Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 11 februari 2020

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att fastställa Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2020 och plan för 2021-22. Man godkände även regionfullmäktiges och regionstyrelsens årsredovisning för 2019.

Västra Götalandsregionens detaljbudget 2020

Regionfullmäktige fastställde i juni 2019 Västra Götalandsregionens budget för 2020 och plan för 2021–2022. Syftet med detaljbudgeten är att ge regionstyrelsen information om den slutliga fördelningen av medel 2020 till nämnder och styrelser och hur de disponerar sin budget utifrån de mål och fokusområden som angivits.

Det budgeterade resultatet för 2020 uppgår före beslut om eget kapital till 33,9 miljoner kronor. I resultatet ingår Folkhögskolestyrelsens budgeterade negativa resultat om - 2,5 miljoner kronor samt Naturbruksstyrelsens ianspråktagande av 11,5 miljoner kronor eget kapital.

Nämnder och styrelsers framställan kring eget kapital och obeskattade reserver kommer att hanteras i särskilt ärende till regionstyrelsen och fullmäktige. Detta kan komma att påverka det budgeterade resultatet för 2020.

Koncernens detaljbudget omfattar samtliga nämnder och styrelser. Utöver en genomgång av styrelser och nämnders detaljbudgetar har Koncernkontoret gjort en fördjupad granskning av akutsjukhusens budgetar. I bilaga till detaljbudgeten finns särskilda riktlinjer från regionstyrelsen till respektive sjukhusstyrelse som ett komplement till regionfullmäktiges mål, regionstyrelsens detaljbudget och den detaljbudget för sjukhuset som styrelsen beslutat.

Regionstyrelsen godkänner detaljbudgeten för 2020 och fastställer tekniska budgetjusteringar om 326 miljoner kronor i enlighet med bilaga 1 till upprättat tjänsteutlåtande. Man godkänner också att Göteborgsnämnden budgeterar med ett överskott om 65 miljoner kronor och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden med ett underskott om 65 miljoner kronor. Vidare uppmanar man styrelsen för folkhögskolorna att justera sin budget till ett nollresultat 2020, samt Naturbruksstyrelsen att justera sin budget så att inte mer än åtta miljoner kronor av det egna kapitalet tas i anspråk.

 

Årsredovisning för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2019

Regionstyrelsens årsredovisning beskriver insatser utifrån beslutad detaljbudget för 2019 och redovisar uppföljning av prioriterade mål och fokusområden, samt regionstyrelsens ansvar för Koncernkontoret. Uppföljningen visar att tre av åtta prioriterade mål har uppnåtts helt och resterande fem mål uppnåtts delvis.

Det ekonomiska utfallet för regionstyrelsen inklusive regionfullmäktige 2019 uppgår till +277 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet förklaras bland annat av överskott inom personalutskottets medel samt inom regionstyrelsens medel för oförutsedda händelser.

Koncernkontoret hade i december 2019 1 650 nettoårsarbetare inklusive utförarverksamhet och VGR IT. Det innebär en ökning med 110 nettoårsarbetare jämfört med december 2018. Ökningen beror främst på arbete med Framtidens vårdinformationsmiljö, konsultväxling inom VGR IT och uppföljning av privata vårdgivare samt samordning av kvalitetsfrågorna.

Regionstyrelsen godkänner årsredovisning för 2019 och godkänner redovisning av genomförda kontrollmoment för juli 2019 till och med december 2019.

Alla beslut i korthet
Sammanträdets handlingar


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2020-02-11 14:47