Guide - Kemiska produkter/ Medicinska kontroller

Närbild på två hyllor med olika flaskor som har orangea varningstexter. Innehållet i flaskorna verkar vara olika kemikalier.

Inledning

Inledning

Kemiska produkter kan skada kroppen på olika sätt. De kan ta sig in i kroppen via munnen, andningsorganen eller huden. Skadorna kan komma omedelbart eller efter lång tid.  

Risken för skador beror bland annat på den kemiska produktens egenskaper, hur man hanterar den och om man använder rätt skyddsanordningar/-utrustningar.  

Vissa kemiska produkter kan orsaka allergiska reaktioner. Det kan röra sig om allergiska kontakteksem eller allergi- och/eller astmasymtom från andningsorganen. Den som har blivit allergisk dvs sensibiliserad kan sedan få symptom, efter ny kontakt med mycket små mängder av den kemiska produkten. Här finns därför särskilda krav – se avsnitt 5 nedan.

Kemiska produkter som är cancerframkallande, mutagena d.v.s. kan skada arvsanlagen eller reproduktionsstörande - kan påverka fortplantningen negativt, kallas CMR-ämnen. Det saknas ofta möjlighet att fastställa gränser för en säker exponering. Här finns också särskilda krav – se avsnitt 6 nedan.

Syftet med guiden är att förebygga olycksfall eller ohälsa orsakade av arbete med kemiska produkter.


Registrera och riskbedöm i "Klara kemikaliehanteringssystem"

All registrering och riskbedömning av kemiska produkter som enheten använder ska ske i Klara kemikaliehanteringssystem


Dokumentera "Medicinska kontroller" i HälsoSAM

Enligt föreskrifterna om medicinska kontroller krävs att chefen dokumenterar genomförandet av dessa. Det krävs också att chefen har ett register över medarbetare som berörs. För att uppfylla lagens krav finns ett formulär under "tidiga signaler" i HälsoSAM där denna dokumentation ska ske. För att detta också ska bli ett register krävs dokumentation om när chefen har anordnat medicinska kontroller samt resultatetet av eventuella tjänstbarhetsbedömningar.

HälsoSAM


Steg för steg

1. Inventera och registrera

 • Inventera vilka kemiska produkter som används i verksamheten. Sortera bort och skicka som avfall de produkter som inte längre används.  
 • Registrera alla kemiska produkter som kommer att användas på enheten fortsättningsvis i Klara Kemikaliehanteringssystem. 

Det finns en administratör för systemet på varje förvaltning/i varje bolag. Det är hen som lägger upp användare/inventerare för respektive enhet.

Se "Checklistor och mallar" nedan.


2. Bedöm riskerna vid hantering

 • Bedöm riskerna vid hantering av alla kemiska produkter som är märkta med faropiktogram. Dessa produkter har fått den nya märkningen med faropiktogram för att de kan utgöra en risk vid hantering och lagring enligt CLP-förordningen, Classification Labelling and Packing. Äldre kemiska produkter som utgör en risk har märkning med orange farosymbol.
 • Använd riskbedömningsmallen eller modulen för riskbedömning i Klara kemikaliehanteringssystem.
 • Använd säkerhetsdatabladen – SDB – för respektive kemisk produkt som underlag för riskbedömningen. Dessa erhålls via Klara Kemikaliehanteringssystem.  
 • Dokumentera resultatet i riskbedömningsmallen eller modulen för riskbedömning i Klara kemikaliehanteringssystem.
 • Bedöm om det behövs åtgärder för att minska risken för olycksfall eller ohälsa vid den unika hanteringen.

Se "Checklistor och mallar" samt "Fördjupande länkar och dokument" nedan.


3. Genomför åtgärder

 • Genomför åtgärder för att minska risken för olycksfall och ohälsa vid hanteringen. Risker som bedömts som stora/allvarliga ska åtgärdas omgående.
 • Fastställ de hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs. De ska vara skriftliga när det inte rör sig om en enkel hantering och där riskerna lätt kan överblickas. 
 • Informera berörda medarbetare om vilka risker som finns vid hantering av kemiska produkter och hur dessa risker ska förebyggas. Informera även om skyldigheten att underrätta chefen vid misstanke om att en kemisk produkt kan orsaka eller har orsakat tillbud, olycksfall eller ohälsa. 

Se "Checklistor och mallar" nedan.


4. Följ upp genomförda åtgärder

 • Följ upp genomförda åtgärder, löpande på arbetsplatsträffar.
 • Dokumentera resultatet av uppföljningen.

Se "Checklistor och mallar" nedan.


5. Särskilda krav för allergiframkallande kemiska produkter t.ex. härdplaster

De särskilda kraven gäller för:

A) kemiska produkter som ÄR MÄRKTA med:

  • H334: Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

B) kemiska produkter som INNEHÅLLER:

  • etyl-2-cyanoakrylat och
  • metyl-2-cyanoakrylat

C) processer som frisätter isocyanater vid:

 • termisk nedbrytning – dvs när man tillför värme. Denna process börjar redan vid circa 150 °C.
 • mekanisk bearbetning, som ibland kan orsaka termisk nedbrytning.

D) processer som frisätter formaldehyd, till exempel syrahärdande lack som
     härdar.

Riskbedömning:

Visar riskbedömningen att exponeringen för allergiframkallande produkter är försumbar och att skyddsåtgärder därför inte behövs, gäller INTE de SÄRSKILDA KRAVEN enligt nedan.

  • Om man arbetar tillfälligt med små mängder hudallergena produkter som till exempel lim i tub så kan exponeringen anses så liten att den är försumbar. Ett annat exempel är användning av en liten applikator.
  • För att undantas från de särskilda kraven nedan måste man kunna visa att arbetet är säkert i sig självt, delvis att man inte behöver vidta några skyddsåtgärder för att exponeringen ska vara försumbar. Denna bedömning ska finnas dokumenterad.

Särskilda krav:

A) Riskbedömning - utöver de allmänna kraven under steg 1-4 ovan, ska dokumentationen tydligt ange:

 • Var de allergiframkallande kemiska produkterna hanteras och var isocyanater eller formaldehyd kan frisättas.
 • Vilka skyddsåtgärder som ska vidtas.
 • Vilken personlig skyddsutrustning som krävs i olika situationer.
 • Hur arbetsutrustning och ventilation ska kontrolleras och underhållas.

B) Skyltning

 • Sätt upp skyltar där öppen hantering pågår för att varna andra.

C) Information

 • Chefer och medarbetare ska ha kunskap om riskerna vid hanteringen och om de åtgärder som behövs för ett säkert arbete.

D) Utbildning

Krävs för:

 • De som leder arbete eller sysselsätts i ett arbete med kemiska produkter om de är märkta med H317 eller H334
 • Arbete som innebär termisk nedbrytning (tillför värme) som frisätter isocyanater.
 • Arbete med processer som frisätter formaldehyd.
 • Arbete med nedanstående ämnen och som pågår längre än 30 minuter per vecka:
  • Etyl-2-cyanoakrylat.
  • Metyl-2-cyanoakrylat

Utbildningsintyg:

 • Som chef ska du kunna uppvisa ett giltigt utbildningsintyg - får inte vara äldre än 5 år - för de medarbetare som leder eller sysselsätts i arbete med de kemiska produkter och processer som omfattas av utbildningskraven enligt punkt D ovan.

E) Medicinska kontroller och tjänstbarhetsbedömning

Det finns två kravnivåer för medicinska kontroller:

Kravnivå 1:

Du som chef ska anordna medicinska kontroller för de medarbetare som sysselsätts eller kommer att sysselsättas i arbete som innebär exponering för farliga kemiska produkter som är märkta med H317 eller H334, på grund av att de innehåller något av följande:

 • Epoxiplastkomponenter
 • Formaldehydhartser
 • Metakrylater
 • Akrylater

Genomför medicinska kontroller:

 • Innan medarbetaren sysselsätts i arbetet. Om medarbetaren redan har genomgått en medicinsk kontroll, inom 2 år före arbetets början, behöver du som chef inte anordna en ny medicinsk kontroll innan hen sysselsätts i arbetet.
 • För de medarbetare som efter påbörjat arbete visar tecken på luftvägssjukdom, hudsjukdom eller allergi, och har meddelat dig som chef detta.

Kravnivå 2:

Du som chef ska se till att anordna medicinska kontroller med bedömning om tjänstbarhetsintyg för de medarbetare som sysselsätts eller kommer att sysselsättas i arbete som innebär exponering för:

 • Farliga kemiska produkter märkta med H334 på grund av att de innehåller diisocyanater.
 • Farliga kemiska produkter märkta med H334 på grund av att de innehåller organiska syraanhydrider.
 • Kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat, om arbetet pågår mer än 30 minuter per vecka.
 • Kemiska produkter som innehåller metyl-2-cyanoakrylat, om arbetet pågår mer än 30 minuter per vecka, eller isocyanater som frisätts genom termisk nedbrytning.

Genomför medicinska kontroller med bedömning om tjänstbarhet:

 • Innan medarbetaren sysselsätts i arbetet, om medarbetaren redan har ett giltigt tjänstbarhetsintyg för arbete och du som chef har tillgång till detta intyg, behöver du inte anordna en ny medicinsk kontroll innan hen sysselsätts i arbetet.
 • 3-6 månader efter att arbetet har påbörjats.
 • Återkommande, med högst 2 års mellanrum, efter att arbetet har påbörjats, eller tidigare om det framgår av tjänstbarhetsintyget.

Se "Checklistor och mallar" samt "Fördjupande länkar och dokument" nedan.


6. Särskilda krav för Cancerframkallande, Mutagena och Reproduktionsstörande produkter - CMR-ämnen

De särskilda kraven gäller för:

A) Farliga kemiska produkter som uppfyller kriterierna för att märkas med 
    följande:    

 • H350 - kan orsaka cancer.
 • H340 - kan orsaka genetiska defekter, eller    
 • H360 - kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.

B) Framställning av auramin.    

C) Arbete som innebär exponering för polycykliska aromatiska kolväten i sot,
    tjära eller beck av kol.    

D) Arbete som innebär exponering för damm, rökgaser eller stänk som 
    uppstått vid avbränning och elektroraffinering av kopparnickel-
    skärsten.    

E) Processer där stark syra ingår vid framställningen av isopropylalkohol.

F) Arbete som innebär exponering för trädamm från lövträd.    

G) Arbete som innebär exponering för respirabelt, kristallint kvartsdamm.    

H) Arbete som innebär exponering för asbesthaltigt damm.

Genomför en utredning om möjlighet att ersätta kemisk produkt

 • En kemisk produkt enligt ovan får endast hanteras om det finns en dokumenterad utredning som visar att det inte är tekniskt möjligt att ersätta produkten genom att använda andra kemiska produkter som utgör en mindre risk för olycksfall och ohälsa.

Dokumentera riskbedömningen

Ange följande uppgifter tydligt när resultatet av utredningen och riskbedömningen för hanteringen av kemiska produkter enligt ovan är klar:

 • Inom vilka platser och utrymmen de cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande ämnena kan förekomma och vilka åtgärder som ska vidtas så att endast personer som behövs för arbetet, vistas där.
 • Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att exponeringen är minimal och i vilka situationer personlig skyddsutrustning krävs.
 • Hur hantering av och funktionen hos utrustning, processer eller ventilation ska övervakas så att man tidigt kan upptäcka avvikelser som kan innebära ökad risk.

För register

Du som chef ska föra ett register över de medarbetare som utsatts för exponering som kan innebära risk för ohälsa i arbete med kemiska produkter och som uppfyller kriterierna för att märkas med faroangivelse H340 eller H350 eller verksamheter som anges under "De särskilda kraven gäller för", enligt ovan:

Registret ska innehålla uppgifter om:

 • Medarbetarens namn.
 • Arbetsuppgifter.
 • Vilken kemisk risk som medarbetaren utsatts för.
 • Uppmätt eller uppskattad grad av exponering.

Minska exponeringen

Kemiska produkter enligt ovan ska hanteras i ett slutet system, om det är tekniskt möjligt.

Om systemet inte är helt slutet ska följande åtgärder alltid vidtas:

 • Välj och utforma utrustning och metoder så att minsta möjliga mängd luftföroreningar bildas, och så att sprut eller stänk undviks.
 • Omhänderta förorenad luft genom processventilation vid den plats där luftföroreningen uppkommer.
 • Använd skyddskläder och skyddshandskar om det finns risk för kontakt med den kemiska produkten. De ska bytas vid övergång till annat arbete.
 • Samla upp spill så snabbt och säkert som möjligt.
 • Rengör dagligen eller när arbetsuppgiften slutförts, de ytor som förorenats.
 • Förvara och transportera den kemiska produkten och avfallet i stötsäkra, förslutna och tydligt märkta behållare.

För den hantering och verksamhet enligt ovan ska de hanterings- och skyddsinstruktioner som krävs, vara skriftliga.

Se "Checklistor och mallar" samt "Fördjupande länkar och dokument" nedan.


Stöd i det praktiska arbetet

Checklistor och mallar

Västra Götalandsregionen

Blankett för beställning av medicinsk kontroll hos Hälsan och Arbetslivet ligger som en länk i Barium och fylls i där.


Ansvar och roller

Chefens ansvar

 Chefens ansvar innebär att:  

 • Genomföra en regelbunden inventering av de kemiska produkter som hanteras i verksamheten - via kemikalieombudet/inventeraren. 
 • Se till att de kemiska produkter som hanteras, registreras i Klara kemikaliehanteringssystem - via kemikalieombudet/inventeraren. 
 • Genomföra en bedömning av risker vid hantering av farliga kemiska produkter dvs de som är märkta med faropiktogram eller orange farosymbol. 
 • Genomföra de åtgärder som behövs för att minska risken vid hanteringen. 
 • Ta fram vid behov skriftliga hanterings-och skyddsinstruktioner för en säker hantering.  
 • Följa upp genomförda åtgärder. 
 • Se till att medarbetarna får information om de kemiska produkter som hanteras, vilka risker som finns med hanteringen samt genomförda åtgärder för att minska riskerna. 
 • Se till att förteckningar över hanterade kemiska produkter och bedömningar av risker hålls aktuella. 
 • Genomföra de särskilda krav som anges i steg 5 ovan vid hantering av allergiframkallande kemiska produkter.
 • Genomföra de särskilda krav som anges i steg 6 ovan vid hantering av cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande kemiska produkter.
 • Dokumentera på respektive medarbetare i hälsoSAM att hen har genomgått medicinsk kontroll och med koppling till aktuell tjänstbarhetsbedömning/-intyg.

 

 


Medarbetarens roll

Medarbetarens roll innebär att: 

 • Följa de hanterings-och skyddsinstruktioner som finns för säker hantering av kemiska produkter. 
 • Underrätta chefen vid misstanke om att en kemisk produkt kan orsaka eller har orsakat tillbud, olycksfall eller ohälsa. 
 • Medverka vid behov vid bedömning av risker vid hantering av kemiska produkter. 
 • Genomgå vid behov efter genomförd riskbedömning:
  • medicinsk kontroll eller
  • medicinsk kontroll med bedömning om tjänstbarhetsintyg vid arbete med allergena kemiska produkter

 


Skyddsombudets roll

Skyddsombudets roll innebär att samverka med chefen när det gäller att:

 • Genomföra en regelbunden inventering av de kemiska produkter som hanteras i verksamheten - via kemikalieombudet/inventeraren. 
 • Se till att de kemiska produkter som hanteras, registreras i Klara kemikaliehanteringssystem - via kemikalieombudet/inventeraren. 
 • Genomföra en bedömning av risker vid hantering av farliga kemiska produkter delvis de som är märkta med faropiktogram eller orange farosymbol. 
 • Genomföra de åtgärder som behövs för att minska risken vid hanteringen. 
 • Ta fram vid behov skriftliga hanterings-och skyddsinstruktioner för en säker hantering.  
 • Följa upp genomförda åtgärder. 
 • Se till att medarbetarna får information om de kemiska produkter som hanteras, vilka risker som finns med hanteringen samt genomförda åtgärder för att minska riskerna. 
 • Se till att förteckningar över hanterade kemiska produkter och bedömningar av risker hålls aktuella. 
 • Genomföra de särskilda krav som anges i steg 5 ovan vid hantering av allergiframkallande kemiska produkter.
 • Genomföra de särskilda krav som anges i steg 6 ovan vid hantering av cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande kemiska produkter.

Kemikalieombud och kemikalieinventerare

Kemikalieombudets/inventerarens roll innebär att: 

 • Varje år genomföra en inventering av alla kemikalier i fysiska förråd och plocka bort de som inte används. 
 • Registrera de kemikalier som hanteras och dess årsförbrukning i KLARA kemikaliehanteringssystem. 
 • Informera medarbetare i frågor som rör kemikaliehanteringen/-inventeringen.   

Kemikalieombudet/inventeraren ska få utbildning av förvaltningens/bolagets KLARA-administratör, om hur registrering av kemikalier ska göras. 


HR-funktionens roll

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide.