Guide - Hot och våld, Otillåten påverkan

Närbild av en knuten näve.

Inledning

Inledning

Otillåten påverkan är ett samlingsbegrepp som innefattar olika handlingar i syfte att påverka dig i ditt arbete bl.a. genom hot och våld.

Hot och våld mot medarbetare kan förekomma både vid ett fysiskt möte, men även genom telefon och e-post. Medarbetare reagerar olika i en hot- och våldssituation. Vissa reagerar direkt med stressreaktioner eller chocktillstånd, andra efter flera timmar eller dagar. Vissa förblir relativt oberörda. Enbart vetskapen om att man kan riskera att utsättas för hot eller våld innebär för många medarbetare en stark psykisk press i arbetet.

Syftet med guiden är att öka tryggheten och förebygga ohälsa hos medarbetare som riskerar att utsättas för hot och våld, genom förebyggande åtgärder, tydliga säkerhetsrutiner och ett gott omhändertagande om hot och våld har inträffat. 


Rapportera allt i "MedControlPRO"

Rapportering av alla avvikelser, tillbud och arbetsskador ska göras i VGR:s avvikelsehanteringssystem MedControl PRO


Otillåten påverkan

Otillåten påverkan

Otillåten påverkan är ett samlingsbegrepp som innefattar olika handlingar i syfte att påverka dig i ditt arbete.

Man pratar om fem påverkansformer:

 • Trakasserier
 • Hot
 • Våld
 • Skadegörelse
 • Korruption

Hantera otillåten påverkan

 • Försök att behålla lugnet och prata lugnt om grunden till ditt beslut/uttalande
 • Behöver du fly, ropa på hjälp eller försvara dig, välj tillfälle noga och larma. Använd det våld som krävs för att skydda dig eller rädda liv
 • Rapportera det inträffade – berätta för din chef och kollegor och även i MedControl. Ibland är det även en polisanmälan som ska göras
 • Spara bevis

- Spara allt som kan användas som bevis, dokumentera ev fysiska skador och även på egendom


Konsekvenser av att utsättas för otillåten påverkan

 • Fysiska besvär – magproblem, bröstsmärta, huvudvärk, yrsel och förändrade sömn- och matvanor
 • Psykiska reaktioner – intellektuella, känslomässiga, relationsmässiga eller beteendeförändringar
 • Ekonomiska förluster – inkomstbortfall pga sjukskrivning, kostnader för säkerhetsåtgärder och mediciner
 • Sociala och praktiska problem – du kan behöva flytta, byta jobb eller övrigt anpassa privatlivet till följd av utsattheten

Steg för steg Hot och våld

1. Undersök och bedöm risker för hot och våld

 • Undersök de risker för hot och våld som finns på arbetsplatsen. Bedöm allvarlighetsgraden i hittade risker. Använd en checklista som stöd vid undersökning och bedömning.
 • Använd även rapporterade arbetsskador och tillbud till följd av hot och våld som underlag vid undersökning och bedömning.

Se "Checklistor och mallar" nedan.


2. Genomför förebyggande åtgärder

Genomför åtgärder och organisera arbetet så att risker för hot och våld förebyggs. Exempel på åtgärder är att:

 • Utforma lokaler så att de underlättar för medarbetare vid hot och våld.
 • Möblera lokalerna så att man lätt kan fly från lokalerna vid hot och våld.
 • Installera larm vid behov.
 • Ta fram skriftliga rutiner för säkerhet och beredskap.
 • Introducera nya medarbetare om rutiner för säkerhet och beredskap.
 • Utbilda medarbetarna i hur man agerar vid hot och våld.
 • Ge stöd och handledning för medarbetare i arbeten där det finns risk för hot och våld.
 • Ha beredskap för att ta hand om medarbetare som drabbas av hot och våld.

Rutinerna för säkerhet och beredskap ska hållas aktuella via regelbunden dialog på arbetsplatsträffar.


3. Genomför åtgärder i direkt anslutning till en hot- och våldshändelse

Exempel på åtgärder som chefen ansvarar för i det akuta läget:

 • Larma internt enligt rutiner för säkerhet och beredskap.
 • Larma vid behov 112.
 • Ta hand om drabbade medarbetare och se till att eventuella skador får en snabb bedömning och behandling av medicinsk personal.
 • Kontakta vid behov anhöriga enligt anhöriglista.
 • Ta hand om arbetsgruppen.

4. Genomför åtgärder efter en hot- och våldhändelse

Exempel på åtgärder som chefen ansvarar för - några timmar (bedöms från fall till fall) efter hot och våld:

 • Ta hand om de som drabbats och ge stöd och ställ upp för samtal. 
 • Samla arbetsgruppen innan arbetspasset är avslutat för genomgång av händelsen.
 • Utse kontaktansvariga för de drabbade.
 • Upprätta vid behov en polisanmälan.
 • Kontakta Arbetsmiljöverket vid allvarliga tillbud och skador.
 • Skriv ett tillbud eller arbetsskada i MedControl PRO.  
 • Kontakta vid behov Hälsan och Arbetslivet för genomgång av händelsen samt för eventuella stödåtgärder på individ- och gruppnivå.

Informera även de drabbade medarbetarna om att anmäla händelsen till AFA.

Även om ett framfört hot inte följs av handling, ska det fungera som en varning för framtida händelser.

Följ upp händelseförloppet när arbetsplatsen fått distans till en inträffad hot- och våldshändelse

Exempel på frågeställningar:

 • Vad fungerade bra?
 • Vad fungerade mindre bra?

Dokumentera förbättringspunkter i handlingsplanen.

Se "Checklistor och mallar" nedan.


5. Följ upp för att förbättra beredskap och rutiner

När arbetsplatsen har fått distans till en inträffad hot- och våldhändelse ska en systematisk uppföljning av händelseförloppet ske: 

 • Vad fungerade bra?  
 • Vad fungerade mindre bra?  

Syftet med uppföljningen är att vid behov genomföra förbättrande åtgärder i arbetsplatsens beredskap och rutiner vid hot och våld. Detta innebär att det fungerar ännu bättre vid en kommande hot- och våldhändelse.

Se ”Checklistor och mallar” nedan


Stöd i det praktiska arbetet

Checklistor och mallar


Ansvar och roller

Chefens ansvar

 

 Chefens ansvar innebär att: 

 • Undersöka och bedöma om det finns risker för hot och våld på arbetsplatsen.
 • Genomföra förebyggande åtgärder i syfte att minska risker för hot och våld.
 • Ta vid behov fram rutiner för säkerhet och beredskap.
 • Informera nya medarbetare om risker i samband med hot och våld, förebyggande åtgärder samt rutiner för säkerhet och beredskap. 
 • Utbilda medarbetare i hur man agerar vid en hot- och våldshändelse.
 • Ge stöd och handledning till medarbetare i arbeten där det finns risk för hot och våld.
 • Ha en beredskap för att ta hand om medarbetare som drabbats av hot och våld.
 • Dokumentera och utreda alla händelser med hot och våld  via MedControl PRO, i syfte att genomföra ytterligare förebyggande åtgärder samt utveckla rutiner för säkerhet och beredskap. 
 • Hålla rutiner för säkerhet och beredskap aktuella via regelbunden dialog på arbetsplatsträffar.  

Medarbetarens roll

Medarbetarens roll innebär att: 

 • Ha kännedom om förebyggande åtgärder, hur man agerar vid en hot- och våldshändelse samt rutiner för säkerhet och beredskap i samband med hot och våld.
 • Rapportera hot- och våldshändelser till närmaste chef samt dokumentera förloppet i MedControl PRO.

Skyddsombudets roll

Skyddsombudets roll innebär att samverka med chefen när det gäller att:

 • Undersöka och bedöma om det finns risker för hot och våld på arbetsplatsen.

 • Genomföra förebyggande åtgärder i syfte att minska risker för hot och våld.
 • Ta vid behov fram rutiner för säkerhet och beredskap.
 • Informera nya medarbetare om risker i samband med hot och våld, förebyggande åtgärder samt rutiner för säkerhet och beredskap. 
 • Utbilda medarbetare i hur man agerar vid en hot- och våldhändelse.
 • Ge stöd och handledning för medarbetare i arbeten där det finns risk för hot och våld.
 • Ha en beredskap för att ta hand om medarbetare som drabbats av hot och våld.
 • Dokumentera och utreda alla händelser med hot och våld via MedControl PRO, i syfte att genomföra ytterligare förebyggande åtgärder samt utveckla rutiner för säkerhet och beredskap. 
 • Hålla rutiner för säkerhet och beredskap aktuella via regelbunden dialog på arbetsplatsträffar. 

 


Fastighetsägarens roll

De risker som hittats vid en undersökning av arbetsmiljön ur ett hot- och våldsperspektiv och som kan kopplas till lokalernas utformning ska kommuniceras med fastighetsägaren.

 


HR-funktionens roll

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide.