Partnerskap inom musikområdet

Partnerskap är ett av musikverksamhetens mest kraftfulla instrument för att skapa och utveckla starka och hållbara relationer med samarbetsparter. Genom att driva gemensamma projekt med gemensamma mål över en längre tid stärks inte bara samarbetsparten i sig utan även musiklivet i Västra Götalandsregionen i stort.

Partnerskap ska vara ett starkt och tydligt erbjudande för regionens aktörer med fokus på utveckling, kunskapsdelning, främjande, processledning, samverkan, långsiktighet samt att stärka musiklivet i stort. På så vis kommer partnerskapet många till gagn utöver den specifika samarbetsparten.Exempel på samarbetsparter är:

  • Kommuner (kulturskola, kulturförvaltning)
  • Institutioner
  • Festivaler
  • Producenter
  • Arrangörer
  • Scener
  • Ensembler

Pågående partnerskap

Folkmusik i Väst
Folkmusik i Väst (FiV) är en paraplyorganisation för Västergötlands-, Dalslands- och Bohusläns spelmansförbund. De tre förbunden står för en bred verksamhet inom traderandet och utvecklingen av folklig sång, spel och dans – en del av det immateriella kulturarvet i regionen. Här finns en stark deltagarkultur med totalt cirka 800 medlemmar. Verksamheten består av bl a kurser, festivaler, stämmor, den gemensamma regionala ungdomsensemblen Västra låtverkstan och digitaliseringsprojektet Hitta folkmusiken. Genom arbete med kommunikation, nya projekt och samarbeten arbetar Kulturförvaltningen tillsammans med FiV för att öka delaktigheten och stärka strukturen för folkmusiken i regionen.

Borås Stad Kulturförvaltningen
Utifrån den musikutredning som gjordes i Borås 2019 har en utvecklingsplan samt aktivitetsplan tagits fram för perioden 2021-2024. Huvudfokus i planerna är att utveckla Borås som musikstad samt att undersöka möjligheterna för att utveckla en fysisk musikscen för populärmusik i Borås. Partnerskapet med Borås stad innebär att Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen stöttar arbetet genom facilitering och processledning samt arbetar för att stärka musikarrangörerna i staden.

Kulturakademin
Regionens musikbransch är brokig, utspridd och ibland svår att greppa. Många verksamma bolag, aktörer, musiker, artister, producenter och arrangörer saknar en gemensam grund och lokal plattform där kunskapsspridning, samarbeten och arbetstillfällen kan ta form. Idag svarar många till storstaden där den större delen av branschen existerar, trots att en stor del av aktörerna bor och verkar i regionen. Genom utbildningen vill vi samla, utbilda och engagera aktörer att kunna ta nästa steg i sina karriärer då den lokala branschen synliggörs och sätts i förhållande till de nationella och internationella förutsättningarna och strukturerna. Kulturförvaltningen stöttar arbetet i form av konsultation och processledning i syfte att skapa innehåll och riktning i utbildningen ur ett regionalt perspektiv.

Jonathan Björk

Musikproducent populärmusik

Telefonnummer

Marie Jansons

Musikproducent Körcentrum Väst

Telefonnummer