Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Koncernkontorets uppdrag i koncernen

Koncernkontoret är regionstyrelsens förvaltning och arbetar dels koncernövergripande och dels med direkt förvaltningsstöd för ett antal politiska organ. Regiondirektören är förvaltningschef för Koncernkontoret.

Koncernkontorets uppdrag i koncernen

Koncernkontoret är regionstyrelsens förvaltning och arbetar dels koncernövergripande och dels med direkt förvaltningsstöd för ett antal politiska organ. Regiondirektören är förvaltningschef för Koncernkontoret. Regiondirektören har beslutat om uppdraget för Koncernkontoret.

Koncernkontorets uppdrag är att leda, utveckla och samordna Västra Götalandsregionens verksamhet för att nå de politiska målen. Uppdraget ska genomföras genom dialog och samarbete med förvaltningar, bolag och externa samarbetsparter.
Koncernkontoret arbetar på regionstyrelsens uppdrag och är dess förvaltning. Koncernkontoret ger ett samordnat stöd till ett antal styrelser och nämnder.

Förvaltningen är organiserad utifrån kompetens/funktionsansvar i koncernstaber och koncernavdelningar. I förvaltningen ingår vissa regiongemensamma utförarverksamheter

Koncernstabernas direktörer och koncernavdelningschef för ärendesamordning är regiondirektörens stöd i koncernövergripande strategiska frågor. Koncernstabsledningen ska, som företrädare för en sammanhållen koncern, driva och ansvara för gemensamma åtgärder och aktiviteter för att säkerställa samordning och genomförande av koncernövergripande strategiska frågor.

Koncernkontoret ger direkt förvaltningsstöd åt regionfullmäktige, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, fem hälso- och sjukvårdsnämnder, regionutvecklingsnämnden, miljönämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden samt beredningar/utskott till dessa.

Koncernstab regional utveckling

– leds av regionutvecklingsdirektör

Koncernstab regional utveckling arbetar i huvudprocesserna regional utveckling och kollektivtrafik inom områdena näringsliv, turism, forskning och utveckling, kompetensutveckling, miljö, infrastruktur, folkhälsa mänskliga rättigheter samt internationella frågor. Uppdraget utgår från en helhetssyn på de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna, där alla tre är högt prioriterade och integrerade i varandra. Staben bereder fördelning av medel och uppdrag till egna bolag och förvaltningar, till verksamhet med annan huvudman som bidrar till att förverkliga regionala ambitioner samt till projekt relaterade till handlingsplanerna.

Koncernstab hälso- och sjukvård

– leds av hälso- och sjukvårdsdirektör

Koncernstab hälso- och sjukvård följer hälso- och sjukvårdsutvecklingen nationellt och internationellt, förändringar när det gäller lagstiftning inom hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens område samt tar initiativ som främjar hälso- och sjukvårdens och tandvårdens långsiktiga utveckling. Koncernstab hälso- och sjukvård vägleder, stödjer, följer upp och analyserar hälso- och sjukvårdens innehåll och kvalitet. Koncernstaben bereder underlag inför beställningar och upphandlingar av hälso- och sjukvård, habiliteringsinsatser och tandvård. Koncernstaben företräder VGR i hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsfrågor på tjänstemannanivå vid förhandlingar med andra regioner, landsting, kommunalförbund samt statliga myndigheter.

Koncernstab beställning och produktionsstyrning

leds av beställning och produktionsstyrningsdirektör

Koncernstab HR

– leds av personaldirektör

Koncernstab HR svarar regiongemensamt för arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kompetensutveckling och utbildningsuppdrag samt strategiskt arbete för att stärka VGR:s arbetsgivarvarumärke. Uppdraget innefattar bland annat villkorsfrågor, chefsförsörjning, regiongemensam kompetensutveckling och fortbildning, samordning av arbetet med kompetensutveckling i VGR och ansvar för regionnivåns externa kontakter om kompetensutveckling. Koncernstaben har ett samlat ansvar för samverkans- och förhandlingsfrågor.

Koncernstab kommunikation och externa relationer

– leds av kommunikationsdirektör

Koncernstaben ansvarar för att utveckla och driva regionövergripande intern och extern kommunikation. Det externa kommunikationsarbetet syftar till att öka kunskapen om VGR, dess verksamheter och tjänster bland invånare, externa beslutsfattare och utvalda målgrupper. Staben arbetar för regionala, nationella och internationella samarbeten, att stärka Västra Götalands identitet och attraktionskraft genom varumärkesarbete. Staben bidrar till utveckling och utformning av framtidens digitala miljöer samt ansvarar för VGR:s presstjänst. Inom VGR ger staben kommunikationsstöd genom samordning och stöd i övergripande kommunikationsfrågor, mediahantering och kommunikationsutveckling.

Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp

– leds av ekonomidirektör

Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp ansvarar för regionövergripande processer kopplat till långsiktig hushållning av resurser exempelvis budget, finansiering, likviditetshantering, investering, samt redovisning och uppföljning/analys av koncernens verksamheter. Koncernstaben har det övergripande ansvaret för inköpen i VGR och genomför regiongemensamma upphandlingar av varor och tjänster förutom fastighets- och trafikupphandlingar.

Koncernavdelning data och analys

– leds av koncernavdelningschef data och analys

Avdelningen arbetar med uppföljning och analys av statistik gällande bland annat befolkning, samhälle, hälso- och sjukvård, kvalitet och personal samt metodstöd för beräkning av ersättning till utförare inom hälso- och sjukvård. Avdelningen bistår även koncernstab regional utveckling och koncernavdelning kultur med att följa upp och utvärdera program, projekt och verksamhetsbidrag.

Koncernavdelning förändring

– leds av förändringsdirektör

Koncernavdelningen arbetar med koncernövergripande strategisk inriktning och målbild, organisationskultur, nya arbetssätt samt varumärke (inklusive arbetsgivarvarumärke).

Koncernavdelning kultur

– leds av koncernavdelningschef kultur

Koncernavdelning kulturs uppgift är att stärka och utveckla kulturens infrastruktur. De egna bolagen och förvaltningarna, kulturinstitutioner, det fria kulturlivet, studieförbund, folkhögskolor, civilsamhället och idrotten samt eftergymnasiala utbildningar får uppdrag eller stöd av olika slag. Koncernavdelningen samverkar med kommunerna, stimulerar till samverkan inom kulturlivet samt stödjer och utvecklar kulturens nätverk. Koncernavdelning kultur arbetar med det statliga uppdraget inom kultursamverkansmodellen.

Koncernavdelning ärendesamordning och kansli

– leds av koncernavdelningschef ärendesamordning och kansli

Koncernavdelningen ger stöd till samtliga förvaltningar och bolag kring dokumenthantering, ärendehantering och arvodeshantering. Koncernavdelningen företräder VGR i juridiska frågor inför domstol och andra myndigheter samt ger intern juridisk rådgivning. Koncernavdelningen samordnar Koncernkontorets ärende- och uppdragshantering och tillhandahåller administrativt stöd till partikanslierna.

Koncernstab digitalisering

– leds av digitaliseringsdirektör

Koncernstab digitaliserings uppdrag omfattar digitalisering av VGR och territoriet Västra Götaland, utveckla nya digitala arbetssätt, förenkla IS IT styrmodell, öka takten i implementeringen av digitala lösningar samt leverans av stabil och säker IT-plattform och effektiv drift, support, förvaltning och utveckling av nya och befintliga system.

Patrik Johansson

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-12-08 08:00