Guide - Handintensivt arbete/Medicinska kontroller

hand som greppar tag

Inledning

Inledning

Handintensivt arbete innebär en ökad risk för att utveckla belastningsbesvär i händer, underarmar och armbågar. Det kan även påverka nacke och axlar. Många besvär utvecklas över tid och allvarliga besvär kan visa sig först efter flera års arbete. Det är därför viktigt att upptäcka tidiga signaler på ohälsa p.g.a. handintensivt arbete.

Handintensivt arbete beskrivs som "arbete som medför snabba, ihållande handledsrörelser mot ledens ytterläge i kombination med kraft". Om det förekommer arbete med handhållna, vibrerande verk­tyg är arbetet sannolikt handintensivt.

Arbetsmiljöverket ställer krav på att riskbedöma arbetsuppgifter som innebär handintensivt arbete. Dessutom ställs krav på medicinska kontroller om bedömningen visar att arbetet kan innebära risk för skador i nacke, skuldra, arm eller hand, trots vidtagna åtgärder.

Syftet med Guiden är att förebygga besvär till följd av handintensivt arbete.


Dokumentera "Medicinska kontroller" i HälsoSAM

Enligt föreskrifterna om medicinska kontroller krävs att chefen dokumenterar genomförandet av dessa. Det krävs också att chefen har ett register över medarbetare som berörs. För att uppfylla lagens krav finns ett formulär under "tidiga signaler" i HälsoSAM där denna dokumentation ska ske. För att detta också ska bli ett register krävs dokumentation om att chefen har lämnat ett erbjudande om medicinsk kontroll till medarbetaren och att hen har tackat "ja eller nej”.

HälsoSAM


Steg för steg

1. Gör en första bedömning på enheten

Gör som chef:

 • en första bedömning om det förekommer handintensivt arbete med stöd av frågeformuläret "Chefens bedömning om förekomst eller misstanke om förekomst av handintensivt arbete"

Kontakta vid osäkerhet en ergonom på Hälsan och Arbetslivet för en första konsultation och bedömning.

Se "Checklistor och mallar" nedan.


2. Bedöm riskerna för besvär vid handintensivt arbete

 • Bedöm därefter riskerna för besvär vid de arbetsuppgifter som misstänks innebära handintensivt arbete enligt steg 1 ovan 

Kontakta ergonom på Hälsan och Arbetslivet för dialog, planering och genomförande av riskbedömning


3. Genomför medicinska kontroller

Du som chef ska därefter:

Anordna medicinska kontroller som ett erbjudande för de medarbetare som:

 • sysselsätts i handintensivt arbete - steg 1 ovan och som också 
 • medför ökad risk för besvär i nacke, skuldra, arm eller hand enligt genomförd riskbedömning - steg 2 ovan

Medicinska kontroller:

 • ska erbjudas inom 3 år efter påbörjat handintensivt arbete och därefter
 • återkommande med högst 3 års mellanrum efter påbörjat handintensivt arbete eller
 • inom en månad efter att du som chef fått kännedom om att en medarbetare fått nya besvär som kan vara kopplade till handintensivt arbete

Övergångsbestämmelser:

 • För medarbetare som har haft handintensivt arbete före 1 november 2019 och fram tills nu, ska kontroller anordnas senast 31 oktober 2021
 • För de medarbetare som påbörjar handintensivt arbete efter 31 oktober 2019 ska kontroller anordnas inom 3 år efter att handintensivt arbete påbörjats 

Se "Checklistor och mallar" nedan.


Stöd i det praktiska arbetet

Checklistor och mallar

Västra Götalandsregionen

 • Blankett för beställning av medicinsk kontroll hos Hälsan och Arbetslivet ligger som en länk i Barium och fylls i där.

Ansvar och roller

Chefens ansvar

Chefens ansvar innebär att:

 • Bedöm regelbundet om arbetsuppgifter kan innebära handintensivt arbete
 • Bedöma risker för besvär vid de arbetsuppgifter som kan innebära handintensivt arbete enligt punkt ovan
 • Kontakta ergonom på Hälsan och Arbetslivet:
  • för stöd vid bedömning av om arbetsuppgifter kan innebära handintensivt arbete och
  • vid bedömning av risker för besvär i de arbetsuppgifter som kan innebära handintensivt arbete
 • Genomföra åtgärder för att minska risken för besvär vid handintensivt arbete
 • Följa upp genomförda åtgärder
 • Erbjuda medicinska kontroller för de medarbetare som:
  • sysselsätts i handintensivt arbete - steg 1 ovanoch som också medför ökad risk för besvär i nacke, skuldra, arm eller hand enligt genomförd riskbedömning - steg 2 ovan
  • och därefter vart 3:e år eller
  • inom en månad vid nya besvär till följd av handintensivt arbete
 • Dokumentera på respektive medarbetare i hälsoSAM att hen har erbjudits medicinsk kontroll och om kontrollen har genomförts.

Medarbetarens roll

Medarbetarens roll innebär att:

 • medverka vid bedömning av arbetsuppgifter som kan innebära handintensivt arbete
 • genomgå medicinska kontroller om arbetet innebär handintensivt arbete och att en riskbedömning visar på möjliga besvär till följd av detta arbete
 • informera chef om hen får nya besvär vid handintensivt arbete 

Skyddsombudets roll

Skyddsombudets roll innebär att samverka med chefen när det gäller att:

 • Bedöma regelbundet om arbetsuppgifter kan innebära handintensivt arbete
 • Bedöma risker för besvär vid de arbetsuppgifter som kan innebära handintensivt arbete enligt punkt ovan
 • Kontakta ergonom på Hälsan och Arbetslivet:
  • för stöd vid bedömning av om arbetsuppgifter kan innebära handintensivt arbete och
  • vid bedömning av risker för besvär i de arbetsuppgifter som kan innebära handintensivt arbete
 • Genomföra åtgärder för att minska risken för besvär vid handintensivt arbete
 • Följa upp genomförda åtgärder
 • Erbjuda medicinska kontroller för de medarbetare som:
  • sysselsätts i handintensivt arbete - steg 1 ovan och som också medför ökad risk för besvär i nacke, skuldra, arm eller hand enligt genomförd riskbedömning - steg 2 ovan
  • och därefter vart 3:e år eller
  • inom en månad vid nya besvär till följd av handintensivt arbete.

HR-funktionens roll

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide.