Elektrifiering

Vindkraft

Industri- och transportsektorn är mitt i en historisk omställning från fossila bränslen till el. Omställningen är nödvändig både för att minska klimatpåverkan och för att företagen ska klara sig i den globala konkurrensen. Den handlar om nya produkter, komponenter, produktionsprocesser, utbildningar och kompetenser. Men den ställer många krav.

Kraftsamling elektrifiering är en av fyra tvärsektoriella västsvenska kraftsamlingar i Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi. 

Läs mer om kraftsamlingen i Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 (s.19)

Så kan vi underlätta omställningen tillsammans

Västra Götaland behöver ha rätt kompetens, internationellt konkurrenskraftiga miljöer för forskning, test och demonstration, offentlig-privat samverkan och finansiering för att genomföra omställningen.

Det krävs också mer förnybar elproduktion i Västra Götaland, lagring via exempelvis vätgas och batterier och ökad kapacitet i elnäten för att möta en kraftigt stigande efterfrågan på eleffekt. Det är i sin tur frågor som måste finnas med i den fysiska planeringen. Laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon måste byggas ut.

Många aktiviteter pågår och många aktörer är inblandade. Syftet med den västsvenska kraftsamlingen för elektrifiering är att vi tillsammans systematiskt identifierar och undanröjer hinder och gör allt vi kan för att underlätta omställningen.

Elektrifieringslöfte

Förnybar elproduktion

Västra Götaland är i dag en av de ledande regionerna inom elproduktion från sol- och vindkraft, men har ändå ett stort importbehov och importerar cirka 75 procent av den el som används. Den största elproduktionen kommer från vind- och vattenkraft.

Förstärkt eldistribution

För att möta det snabbt växande elbehovet krävs en robust och pålitlig tillförsel av el. Det är en förutsättning för att företag ska våga etablera sig och göra nödvändiga satsningar på elektrifiering.

Elektrifiering av industrin

Västra Götaland är en ledande industriregion. Här finns potential för stora klimatvinster och nya jobb, men det kommer också att innebära kraftigt ökat elbehov. Med el från förnybara källor kan industrin bland annat ersätta fossila bränslen med grön vätgas i processer.

Två elbussar från Västtrafik laddas vid ändhållplats

Elektrifiering av transporter

Fordonstillverkning och logistik är stora branscher i Västra Götaland och här arbetar vi med många aspekter av elektromobilitet, från fordonsindustrins omställning till laddinfrastruktur och Nordens största flotta av eldrivna stadsbussar.

Kompetensomställning

Elektrifieringen av industrin och transportsektorn är en av vår tids största industriella omställningar. För att den ska lyckas krävs tillgång till rätt kompetens i alla led.

Gustaf Zettergren

Avdelningschef forskning, omställning, kompetens

Telefonnummer

Hans Fogelberg

Fordon, transport och industri

Telefonnummer

Fredrik Dahlström Dolff

Förnybar energi

Telefonnummer

Viktor Walter

Regionutvecklare - energisystem – elnät, Accel

Telefonnummer

Line Rondestvedt de Verdier

Laddinfrastruktur

Telefonnummer

Björne Hegefeldt

Kontakt Stockholmskontoret

Telefonnummer

Staffan Lund

Regionutvecklare

Telefonnummer