Communitymusik

Communitymusik (från engelskans Community Music) är en metod där vi bjuder in deltagare som vanligtvis inte sysslar med musik och erbjuder dem möjlighet att uttrycka musikaliska idéer och göra egna konstnärliga val. Arbetet leds av en eller flera professionella musiker. Deltagarnas egen kreativitet och inflytande går som en röd tråd genom hela processen. Musiken är vårt verktyg och vägen är lika viktig som målet.

Inget communityprojekt är det andra likt. Ofta utgår vi från en plats och hämtar inspiration från lokalinvånarnas egna berättelser. Andra gånger arbetar vi kring ett aktuellt ämne eller en aktuell problemställning. Vi kan också skapa ett communityprojekt kring en särskild målgrupp.

Även om communityprojekt kan se väldigt olika ut finns några gemensamma nämnare:

  • målgruppen är alla medborgare – vem som helst kan delta
  • musikern/musikerna fungerar som guider och inspiratörer
  • deltagarna får möjlighet att göra konstnärliga val
  • processen är lika viktig som att nå ett resultat
  • musiken är både ett verktyg och ett konstnärligt uttryck
  • en demokratisk metod används
  • platsen för projektet kan vara en utgångspunkt i arbetet

Här hittar du information om våra communityprojekt inom musikområdet. Kulturförvaltningen arbetar även med communitydans och konstartsövergripande communityprojekt.

Vill du starta ett communityprojekt i din organisation?

På musikområdet samarbetar vi i communityprojekt med många olika aktörer: statliga myndigheter, institutioner, utbildningar, kommuner och kommunala verksamheter (till exempel familjecentraler och kulturskolor), föreningar, frivilligorganisationer och nätverk.

Samarbetspartners är viktiga för att ett communityprojekt ska få en stabil grund. En samarbetspart kan också själv initiera ett projekt. Ibland är denne medfinansiär, erbjuder lokaler, arbetstid för projektledning eller logistik.

I de communityprojekt som vi genomfört, är det även ofta våra samarbetspartners som känt deltagarna från start eller vetat vilka kanaler vi bör använda för att kontakta de personer vi velat nå. Det är viktigt både för att projektet ska fungera på plats och för att skapa en lokal förankring.

Vi vill bygga relationer med organisationer som verkar för samma mål – att skapa utveckling och möten med hjälp av konst och kultur i vitt skilda sammanhang och med deltagare från olika yrkesgrupper och bakgrunder. Vi vill mötas runt frågeställningar och teman som blir grunden för en process mot ett gemensamt mål.

Vill du veta mer?
Kontakta Helén Smitterberg på e-post: helen.smitterberg@vgregion.se


Är du musiker och nyfiken på communitymetoden?

De professionella musikerna (på engelska teaching artists) har ett stort ansvar för att ge deltagarna utrymme att göra egna konstnärliga val. Musikerns roll i ett communityprojekt är att guida och inspirera, och fungerar ibland också som ett slags "yttre öga". Samtidigt ska musikern lägga en ram för arbetet, driva projektet framåt utifrån sina musikaliska kompetenser och ge deltagarna möjlighet att hitta nya uttryck för sin berättelse.

Gå med i vårt communitynätverk för musiker
Under 2024 kommer Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen att starta ett nytt nätverk för musiker som är intresserade av att arbeta communitybaserat. Vår förhoppning är att musiker som är engagerade i communityprojekt vill fortsätta utveckla sitt arbete och dela nya idéer. Vi vill också locka fler musiker att jobba med metoden. Vi kommer att kalla till nätverksmöten för utbyte av erfarenheter, fortbildning och fördjupning. 

Vill du vara med i nätverket? Kontakta Helén Smitterberg på e-post: helen.smitterberg@vgregion.se

Kortkurs på Högskolan för scen och musik
Under hösten 2023 startade en kortkurs i communitybaserat arbete på Högskolan för scen och musik. Kursen återkommer hösten 2024 och sker genom ett samarbete med Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen. Kursen vänder sig till dig som har konstnärlig utbildning eller lärarutbildning i musik, eller har motsvarande kunskaper och färdigheter, och som vill arbeta med deltagarbaserade musikprojekt och konstnärliga uttryck och metoder inom communityprojekt på musikområdet. Läs mer om kursen här...

Arbetsboken "Vi gör det!"
För dig som är utövare och ska starta upp ett communityprojekt, finns arbetsboken "Vi gör det!" som kan ge dig stöd i processen. Här hittar du den som PDF.


The Lullaby Project

The Lullaby Project för samman gravida kvinnor och nyblivna mammor och pappor med professionella musiker, för att skapa egna vaggvisor att sjunga för sina barn. Projektet produceras av Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen i samarbete med Carnegie Halls Weill Music Institute i New York sedan 2019.

Röster från insidan

Under flera år har körledaren Carin Åkesson sjungit med intagna på en av Kriminalvårdens anstalter för kvinnor. Ur detta arbete växte det dokumentära körverket ”Röster från insidan” fram under 2023. Genom sång och poesi, får vi ta del av berättelser från kvinnorna på insidan av fängelset. Sångerna är baserade på djupintervjuer med 14 kvinnor som sitter eller har suttit i fängelse.

Communityprojekt på Mångkulturella Folkhögskolan

Under 2023 genomfördes ett communityprojekt på Mångkulturella Folkhögskolan i Bergsjön. Under tio lektionspass har 22 elever, tillsammans med musikern Magnus Rosén, samtalat och musicerat kring teman som: hem, längtan, saknad, glädje, melankoli och identitet. Projektet utmynnade i en konsert i slutet av året.

Vi gör det!

Vi gör det! är en arbetsbok för dig som arbetar med community inom din konstnärliga praktik. Den vänder sig till kulturskapare inom olika konstuttryck. Här kan du läsa den som PDF.

Tidigare projekt: Musik & nya vänner

Musik & nya vänner startade som ett pilotprojekt inom musik- och communityområdet sommaren 2018. Under ett sommarläger fick nyanlända ungdomar arbeta konstnärligt med fokus på att också utvecklas språkligt.

Helén Smitterberg

Producent musiknoder

Telefonnummer

Emma Johansson

Musikproducent folk, world och roots

Telefonnummer