Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 11 februari 2020

ordförandeklubba

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare till regionfullmäktige)

Ärende 1

Avrop från extern låneram avseende investeringar i spårvägen för år 2020

Koncernkontoret föreslår att Koncernbanken får avropa 2 040 miljoner kronor från den externa låneramen för investeringar i spårvägen under 2020.

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att investeringar med anledning av spårvägsaffären med Göteborgs stad kan finansieras med extern upplåning inom bestämmelserna i Västra Götalandsregionens finanspolicy.

Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut beslutar regionstyrelsen att medge extern upplåning av 2 040 miljoner kronor för att finansiera investeringar med anledning av spårvägsaffären med Göteborgs stad som uppkommit under 2019 och uppkommer 2020.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 2

Försäljning av fastigheten Vättungen 1:173, Bengtsfors kommun

Västra Götalandsregionen äger fastigheten Vättungen 1:173 i Bäckefors kommun, en fristående tomt på 2 737 kvadratmeter i närheten av Dalslands sjukhus. Tomtens byggnad användes tidigare av vuxenpsykiatrin på Dalslands sjukhus men står tom sedan tio år tillbaka och det planeras ingen verksamhet. Fastighetsnämnden har därför föreslagit att fastigheten ska säljas. Fastigheten bedöms vara värd mellan 475 000 kronor och 700 000 kronor. Byggnaden kräver stora underhållsåtgärder om den skulle tas i bruk igen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att ge fastighetsnämnden i uppdrag att sälja fastigheten Vättungen 1:173, Bengtsfors kommun, samt teckna de handlingar som krävs för att genomföra försäljningen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Ansökan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening

I samband med förändringar inom spårvägen i Göteborg står Västra Götalandsregionen (VGR) inför ett behov av extern upplåning. VGR har tidigare lämnat in en intresseanmälan om medlemskap till kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB, som är helägt av medlemskommuner och regioner, och erbjuder finansförvaltning med inriktning på utlåning och rådgivning. Kommuninvest har nu erbjudit VGR att bli medlem i den ekonomiska föreningen. Ett medlemskap skulle innebära en möjlighet till konkurrenskraftig och effektiv upplåning för VGR.

 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

1. att VGR ska anta erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.

2. att till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala 307 766 520 kronor, utgörande VGR:s medlemsinsats i föreningen.

3. att VGR tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB har ingått eller kommer att ingå.

4. att VGR, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.

5. att VGR ska ingå som part i det avtal där VGR tillsammans med övriga medlemmar ansvarar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.

6. att regionstyrelsen bemyndigas vidta de åtgärder i övrigt som krävs med anledning av VGR:s medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.

Regionstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut:

 • att regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson och vice ordförande Helene Eliasson bemyndigas att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar.
 • att medge Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda VGR:s logotyp.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 4

Beslutsordning för val och nomineringar

Regionfullmäktiges beslut från 2010 om hantering av val och nomineringar behöver uppdateras. För varje mandatperiod utses en valberedning som lägger fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla, förutom ett fåtal undantag. Förutom val som fullmäktige ska besluta om finns ett antal valärenden som behandlas av regionstyrelsen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

 • om val och nomineringar av ledamöter och ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar, revisorer, ledamöter och revisorer i kommunalförbund, ledamöter och suppleanter i helägda bolag och deras dotterbolag samt delägda bolag, ledamöter och revisorer i stiftelser, val enligt speciallagstiftning, t ex nämndemän, ledamöter och revisorer, i samordningsförbund.
 • att regionstyrelsen beslutar, efter förslag från valberedningen, om val till internationella organ och EU:s beslutsgrupper.
 • att regionstyrelsen beslutar om övriga val, t ex regionstyrelsens egna utskott, beredningar och styrgrupper, samarbetsorgan, bolagsstyrelser där Västra Götalandsregionen inte är delägare.
 • att regionstyrelsen kan överlåta beslut om val/nomineringar till samarbetsorgan och liknande till annan nämnd eller styrelse, när annat inte är särskilt föreskrivet.

Regionfullmäktiges beslut den 19 oktober 2010 gäller därmed inte längre.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Hantering av allmänna handlingar

Från och med 1 februari 2020 övertog  styrelsen för Regionhälsan de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i Skene, Ulricehamn, Borås/Viskan, Lerum och Alingsås. Förändringarna innebär att allmänna handlingar behöver överlämnas till de styrelser och nämnder som har behov av dem för att driva verksamheten vidare.

Det webbaserade verktyget Tillgänglighetsdatabasen presenterar information om tillgänglighet på över 6 800 anläggningar och platser i Västra Götalandsregionen (VGR). Ansvar för verktyget övergick 1 januari 2020 till fastighetsnämnden.

Regionstyrelsen föreslår  att regionfullmäktige beslutar:

 • att regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva arbetet med Tillgänglighetsdatabasen vidare i fastighetsnämnden från och med den 1 januari 2020.
 • att styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare i de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i Skene, Ulricehamn, Borås/Viskan, Lerum och Alingsås i styrelsen för Regionhälsan från och med den 1 februari 2020.
 • Överlämnande och/eller införlivande av de allmänna handlingarna som beskrivs i beslutet ska ske i enlighet med de beslut som fattas av Arkivnämnden.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 6

Avslag på motion av Rolf Dahlgren (SD) och Matz Dovstrand (SD) om säkerheten på våra akutmottagningar och vårdplatser

Ralf Dahlgren (SD) och Matz Dovstrand (SD) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om säkerheten på akut- och vårdmottagningar inom Västra Götalandsregionen (VGR). De föreslår att VGR inrättar säkerhetsklassade vårdplatser för riskpatienter, samt utvecklar och säkerställer anpassade säkerhetsrutiner för personal.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och NU-sjukvården har föreslagit att motionen ska avslås då sjukhusen redan idag har väl anpassade säkerhetsrutiner och arbetar systematiskt med att utbilda personal för ökad säkerhet.

Koncernkontorets sammanfattande bedömning är att motionen ska avslås då säkerhetsklassade vårdplatser skulle kräva förflyttning av riskpatient till andra avdelningar och enheter för adekvat vård och utredning. Idag utgår säkerhetsarbetet från organisatoriska och samverkande faktorer vilket är mer lämpligt än att inrätta säkerhetsklassade vårdplatser.

Regionstyrelsen beslutar att regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande.

 

Ärenden till regionstyrelsen

Ärende 7

Västra Götalandsregionens detaljbudget 2020

Regionfullmäktige fastställde i juni 2019 Västra Götalandsregionens budget för 2020 och plan för 2021–2022. Syftet med detaljbudgeten är att ge regionstyrelsen information om den slutliga fördelningen av medel 2020 till nämnder och styrelser och hur de disponerar sin budget utifrån de mål och fokusområden som angivits.

Det budgeterade resultatet för 2020 uppgår före beslut om eget kapital till 33,9 miljoner kronor. I resultatet ingår Folkhögskolestyrelsens budgeterade negativa resultat om - 2,5 miljoner kronor samt Naturbruksstyrelsens ianspråktagande av 11,5 miljoner kronor eget kapital.

Nämnder och styrelsers framställan kring eget kapital och obeskattade reserver kommer att hanteras i särskilt ärende till regionstyrelsen och fullmäktige. Detta kan komma att påverka det budgeterade resultatet för 2020.

Koncernens detaljbudget omfattar samtliga nämnder och styrelser. Utöver en genomgång av styrelser och nämnders detaljbudgetar har Koncernkontoret gjort en fördjupad granskning av akutsjukhusens budgetar. I bilaga till detaljbudgeten finns särskilda riktlinjer från regionstyrelsen till respektive sjukhusstyrelse som ett komplement till regionfullmäktiges mål, regionstyrelsens detaljbudget och den detaljbudget för sjukhuset som styrelsen beslutat.

Regionstyrelsen beslutar att:

 • godkänna detaljbudget 2020.
 • fastställa tekniska budgetjusteringar om 326 miljoner kronor i enlighet med bilaga 1 till upprättat tjänsteutlåtande.
 • godkänna att Göteborgsnämnden budgeterar med ett överskott om 65 miljoner kronor och Västra hälso-och sjukvårdsnämnden med ett underskott om 65 miljoner kronor.
 • uppmana styrelsen för folkhögskolorna att justera sin budget till ett nollresultat 2020.
 • uppmana Naturbruksstyrelsen att justera sin budget så att inte mer än åtta miljoner kronor av det egna kapitalet tas i anspråk.
 • besluta att de riktade statsbidragen till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för ALF och TUA, höjs med 30,8 miljoner kronor respektive 1,0 miljoner kronor.
 • uppmana hälso- och sjukvårdsnämnderna att följa utvecklingen av vårdgaranti, säkerställa beställningen av vårdgarantivård och vid behov ompröva beslutad beställning. Särskild rapport ska göras till regionstyrelsen efter första kvartalet.

Beslut: enligt förslag
S och V deltog ej i beslutet.

 

Ärende 8

Uppföljning av beslut avseende alarmeringstjänsten

Den 17 december 2019 beslutade regionstyrelsen om åtgärder för alarmeringstjänsten i Västra Götaland Regionstyrelsen beslutade att Sjukvårdens Larmcentral (SvLc) har kvar sitt nuvarande uppdrag enligt nuvarande modell.

Regionstyrelsen gav regiondirektören i uppdrag att säkerställa att formerna för samarbetet mellan SvLc och SOS Alarm Sverige AB (SOS Alarm) utvecklas samt att samlokalisering sker i en så stor utsträckning som möjligt.

Tilläggsöverenskommelse för Sjukvårdens Larmcentral 2020 och 2021, mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för Regionhälsan, tecknas utifrån regionstyrelsens beslut och utgår från ”Rapport inför beslut om fortsatt drift av Alarmeringstjänst Sjukvårdens Larmcentral dec 2019” (RHS 2019-00677).

I tilläggsöverenskommelsen ingår att styrelsen för Regionhälsan ansvarar för att säkerställa att formerna för samarbetet mellan SvLc och SOS Alarm utvecklas samt att samlokalisering sker i en så stor utsträckning som möjligt.

Regiondirektören har slutfört regionstyrelsens uppdrag att utveckla samarbetet mellan Sjukvårdens Larmcentral och SOS Alarm, samt att samlokalisera i en så stor utsträckning som möjligt.

Regionstyrelsen notera informationen och avslutar uppdraget till regiondirektören.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Årsredovisning för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2019

Regionstyrelsens årsredovisning beskriver insatser utifrån beslutad detaljbudget för 2019 och redovisar uppföljning av prioriterade mål och fokusområden, samt regionstyrelsens ansvar för Koncernkontoret. Uppföljningen visar att tre av åtta prioriterade mål har uppnåtts helt och resterande fem mål uppnåtts delvis.

Det ekonomiska utfallet för regionstyrelsen inklusive regionfullmäktige 2019 uppgår till +277 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet förklaras bland annat av överskott inom personalutskottets medel samt inom regionstyrelsens medel för oförutsedda händelser.

Koncernkontoret hade i december 2019 1 650 nettoårsarbetare inklusive utförarverksamhet och VGR IT. Det innebär en ökning med 110 nettoårsarbetare jämfört med december 2018. Ökningen beror främst på arbete med Framtidens vårdinformationsmiljö, konsultväxling inom VGR IT och uppföljning av privata vårdgivare samt samordning av kvalitetsfrågorna.

Regionstyrelsen godkänner årsredovisning för 2019 och godkänner redovisning av genomförda kontrollmoment för juli 2019 till och med december 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Närvårdscentrum i Mariestad- primärvård i samarbete med specialistsjukvård

Skaraborgs sjukhus har utarbetat en modell där norra Skaraborg med nav i Mariestad blir pionjärområde för den nya framtida hälso- och sjukvården.

Fokus i förslaget är omställningen för hälso- och sjukvården med bas i primärvården i nära samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården och sjukhusets specialistsjukvård.

Den mobila vården byggs ut både från primärvården och sjukhuset. Primärvårdens hälsofrämjande och förebyggande insatser ökar inom primärvårdsrehabilitering, ungdomsmottagningen, barnvårdcentralen, barnmorskemottagningen och psykiskt hälsa. Inom hörselverksamheten utvecklas digitala vårdmöten i samverkan med andra vårdgivare och specialiserade team utvecklas.

Beslut: återremiss. Beslutet togs genom votering.

 

Ärende 11

Inriktning för regionstyrelsens ansvar för uppsikt

Regionstyrelsen har tidigare beslutat att en genomlysning och planering av uppsiktsaktiviteter ska göras och fastställas av regionstyrelsen under första året av varje ny mandatperiod.

Koncernkontoret föreslår att regionstyrelsen ska fastställa inriktning för uppsikten snarare än med vilka metoder informationen ska samlas in. Beslutet utgör därefter underlag för Koncernkontorets planering och genomförande av uppföljning och rapportering.

Det ingår i regionstyrelsens övergripande ägar- och styrfunktion att ha uppsikt över verksamhet och ekonomi i Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser, bolag, stiftelser, gemensamma nämnder, kommunalförbund och avtalssamverkan.

Regionstyrelsen ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela organisationens utveckling samt följa de frågor som kan inverka på dess utveckling. För att regionstyrelsen ska kunna fullfölja detta ansvar behöver Koncernkontoret samla in information om alla verksamheter samt göra analyser och presentera slutsatser.

Koncernkontoret gör också fördjupade uppföljningar och rapporteringar för utvalda delar av Västra Götalandsregionens verksamheter. Urvalet baseras på främst på avvikelser i verksamheternas måluppfyllelse och ekonomiska situation men också andra frågor av betydelse.

Uppföljning görs ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Urvalet ska syfta till att ge regionstyrelsen goda förutsättningar att aktivt informera sig om att nämnderna, bolagen, stiftelserna och förbunden bedriver sin verksamhet enligt fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer, att lagar och förordningar följs och att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker.

Regionstyrelsen godkänner inriktning för uppsiktsansvaret som beskrivs i detta tjänsteutlåtande och inriktning för återrapportering under 2020. 

Beslutet ersätter beslut om aktiviteter för regionstyrelsens ansvar för uppsikt över övriga nämnder och styrelser § 90 2018-03-20.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Svar på revisorernas granskning av regionstyrelsens åtgärder för att komma till rätta med ekonomiska obalanser inom hälso- och sjukvården

Revisorskollegiet har granskat regionstyrelsens åtgärder för att komma tillrätta med ekonomiska obalanser inom hälso- och sjukvården.

Revisorskollegiets rekommendation till regionstyrelsen är att vidta åtgärder vad gäller styrmiljön som skapar mer långsiktiga och stabila förutsättningar för sjukhusstyrelserna att styra verksamheterna, säkerställa att sjukhusstyrelserna mer effektivt genomför de av RS och RF beslutade åtgärderna samt i övrigt beakta rapportens bedömningar och slutsatser.

Regionstyrelsen beslutar att sända upprättat tjänsteutlåtande som svar på revisorskollegiets granskning av regionstyrelsens åtgärder för att komma tillrätta med ekonomiska obalanser inom hälso- och sjukvården

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

Slutredovisning av byggprojekt omgång 2 2019

På uppdrag av regionstyrelsen har fastighetsnämnden genomfört byggprojekt på Skaraborgs sjukhus Mariestad (energiåtgärder) och Sahlgrenska sjukhuset (nytt produktionskök samt ombyggnation av operation)

Regionstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av byggprojekten.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 14

Begäran om mer medel för utbyggnad och samlokalisering av infektionskliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås avslås

På Södra Älvsborgs sjukhus i Borås pågår en omfattande om- och tillbyggnation av lokaler avsedda för infektionskliniken. Investeringen beslutades av regionstyrelsen 2016 med en investeringsbudget inom 216 miljoner kronor.

Efter projektering och inför tecknande av entreprenadkontrakt för genomförande i oktober 2017 togs en ny riktkostnad fram, den beräknades till 258 miljoner kronor. Besparingar på 17 miljoner kronor identifierades och beslutades i samråd med SÄS.

Västfastigheter bedömer att det resterande underskottet på 25 miljoner kronor inte kan hämtas hem genom besparingar. Fastighetsnämnden föreslår att projektet tilläggsfinansieras med 25 miljoner kronor för att täcka det nu prognosticerade underskottet och genomföra projektet som planerat.

Med hänvisning till sjukhusförvaltningens ekonomiska obalans, föreslår Koncernkontoret att begäran avslås.

Regionstyrelsen avslår fastighetsnämndens begäran om tilläggsbeslut för kompletterande investeringsbudget motsvarande 25 miljoner kronor. Regionstyrelsen avslår också styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus begäran om ytterligare investeringsutrymme motsvarande 7 miljoner kronor för följdutrustning kopplat till utbyggnad och samlokalisering av infektionskliniken.

Fastighetsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus ska skyndsamt utreda olika handlingsalternativ för att hålla budget.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Begäran om mer medel för Södra Älvsborgs sjukhus Borås, ny- och ombyggnad Psykiatrins kvarter avslås

På Södra Älvsborgs sjukhus i Borås pågår en omfattande om- och tillbyggnad av lokaler för vuxen- och barnpsykiatri. Investeringen i Psykiatrins kvarter beslutades av regionstyrelsen i slutet av 2016 och tilldelades en investeringsbudget om 833 miljoner kronor, exklusive konstinvestering.

Efter projektering och inför tecknande av entreprenadkontrakt för genomförande i oktober 2017 togs en ny riktkostnad fram beräknad till 943 miljoner kronor, alltså cirka 110 miljoner kronor över beslutad budget. Besparingar på 45 miljoner kronor identifierades och beslutades i samråd med SÄS.

Västfastigheter bedömer att det resterande underskottet på 65 miljoner kronor inte kan hämtas hem genom besparingar. Fastighetsnämnden föreslår att projektet tilläggsfinansieras med 65 miljoner kronor för att täcka det nu prognosticerade underskottet och genomföra projektet som planerat.

Med hänvisning till sjukhusförvaltningens ekonomiska obalans, föreslår Koncernkontoret att begäran avslås och att fastighetsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus får i uppdrag att återkomma med ytterligare förslag till åtgärder som resulterar i att investeringen håller sig inom beslutad investeringsram.

Ett alternativ som ska utredas är att inte genomföra beslutad ombyggnation av befintlig psykiatribyggnad och redogörelse för hur önskvärda verksamhetsnyttor ändå så långt som möjligt kan uppnås utan att budgetramen överskrids.

Regionstyrelsen avslår fastighetsnämndens begäran om tilläggsbeslut för kompletterande investeringsbudget motsvarande 65 miljoner kronor. Regionstyrelsen avslår också styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus begäran om ytterligare investeringsutrymme motsvarande 20 miljoner kronor för följdutrustning kopplat till byggnationen av Psykiatrins kvarter.

Fastighetsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus ska skyndsamt utreda olika handlingsalternativ för att hålla budget.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 16

Avsägelser från beredningen för folkhälsa och socialhållbarhet

Charlotte Nordström (M) har i skrivelse 2020-01-20 avsagt sig uppdraget som ordförande i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet.

Jan Alexandersson (V) har i skrivelse 2020-01-28 avsagt sig uppdraget som vice ordförande i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet.

Regionstyrelsen godkänner avsägelserna.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 17

VGR ansöker om tillstånd för nationell högspecialiserad vård vid ryggmärgsskador

Socialstyrelsen har beslutat att primär rehabilitering av förvärvad ryggmärgsskada ska utgöra nationell högspecialiserad vård och utföras vid fyra enheter. Vård av undergrupperna barn och ungdomar samt patienter med kvarstående behov av andningsstöd koncentreras ytterligare och ska bedrivas vid vardera högst två av de fyra enheterna.

Aktuell vård bedrivs idag inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) med god kvalitet och med hög effektivitet. SU:s patientgrupp är idag cirka 65 patienter årligen och ett tillstånd uppskattas medföra ytterligare 10-15 patienter från andra regioner.

För att hantera en utökad verksamhet behövs anpassning av lokalytor, viss utökning av utrustning och personal. Investeringsbehoven är sammantaget inte större än att de kommer hanteras i förvaltningens ordinarie processer. Enheten är idag är fullbemannad och har ett gott rekryteringsläge. Den utökade verksamheten finansieras till fullo av intäkter från tillkommande patienter från andra regioner.

Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att senast 2020-02-19 ansöka om tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriva nationell högspecialiserad vård inom ryggmärgsskadevård.

Beslut: enligt förslag
Jonas Andersson (L) deltog ej i beslutet.

 

Ärende 18

Redovisning av åtgärder med anledning av att barnkonventionen blir svensk lag

Från Vänsterpartiet har inkommit ett yrkande om redovisning av åtgärder med anledning av att barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020.

Arbetet med genomförandet av barnkonventionen pågår på flera olika nivåer i Västra Götalandsregionen (VGR). Till exempel kompetenshöjande insatser, ombud för barnets rättigheter och vägledning för prövning av barnets bästa/barnkonsekvensanalyser prioriteras på koncernövergripande nivå genom VGR:s handlingsplan för mänskliga rättigheter.

Regionstyrelsen noterar informationen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 19

Remissyttrande: promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen

Finansdepartementet har gett Västra Götalandsregionen (VGR) möjlighet att yttra sig över Konkurrensverkets promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen. VGR yttrar sig över de förslag och material som berör lagen om offentlig upphandling i nämnda promemoria.

Regionstyrelsen yttrar sig över Konkurrensverkets promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen, i enlighet med Koncernkontorets förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 20

Yttrande över remiss om vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden - 2020

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har skickat ut en remiss om Vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden -2020 där Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att lämna synpunkter.

Syftet med Vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden – 2020 är att skapa förutsättningar för att planera, projektera, bygga och förvalta sjukhusbyggnader och fastighetstekniska installationer för att stå emot olika typer av samhällsstörningar. Vägledningen omfattar inte försörjningstrygghet avseende läkemedel och andra förnödenheter.

Övergripande så ger Den robusta sjukhusbyggnaden -2020 en bra förståelse och ökad kunskap för de områden som behöver fungera i en sjukhusbyggnad ur ett säkerhets och beredskapsperspektiv, för att säkerställa funktion och robusthet vid olika typer av samhällsstörningar. VGR ställer sig positiv till att utgåvan av Den robusta sjukhusbyggnaden-2020 nu tagits fram.

VGR pekar i remissvaret framförallt ut detaljeringsgraden som ett utvecklingsområde. För överblick vid exempelvis ombyggnation och nybyggnation ger vägledningen ett övergripande stöd men detaljeringsgraden och hjälp i form av checklistor och mallar vore önskvärt.

VGR önskar också exempel på hur prioriteringslistor kan se ut och att uthållighetskraven vid en större samhällsstörning omfattar en uthållighet om minst tre månader.

Regionstyrelsen antar yttrandet.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 21

Initiativärende (SD): Beredskap mot coronaviruset

Sverigedemokraterna (SD) föreslår att regionstyrelsen beslutar om en tillfällig policy som uppmanar medarbetare att sjukskriva sig/stanna hemma efter Kinaresor och att regiondirektören ges i uppdrag att utforma ett mer detaljerat underlag för regionstyrelsen att ställning till.

SD skriver i sitt yrkande att Västra Götalandsregionen (VGR) är en stor arbetsgivare där många medarbetare reser till fjärran länder för att delta i seminarium, vidareutbilda sig eller semestra. Med anledning av coronavirusutbrottet i Kina föreslår SD att medarbetare som kommer hem från resor till Kina inte ska återgå i arbete omedelbart.

Beslut: avslås
SD reserverade sig till förmån för eget yttrande.

 

Ärende 22

Initiativärende (SD): Bredda uppdraget för Digitaliseringsberedningen

Sverigedemokraterna (SD) föreslår att bredda Digitaliseringsberedningens uppdrag att innefatta nuvarande digitala lösningar och IT-miljö samt att vara stöd för VGR IT.

Beslut: ärendet bordlades

 

Ärende 23

Val av ordförande till beredningen för folkhälsa och social hållbarhet

Ulf Hanstål (M) valdes till ordförande i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet.

Beslut: enligt förslag

 

Länk till sammanträdets handlingar

Länk till ledamöterna i regionstyrelsen


Senast uppdaterad: 2021-12-01 15:54