Com.fusion – nytt communityprogram

Com.fusion är ett nytt konstartsövergripande communityprogram som Förvaltningen för kulturutveckling startade hösten 2021. Här vill vi samverka, lära av varandra, skapa nya nätverk, främja konstartsövergripande projekt och skapa långsiktiga strukturer.

Under hösten 2021 sökte vi konstnärer, författare, artister och utövare som vill skapa och leda ett communityprojekt tillsammans med en deltagargrupp, med möjlighet att testa nya idéer och skapa möten med andra utifrån sitt konstnärliga uttryck. Femton personer antogs, till tolv projekt inom ramen för det nya communityprogrammet Com.fusion. De sökande valde själva projektidé och målgrupp att jobba med.  Läs mer om utlysningen här...

Vad menar vi med communityarbete?

Communityarbete är ett sätt att jobba, där en professionellt verksam kulturutövare initierar arbetet och söker upp eller sätter samman en deltagargrupp. Kulturutövarens konstnärliga och kreativa kompetens är basen, när hen sedan guidar och inspirerar deltagarna. Rollen innebär också att skapa rum för inflytande och delaktighet, där deltagarna är med i de konstnärliga valen, i öppna och demokratiska processer. Deltagargruppen kan vara en del av civilsamhället och vara knuten till en plats eller till ett specifikt sammanhang.

Ett communityarbete kan utgå från en plats, en grupp/målgrupp, ett tema eller en specifik fråga kulturutövaren vill belysa. Grunden är en önskan att skapa möten utifrån ett konstnärligt uttryck, och att samtidigt lyfta angelägna frågor, berättelser, människor, platser eller sammanhang.

Konstnärerna och projekten

Anna Karlsson – litteratur
Litterära trygga forum för unga kvinnor i psykisk ohälsa

Catherine Paterson och Simona Cavalieri – kultur och hälsa över generationsgränserna
Varsågod | Maten är klar 
Ett samarbetsprojekt mellan barn på en fritidsgård och personer med demenssjukdom på ett äldreboende. Deltagarna äter lunch tillsammans, och musik får ta plats kring luncherna.

Emilia Brodén – teater
Vem är jag?
Genom teater arbetar en grupp på ett dagcenter med att hitta uttryck för sitt egna jag. Tillsammans utforskar vi frågor och teman utifrån våra möjligheter.

Johannes Luchmun – arkitektur
Kontemplativa rum – platser för reflektion och återhämtning
Ett samarbete med en gymnasieklass där vi utvecklar förslag på platser för återhämtning i elevernas direkta studiemiljö. Ett fysiskt sinnligt rum som skapar förutsättningar för paus i vardagen. 

Karin Blixt – performance
Mellan_Rum
Teater och musik baserad på berättelser från kulturarbetare i omsorgen och omsorgsarbetare i kulturen.

Laura Blake – taktil konst
Plush
Forskning och co-design kring en taktil konstutställning, tillsammans med synskadade konstnärer och synskadad publik. Målet är en interaktiv utställning man kan känna på – kan konsten bli mer inkluderande om vi inte bara tittar på den?

Love Hellgren och Kyrie Oda – dans och textil
Dag/Day och Dröm
Två dansverk på Textilmuseet i Borås, där man arbetar med textilier i rummet. Verken är inspirerade av Dag Hammarskjölds skrift ”Vägmärken”. Medskapare i det ena verket är deltagare från kulturföreningen Tåget i Borås.

Maja Kristin Nylander – foto
Bilden av mig
Personer som lever med hiv skapar självporträtt. Tillsammans undersöker vi självporträtt, identitet i bild och narrativa bilder, vi vrider och vänder på vad ord och bild kan berätta och hur det kan se ut. Vilken bild av mig vill jag visa?

Andreas Beijer och Peter Eccher – kultur, kulturhistoria och miljö
Great stake out
Sjövana äldre möter ungdomar som inte växt upp vid havet. Tillsammans letar gruppen vithaj utanför Lysekil. Guider under processen är två konstnärer som är rädda för vatten.

Rizah Sheqiri – läsfrämjande
Två språk – mer än ett och mindre än tre språk
Ett projekt om läsfrämjandet hos tvåspråkiga barn.

Sebastian R. Bartilson – dans
FAUNA/ Movements for survival
Ett sceniskt projekt där dans och performance formas genom deltagarnas berättelser. Projektet utgår från HBTQ-perspektivet, frågor om psykisk hälsa och om dans och rörelseutforskandets läkande förmåga. Föreställningen kommer att visas i form av en unik performance under West Pride 15 juni.

Subani Melin – textilkonst som mötesplats
Vuxna och barn skapar textilkonst för offentliga miljöer. Konsten kommer att visas vid en utomhusutställning i samband med invigningen av Bergsjöns kulturhus.

Det här händer hösten 2021 och våren 2022

Huvuddelen av projektet går ut på att konstnärerna som antagits till Com.fusion möter en målgrupp som de har valt själva, under ungefär 40 timmar. Där arbetar konstnärerna, deltagarbaserat, med en konstnärlig idé som de själva har tagit fram. Konstnärerna får stöd innan, under och efter processen, för att utveckla sin metod för arbetet.

Under hösten och våren har konstnärerna fått fyra fortbildningstillfällen med coacher och inspiratörer som sysslar med deltagarbaserat arbete inom konst och kultur. Konstnärerna har också fått personligt stöd från förvalningens konsulenter inom respektive konstfält. Konsulenterna har, inför projektet, också tagit fram ett utbildningsmaterial, som ligger till grund för fortbildningsdelen av projektet.

Projekten kommer att redovisas innan sommaren 2022.

Com.fusion del 2 – hösten 2022 och våren 2023

Com.fusion fortsätter under hösten 2022 och våren 2023 med en andra del, där fyra utövare i två projekt ska skapa fusion mellan konstformer i ett fördjupat communityarbete. De antagna kommer att dela med sig av sitt arbete under en konferens. De får också möjlighet att delta i eventuella fortbildningsträffar under hösten. 

Textilkonstnären Subani Melin och Karin Blixt, manusförfattare och dramaturg, arbetar med en deltagargrupp som har en nära relation till textilt hantverk. I projektet Livsmönster sammanför de textilier med dramaturgi och historieskapande och undersöker hur hantverk relaterar till omsorg och beröring. 

Sebastian Ruíz Bartilson och Maja Kristin Nylander har bakgrund inom scenkonst respektive fotografi. De arbetar med ett HBTQ+ community och skapar verket Stay with me där dans, rörelse, foto och rörlig bild sammanfogas genom projektioner och fysisk performance. 

Professionellt verksamma fria utövare i Västra Götaland inom arkitektur, cirkus, dans, design, konst, litteratur eller teater har kunnat söka detta projekt. Minst en ska ha deltagit i Com.fusions första del och ha deltagit på de obligatoriska gemensamma träffar som anordnats.

Kontakt

För frågor kring Com.fusion kontakta danskonsulent Anna Åkerström anna.akerstrom@vgregion.se

I projektet Com.fusion ingår även

Linn Gall, konsulent samtida konst, arkitektur, form och design 
Lotta Eldh, konsulent teater 
Karin Skierus, konsulent cirkus 
Therese Ytter, konsulent litteratur 
Tina Andersson, konsulent dans