Guide - Arbetsutrustning

Närbild på en person som trycker på en knapp på en kopiator.

Inledning

Inledning

Med ”arbetsutrustning” menas maskiner, anordningar, verktyg, redskap eller installationer som används i arbetet. 

Med ”användning” menas start och stopp, nyttjande, transport, montering, installation, demontering, reparation, ändring, service, rengöring och underhåll av arbetsutrustningar.  

Många tillbud och arbetsskador har ofta ett direkt samband med användning av arbetsutrustningar. Tillbud och olyckor inträffar till exempel: 

 • När skydd är fel inställda eller saknas på utrustningen.  
 • Vid komplex teknik som inte är användarvänlig.  
 • Vid brister i bruksanvisningar och varningsinformation från leverantören. 
 • Vid bristfälliga arbetsinstruktioner och rutiner för användaren på arbetsplatsen.  
 • När användaren saknar tillräcklig kunskap för en säker användning.   
 • Vid användning av fel personlig skyddsutrustning eller om personlig skyddsutrustning inte används.  

Handhållen arbetsutrustning/maskiner kan även bidra till belastningsbesvär i händer, handleder, armar och skuldror samt vibrationsskador. 

CE-märkning av en arbetsutrustning innebär att tillverkaren eller importören intygar att utrustningen uppfyller EU:s krav när det gäller hälsa, miljö och säkerhet. 

Även om en arbetsutrustning är CE-märkt, måste verksamheten göra en bedömning av de risker som kan finnas vid den unika användningen på arbetsplatsen.  

Syftet med guiden är att förebygga olyckor och ohälsa vid användning av arbetsutrustningar. 


Steg för steg

1. Undersök risker

 • Undersök regelbundet risker vid användning av arbetsutrustningar. Den första undersökningen av risker ska göras i samband med den första användningen av en nyanskaffad eller nyinstallerad utrustning. 
 • Hur ofta undersökningar därefter behöver göras, bedöms utifrån resultatet från den första undersökningen och riskbedömningen – allvarliga risker innebär tätare intervall. 

Undersökningar ska också göras när förändringar i verksamheten planeras.

Exempel på sätt att undersöka och samla in information om en arbetsutrustning: 

 • Dialog mellan chef, skyddsombud och medarbetare/användare. 
 • Arbetsplatsträffar och andra verksamhetsmöten.  
 • Arbetsmiljöronder/skyddsronder.  
 • Rapporterade tillbud och arbetsskador. 
 • Mätningar i den fysiska miljön t.ex. buller, belysning och ventilation.  
 • Genomförda risk- och konsekvensbedömningar inför förändringar. 
 • Statistik över t.ex. tillbud och arbetsskador samt sjukfrånvaro.

Det är viktigt att jämföra och bedöma resultaten från de olika undersökningarna. 


2. Analysera och bedöm risker

 • Analysera och bedöm hur allvarlig varje hittad risk är vid användningen. Detta arbete innebär att ni rangordnar de risker som hittats – i stigande allvarlighetsgrad, från ”grön” till ”röd” gradering.

Se "Checklistor och mallar" nedan


3. Genomför åtgärder

 • Genomför åtgärder för att minska risker vid användningen av arbetsutrustningen

I ”Bedömning av riskens allvarlighetsgrad” finns även riktvärden för hur snabbt en risk behöver åtgärdas.

Se "Checklistor och mallar" nedan


4. Följ upp genomförda åtgärder

 • Följ upp och utvärdera genomförda åtgärder, löpande på en arbetsplatsträff. Dokumentera resultatet av uppföljningen.

Se "Checklistor och mallar" nedan


Stöd i det praktiska arbetet

Ansvar och roller

Chefens ansvar

 

Chefens ansvar innebär att: 

 • Planera, genomföra och dokumentera regelbundna undersökningar av risker vid användning av arbetsutrustning.
 • Genomföra en bedömning av hittade riskers allvarlighetsgrad.
 • Genomföra vid behov åtgärder.  
 • Följa upp genomförda åtgärder.  
 • Ge återkoppling till berörda om resultatet från undersökningar, riskbedömningar och åtgärder. 
 •  

Medarbetarens roll

Medarbetarens roll innebär att: 

 • Medverka vid undersökningar och bedömningar av risker vid användning av arbetsutrustning. 
 • Delta vid genomförandet av åtgärder.  
 • Underrätta chefen eller skyddsombudet när hen upplever brister i eller risker vid användande av arbetsutrustning.

Skyddsombudets roll

Skyddsombudets roll innebär att samverka med chefen när det gäller att: 

 • Planera, genomföra och dokumentera regelbundna undersökningar av risker vid användning av arbetsutrustning. 
 • Genomföra en bedömning av hittade riskers allvarlighetsgrad.
 • Genomföra vid behov åtgärder.  
 • Följa upp genomförda åtgärder.  
 • Ge återkoppling till berörda om resultatet från undersökningar, riskbedömningar och åtgärder. 

Medicinsk teknik

Medicinsk Teknik samverkar med vårdgivande verksamheter så att medicinteknisk utrustning ska vara säker för patienter och personal. Man deltar därför som medicinteknisk kompetens t.ex. i upphandlingar och vid ny-, om- och tillbyggnad. Dessutom kontrollerar man nyanskaffad utrustning samt utför avhjälpande-och förebyggande underhåll på medicinteknisk utrustning.  

Vid frågor som rör medicinteknisk utrustning ska alltid kontakt tas med lokal verksamhet för Medicinsk Teknik.


HR-funktionens roll

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide.