Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Guide - Smittrisker med fokus på Corona/Covid-19

Närbild på när en person tvättar sina händer under rinnande kranvatten.

Inledning

Covid-19

Coronaviruset (SARS-CoV-2) som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand mellan människor genom så kallad droppsmitta. Det vill säga att smitta överförs till slemhinnan i ögon, näsa eller mun från droppar som sprids i luften när en sjuk person hostar eller nyser. Dropparna faller snabbt ner genom luften och når som regel inte längre än någon meter.

Viruset kan också överföras via förorenade ytor, så kallad indirekt kontaktsmitta. Man kan därför inte utesluta att smitta sker även från föremål. Det är dock ännu inte klarlagt hur länge viruset kan överleva på ytor och föremål.

Är det något särskilt som jag som chef ska tänka på när det gäller arbetsmiljöansvaret och covid-19?

I ditt ansvar som chef ingår det att:

 • Planera för hur verksamheten ska hantera ett utbrott på arbetsplatsen.
 • Identifiera vilka arbetsuppgifter som måste utföras.
 • Genomföra en riskbedömning i samverkan med skyddsombud.
 • Genomföra nödvändiga skyddsåtgärder utifrån resultatet av genomförd riskbedömning i syfte att ingen ska bli smittad i arbetet.
 • Genomföra en särskild riskbedömning när det gäller medarbetare som tillhör riskgrupperna för att bedöma om någon ytterligare arbetsanpassning krävs. En sådan riskbedömning görs i dialog med medarbetaren.

Vid exempelvis ändrade hygienrutiner, användning av skyddsutrustning, städrutiner behöver detta hanteras tillsammans med skyddsombud och/eller skyddsorganisationen. Din HR-avdelning utgör stöd i detta arbetet precis som när det gäller övriga frågor.

Nedanstående länkar ger er stöd i detta arbete:

Västra Götalandsregionen
Anmälan - Allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket och arbetssjukdom till Försäkringskassan, utgåva 8
Checklista för skydds-/arbetsmiljörond i delade administrativa miljöer / covid-19
Chefsstöd från Hälsan och Arbetslivet
Checklista för hantering av gravida från vecka 20 i samband med covid-19
Dokumentationsplikt enl. 11 § i AFS Smittrisker.pdf
Gravida medarbetare, covid-19
Mall för riskbedömning vid covid-19
Regional rutin - Vårdhygien covid-19
Stöd för återhämtning pga Corona-pandemin

Sveriges kommuner och regioner, SKR
Sveriges kommuner och regioner, SKR - Arbetsgivarens ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket - Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten - Frågor och svar vid corona/covid-19

Prevent
Checklista Återgång till arbetsplatsen

Tips från Suntarbetsliv
Arbetsmiljö för köksbordsjobbar
Coronasäkra kontoret inför återgången
Digitala möten - forskarnas bästa tips
Prata om samvetsstress
Råd till skydddsombud på distans

Övrig smitta enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter - "Smittrisker"

Med blodburen smitta menas smitta som överförs via blod, blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor. De tre vanligaste blodburna smittämnena som medarbetare inom sjuk- och tandvårdsarbete kan komma i kontakt med är hepatit B virus (HBV), hepatit C virus (HCV), och humant immunbristvirus (hiv). 

Ett flertal smittämnen kan spridas via blod och kroppsvätskor och därför ska dessa alltid betraktas som smittsamma. Specialrutiner för patienter med blodburen smitta ska inte förekomma.

Störst risk att bli smittad av blodburna smittämnen inom sjuk- och tandvårdsarbete är genom stick- och skärskador på föremål där det finns blod eller blodtillblandad kroppsvätska som till exempel på en använd kanylspets eller skalpell.

En lägre risk för smitta är om blod eller blodtillblandad kroppsvätska kommer i kontakt med ytligt skadad hud eller slemhinnor i mun, näsa eller ögon. 

Om ett tillbud sker ska bedömning av smittrisk i det enskilda fallet göras av infektionsläkare eller annan expert på blodburen smitta.  

Syftet med guiden är att förebygga risker för att medarbetare blir infekterade och/eller varaktig bärare av blodburna smittämnen på grund av sina arbetsuppgifter.

Se "Checklistor och mallar" samt "Fördjupande länkar och dokument" nedan.

All dokumentation kring individ ska göras i HälsoSAM, IT-stöd vid arbetsanpassning och rehabilitering - Insidan (vgregion.se) det vill säga vid:

 • tidiga insatser på grund av att medarbetaren mår dåligt på arbetet 
 • sjukskrivning 
 • arbetsanpassning inför återgång till arbetet efter sjukskrivning

Rapportering av alla avvikelser, tillbud och arbetsskador ska göras i VGR:s avvikelsehanteringssystem MedControl PRO

Steg för steg

 • Du ska som chef undersöka vilka moment i arbetet som kan innebära att medarbetaren utsätts för smittrisk med blodburen smitta. 
 • Vid bedömningen av risker ska hänsyn tas till hur det blodburna smittämnet kan orsaka infektion och vilka konsekvenser en smittrisk skulle få för den enskilda medarbetaren. 
 • När smittämnet är känt ingår det även att ta hänsyn till tillgänglig information om riskklass enligt förteckning över klassificerade smittämnen som finns som bilaga till Arbetsmiljöverkets föreskrift om smittrisker. 

Se "Fördjupande länkar och dokument" nedan.

Förebyggande åtgärder mot de smittrisker som upptäcks i steg 1 och 2 dokumenteras i en handlingsplan med syftet att minimera dessa. 

För dig som chef i verksamheter där medarbetare kan riskera att komma i kontakt med blod eller blodtillblandade kroppsvätskor är följande exempel på förebyggande åtgärder:

 • Tag ställning till  om medarbetare ska erbjudass vaccination mot hepatit B. 
 • Ge särskild utbildning för medarbetare innan arbetsstart och därefter regelbundet återkommande med aktuell information om: 
  • De smittrisker som förekommer i verksamheten.
  • Hur man undviker dessa, till exempel hur man skyddar sig mot stick- och skärskador.  
  • Korrekt användning av skyddsutrustning.  
  • Hur man använder tillgängliga produkter med integrerad skyddsfunktion och tekniska hjälpmedel som förebygger smittrisk.
  • Agerande vid stick- och skärtillbud. Direkta åtgärder för att minska smittrisk, lokala rutiner samt hur tillbud rapporteras i MedControl Pro. 
  • Lokala anvisningar om åtgärder vid inträffat tillbud med stick- och skärskada samt rutiner för hantering av blod och kroppsvätskor. Dessa nås via de vårdhygieniska enheternas webbplatser. 

Medarbetare som riskerar att komma i kontakt med blod eller blodtillblandade kroppsvätskor ska förutom basala hygienrutiner även följa ”särskilda hygienåtgärder” i Arbetsmiljöverkets föreskrift om smittrisker. 

Du som chef  är därför skyldig att se till att dessa tillämpas i verksamheten. Särskilda hygienåtgärder innefattar bland annat att vassa föremål som kommer i kontakt med blod eller blodtillblandad kroppsvätska: 

 • Ska ha en fungerande integrerad skyddsfunktion (Om sådana produkter finns tillgängliga på marknaden). Medarbetaren är skyldig att använda dessa. 
 • Aldrig får sättas tillbaka i skyddshylsan efter användning. 
 • Hanteras på ett säkert sätt och läggs i avsedd behållare efter användning. Du som chef ska se till att avfallsbehållare märkta med ”skärande och stickande avfall” finns, att dessa är säkra och inte återanvänds.  

Se "Checklistor och mallar" samt "Fördjupande länkar och dokument" nedan

 • Följ upp om genomförda åtgärder har gett önskat resultat. Gör detta löpande på arbetsplatsträffar, så att alla medarbetare har möjlighet att vara delaktiga och lämna sina synpunkter. 
 • Komplettera med ytterligare åtgärder och uppföljning om dessa varit otillräckliga.
 • Dokumentera resultatet av den löpande uppföljningen.    

Eventuella inträffade tillbud och olyckor ska utredas och dokumenteras av dig som chef tillsammans med medarbetaren i MedControl Pro och även ta ställning  till ytterligare förebyggande åtgärder. 

Se "Checklistor och mallar" nedan.

Stöd i det praktiska arbetet

Västra Götalandsregionen

Anpassningsbara dokument

Titel

Västra Götalandsregionen - övriga länkar

Sveriges kommuner och regioner, SKR

Arbetsmiljöverket

Folkhälsomyndigheten

Vårdhandboken

Ansvar och roller

Chefen ansvar innebär att:

 • Bedriva ett kontinuerligt förebyggande arbete för att medarbetare inte ska utsättas för smittrisk med blodburna smittämnen i sin yrkesutövning.
 • Undersöka, analysera och bedöma risker för blodburen smitta på arbetsplatsen samt vidta åtgärder för att förebygga dessa.  
 • Dokumentera inträffade tillbud och arbetsskador i MedControl Pro - där risk för smitta föreligger.  
 • Utreda orsaken till inträffade tillbud och arbetsskador - där risk för smitta föreligger och vid behov genomföra ytterligare, förebyggande åtgärder.
 • Informera om vilka lokala anvisningar som gäller vid inträffade stick- och skärskador.

Medarbetarens roll innebär att: 

 • Rapportera och dokumentera inträffade tillbud och olyckor - där risk för smitta föreligger.  
 • Medverka vid utredning av orsaker till inträffade tillbud och olyckor - där risk för smitta föreligger.   
 • Delta i den särskilda utbildning som arbetsgivaren ger om vilka smittrisker som finns på arbetsplatsen samt särskilda hygienåtgärder och skyddsutrustning som förebygger dessa.  
 • Arbeta på ett sätt som förebygger risk för blodburen smitta, bland annat genom att: 
   • Följa basala hygienrutiner vid patientnära eller vårdrelaterat arbete inom vård och omsorg. 
   • Följa särskilda hygienåtgärder samt de föreskrifter som finns på arbetsplatsen till exempel rutin för hantering av blod och blodtillblandade kroppsvätskor samt lokal rutin för åtgärder vid stick- och skärtillbud.     
   • Använda kanyler med integrerad skyddsfunktion.  
   • Använda personlig skyddsutrustning på ett korrekt sätt.   
 

Skyddsombudet ska samverka med chefen när det gäller att:

 • Bedriva ett förebyggande arbete kontinuerligt för att medarbetare inte ska utsättas för smittrisk med blodburna smittämnen i sin yrkesutövning.
 • Undersöka, analysera och bedöma risker för blodburen smitta på arbetsplatsen samt vidta åtgärder för att förebygga dessa. 
 • Dokumentera inträffade tillbud och arbetsskador i MedControl Pro - där risk för smitta föreligger.   
 • Utreda orsaken till inträffade tillbud och arbetsskador - där risk för smitta föreligger och vid behov genomföra ytterligare förebyggande åtgärder. 

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide. 

I Västra Götalandsregionen finns fyra separata vårdhygieniska enheter som organisatoriskt hör till respektive sjukhusförvaltning; NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Vårdhygiens uppdrag är att i en expertroll ge råd och stödja verksamheternas eget arbete med att förhindra smittspridning och förebygga vårdrelaterade infektioner. Uppgiften gäller både patienter och medarbetare. 

Lokala rutiner för åtgärder vid stick- och skärtillbud, samt hantering av blod och blodtillblandade kroppsvätskor finns tillgängliga på respektive vårdhygienisk enhets webbplats. 

Vårdhygieniska enheternas webbplatser på Vårdgivarwebben


Senast uppdaterad: 2022-06-15 07:59