Klimatväxling

Klimtaväxling

VGR har sedan 2016 ett program för klimatväxling i de egna verksamheterna för att skapa ekonomiska drivkrafter för mindre klimatbelastande tjänsteresor.

Varje år beslutas om hur pengarna från klimatväxlingen ska användas. 

Målet är minskad klimatpåverkan från tjänsteresor med privatbil och flyg

Regionfullmäktiges beslut från 2015 är ett led i att alla, inklusive VGR, måste ta aktivt ansvar för att bidra till minskat beroende av fossila bränslen. VGR ställer höga miljökrav på Västtrafiks fordonspark och på tjänstebilar, budbilar och andra fordon och tjänster som handlas upp. 

Det fanns före 2016 inte någon tydlig styrning för de anställdas tjänsteresor med privat bil och med flyg. Men sedan dess tas en avgift ut från den anställdes förvaltning för varje sådan resa. Och dessa pengar går till interna klimatåtgärder inom VGR.

Förhoppningen är att resorna med privatbilar och flyg ska minska genom att förvaltningarna oftare väljer mindre klimatbelastande mötesformer och sätt att resa.

Avgifterna som går till klimatåtgärder

Avgiften för tjänsteresor med privat bil motsvarar cirka 1,50 kronor per kilo koldioxid, eller 3 kronor per mil.

För flygresor gäller fasta belopp enligt en överslagsberäkning för utsläppen per sträcka:

  • Från januari 2020 kostar resor från Västra Götaland och till Köpenhamn, Oslo eller Stockholm 1 000 kronor.
  • 250 kronor för övriga enkelresor inrikes.

  • 500 kronor för utrikes i Europa

  • 1 000 kronor för flyg till övriga världen

Gemensamt konto för hela organisationen

De avgifter som samlas in sätts på ett centralt klimatväxlingskonto för hela organisationen och används för klimatåtgärder som hållbarhetsutskottet beslutat.

Klimatväxling eller klimatkompensation?

Klimatväxling kallas det när man avgiftsbelägger till exempel resor med hög klimatbelastning för att finansiera interna åtgärder för att minska sin egen organisations klimatpåverkan.

Klimatkompensation finansierar externa åtgärder utanför sin egen organisation, till exempel plantering av skog. Detta ska leda till en lika stor utsläppsminskning som de utsläpp som ska kompenseras. Men enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) tolkning av kommunallagen är det inte tillåtet i en skattefinansierad verksamhet.

Frågor och svar om klimatväxling (pdf)

Caroline Rundlöf

Regionutvecklare

Telefonnummer