Plan för samverkan med civilsamhället stärker demokratin

Regionstyrelsen har godkänt en ny plan för samverkan mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och det civila samhällets organisationer i Västra Götaland. Tillsammans ska parterna verka för invånarnas bästa i Västra Götaland.

Planen gäller 2024–2026 och pekar ut tre strategiska områden:

  • Höja kunskapen om parternas förutsättningar och villkor
  • Stimulera jämbördiga strukturer för dialog i tidigt skede
  • Främja en vidareutveckling av långsiktiga stöd- och finansieringsformer

Sedan 2014 samverkar VGR med det som brukar kallas det civila samhällets organisationer. Till det civila samhället räknas den del av samhället som är skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet. Att medborgare fritt kan gå samman, organisera sig och agera tillsammans för gemensamma intressen, är centralt för en fungerande demokrati.

VGR och 120 organisationer samverkar i dag enligt överenskommelsen inom områdena regional utveckling, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård. Avsikten med samverkan är att upprätthålla och utveckla välfärden och stärka demokratin

Kostnaden för överenskommelsearbetet beräknas till 1,4 miljoner kronor per år och ryms inom regionstyrelsens budget.