Guide - Arbete vid bildskärm

Helbild som visar ett öppet kontorslandskap där flera personer sitter och arbetar framför en dator med stor bildskärm.

Inledning

Inledning

Besvär vid arbete med bildskärm kan ofta förebyggas och effektiviteten i arbetet förbättras med lämplig utformning av den tekniska utrustningen, ljusmiljön och arbetets upplägg. 

Man har inte kunnat visa på någon ökad risk för ögonskador på grund av arbete vid bildskärm.Många som arbetar kontinuerligt vid bildskärm, får dock ofta besvär från ögonen i form av sveda, gruskänsla och ljuskänslighet samt huvudvärk i anslutning till arbetet. Med stigande ålder behöver de flesta medarbetare en särskild synkorrektion för att kunna arbeta vid bildskärm, utan besvär.  

Det behöver inte alltid vara ett synfel som orsakar besvären, utan det kan bero på andra faktorer. Därför bör bildskärmsarbetsplatsen regelbundet undersökas avseende belysning, ljusinfall, reflexer samt placering av bildskärmsutrustning. Dessutom bör höjder på bord och stol anpassas till medarbetaren. 

Syftet med guiden är att förebygga besvär från ögon samt muskler och leder till följd av bristfällig utformning av bildskärmsarbetsplatsen.


Steg för steg

1. Undersök bildskärmsarbetsplatsens utformning

 • Undersök bildskärmsarbetsplatsen och arbetsmiljön runt denna med stöd av en checklista.
 • Rekommendationen är dock att Hälsan och Arbetslivet kontaktas för en helhetsbedömning av bildskärmsarbetsplatsen/arbetsuppgiften.

Se "checklistor och mallar" nedan


2. Undersök och bedöm risker

 • Undersök och bedöm om hittade risker kan orsaka ohälsa vid bildskärmsarbetet. Detta innebär att ni rangordnar de risker som hittats – i stigande allvarlighetsgrad, från ”grön” till ”röd” gradering.

Se "Checklistor och mallar" nedan


3. Genomför åtgärder

 • Genomför vid behov åtgärder utifrån resultatet från genomförd bedömning av risker.

Se "Checklistor och mallar" nedan


4. Följ upp genomförda åtgärder

 • Följ upp och utvärdera genomförda åtgärder, löpande på en arbetsplatsträff.
 • Dokumentera resultatet av uppföljningen.

Se "Checklistor och mallar" nedan


Stöd i det praktiska arbetet

Checklistor och mallar

Västra Götalandsregionen

Prevent


Ansvar och roller

Chefens ansvar

Chefens ansvar innebär att:

 • Se till att medarbetare som normalt arbetar vid bildskärm mer än en timma under en normal arbetsdag eller upplever besvär, genomgår en synundersökning. 
 • Genomföra regelbundna undersökningar och bedömningar av risken för ohälsa vid bildskärmsarbete.
 • Genomföra vid behov åtgärder som förbättrar bildskärmsarbetsplatsens utformning. 
 • Följa upp genomförda åtgärder.

Medarbetarens roll

Medarbetarens roll innebär att:

 • Informera chefen när hen upplever besvär vid bildskärmsarbete och/eller brister i utformningen av bildskärmsarbetsplatsen.
 • Genomgå regelbunden synundersökning om hen arbetar mer än en timma per dag vid bildskärm.

Skyddsombudets roll

Skyddsombudets roll innebär att samverka med chefen när det gäller att:

 • Se till att medarbetare som normalt arbetar vid bildskärm mer än en timma under en normal arbetsdag eller upplever besvär, genomgår en synundersökning. 
 • Genomföra regelbundna undersökningar och bedömningar av risken för ohälsa vid bildskärmsarbete.
 • Genomföra vid behov åtgärder som förbättrar bildskärmsarbetsplatsens utformning. 
 • Följa upp genomförda åtgärder.

HR-funktionens roll

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide.