra truckförarprov med nya truckförare.
 • Godkänna/underkänna nya truckförare vid truckförarprov.  
 • Utfärda körtillstånd efter godkänt truckförarprov.
 • Tillse att instruktioner för transporter och lagring av material i kulvertar följs.
 • Tillse att instruktioner för framförande av tramp- och sparkcyklar följs.
 • Ta upp upplevda problem och risker vid arbetsmiljö-, säkerhet- och miljöronden.
 • Återkoppla vid uppföljningar, om man tycker att genomförda åtgärder minskat riskerna.

Medarbetarens/truckförarens roll

Medarbetarens/truckförarens roll innebär att:

 • Genomföra och dokumentera daglig tillsyn av truck.
 • Genomföra och dokumentera veckotillsyn av truck.
 • Rapportera eventuella fel och brister vid daglig tillsyn och veckotillsyn till ansvarig chef.
 • Följa truckförarinstruktionen.
 • Ta upp upplevda problem och risker vid arbetsmiljö-, säkerhet- och miljöronden.
 • Återkoppla vid uppföljningar, om man tycker att genomförda åtgärder minskat riskerna.  

Skyddsombudets roll

 

Skyddsombudets roll innebär att samverka med chefen när det gäller att: 

 • Skapa rutiner för daglig tillsyn och veckotillsyn av truckar inom hens ansvarsområde.
 • Gå igenom truckförarinstruktion och rutiner för tillsyn av truckar för nya truckförare.
 • Genomföra truckförarprov med nya truckförare.
 • Godkänna/underkänna nya truckförare vid truckförarprov. 
 • Utfärda körtillstånd efter godkänt truckförarprov.
 • Tillse att instruktioner för transporter och lagring av material i kulvertar följs.
 • Tillse att instruktioner för framförande av tramp- och sparkcyklar följs.
 • Ta upp upplevda problem och risker vid arbetsmiljö-, säkerhet- och miljöronden.
 • Återkoppla vid uppföljningar, om man tycker att genomförda åtgärder minskat riskerna. 

Västfastigheters roll

Västfastigheters roll innebär att:

 • Planera, genomföra och dokumentera arbetsmiljö-, säkerhet- och miljöronder
 • Tillsammans med medverkande vid ronden genomföra en bedömning av hur allvarliga hittade risker är
 • Vid behov, genomföra åtgärder för att minska riskerna
 • Följa upp genomförda åtgärder
 • Återkoppla resultatet från ronden till berörda verksamheter/funktioner 

Vi frågor kontakta daniel.hansson@vgregion.se på Västfastigheter