Förebygg vårdrelaterade infektioner

Här finns rutiner och verktyg för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör en stor andel av skador inom vården. Infektionerna är både resurs- och kostnadskrävande för vårdgivaren och samtidigt ett onödigt lidande för den drabbade. Att förebygga vårdrelaterade infektioner är därför en prioriterad patientsäkerhetsfråga.

Följ basala hygienrutiner och städrutiner


Förhindra vårdrelaterade urinvägsinfektioner

Verktyg för att förhindra vårdrelaterade urinvägsinfektioner: 

Rutin och åtgärdskort

Utbildning för personal

Utbildning för patienter

Egenkontroll

Information till patienter och vårdgivare

Ytterligare information

För "Frågor och svar om katetrar och katetersättning" liksom "Uppföljning och statistik via Power B1", besök Insidan. Gå till box Patientrelaterat, välj Patientsäkerhet, Vårdrelaterade infektioner, Urinvägsinfektioner. (Gäller enbart för VGR-anställda)


Infektionsförebyggande rutiner vid såromläggning och venkateterisering


Infektionsverktyget


Följ infektionsförebyggande rutiner vid operation


VRI -SMART

VRI-Smart® är en utbildning där du lär dig att förebygga vårdrelaterade infektioner.