Guide - Förflyttning av patient/person

Kvinna hjälper en man ur sin rullstol

Inledning

Inledning

Belastningsskador inom vård och omsorg är vanliga. Skador uppkommer ibland vid akuta olycksfall, men är oftare en konsekvens av att kroppen över tid utsätts för höga belastningar. Belastningarna kan resultera i långvariga besvär som avsevärt påverkar livskvalité och arbetsförmåga hos medarbetaren. 

Förflyttning av en patient är en riskfylld arbetsuppgift och därför behövs bra rutiner, hjälpmedel och kunskaper för detta. 

Syftet med guiden är att skapa goda förutsättningar för att förflytta patienter så att risken för olycksfall eller annan ohälsa förebyggs för medarbetaren.


Steg för steg

1. Undersök vilka patientförflyttningar som förekommer

 • Undersök vilka arbetsuppgifter som innebär förflyttningar av patienter.

Se "Checklistor och mallar" nedan.


2. Analysera och bedöm risken vid patientförflyttning

 • Genomför en analys och bedömning av risken för olycksfall eller ohälsa vid respektive förflyttning. Arbetsmiljöverkets broschyr ”Belasta rätt vid personförflyttning” kan fungera som ett stöd i detta arbete. 

Samla även in följande uppgifter för få ett bra underlag för bedömning av risker: 

 • Låt samtliga medarbetare fylla i enkäten ”Subjektivt upplevd belastning vid förflyttning av patient”. Sammanställ resultatet av enkäten. 
 • Rapporterade avvikelser och anmälda arbetsskador med koppling till förflyttning av patienter samt resultat av tidigare genomförda riskbedömningar.  

Saknas kompetens för detta arbete rekommenderas en kontakt med Hälsan och Arbetslivet

Se "Checklistor och mallar" nedan


3. Genomför åtgärder

 • Genomför åtgärder för att minska risken för olycksfall eller ohälsa vid förflyttning av patient. Risker som bedömts som stora ska åtgärdas omgående.
 • Dokumentera åtgärder som inte genomförs omgående i handlingsplan.

Se "Checklistor och mallar" nedan


4. Följ upp genomförda åtgärder

 • Följ upp och utvärdera, löpande genomförda åtgärder på t.ex. en arbetsplatsträff.
 • Dokumentera resultatet av uppföljningen.

Se "Checklistor och mallar" nedan


Stöd i det praktiska arbetet

Checklistor och mallar


Ansvar och roller

Chefens ansvar

Chefens ansvar innebär att:

 • Genomföra regelbundna undersökningar för att hitta de arbetsuppgifter som innebär förflyttning av patienter.
 • Genomföra en analys och bedömning av hittade risker för att se om de kan skapa olycksfall eller ohälsa.   
 • Genomföra åtgärder vid behov, till exempel förflyttningsutbildningar och anskaffa rätt hjälpmedel så att rätt förutsättningar ges för förflyttningar.

Medarbetarens roll

Medarbetarens roll innebär att:

 • Informera chefen om upplevda risker vid förflyttning av patienter.
 • Medverka vid inventering av belastande förflyttningar
 • Använda anvisade hjälpmedel och följa givna instruktioner vid förflyttning av patienter.
 • Delta i regelbundna utbildningar i förflyttningsteknik.

Skyddsombudets roll

Skyddsombudets roll innebär att samverka med chefen när det gäller att:

 • Genomföra regelbundna undersökningar för att hitta de arbetsuppgifter som innebär förflyttning av patienter.
 • Genomföra en analys och bedömning av hittade risker för att se om de kan skapa olycksfall eller ohälsa.   
 • Genomföra åtgärder vid behov, till exempel förflyttningsutbildningar och anskaffa rätt hjälpmedel så att rätt förutsättningar ges för förflyttningar.

HR-funktionens roll

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide.