Dina rättigheter i vården

Patientlagen

I patientlagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård. Du ska också få information om möjligheten att välja den vård du behöver. Information om vårdval, behandlingar och andra viktiga delar i din vård ska underlätta för dig att vara med och bestämma.

Patientlagen

Patientnämnd

Upplever du att vården inte fungerar som den ska? Då kan du kontakta patientnämnden.

Patientnämnden hjälper dig som patient eller närstående med information, rätar ut frågetecken och fungerar som en länk i kontakterna mellan dig och vårdpersonalen. Patientnämnden är fristående från vården och har tystnadsplikt.

Patientnämnden i Västra Götalandsregionen

Pengarna tillbaka om du har väntat mer än 30 minuter

Om du har en inbokad tid för ett besök på en vårdenhet vid Skaraborgs Sjukhus ska du inte behöva vänta mer än 30 minuter efter den utsatta tiden. Får du vänta längre har du rätt att få tillbaka den patientavgift du har betalat, och ändå få den vård och behandling du har beställt. Detta gäller inte för akuta besök på till exempel akutmottagning.

Återbetalning av patientavgiften görs bara vid det aktuella besöket och inte i efterskott.

Personuppgifter

Varje gång du söker vård på Skaraborgs Sjukhus registrerar vi personuppgifter om dig i olika vårdregister. Det behöver vi göra för att du som patient ska få en så god och säker vård som möjligt

Behandling av personuppgifter

Rätt till jämlik vård

Vården ska vara jämlik. Var du är född, hur länge du har gått i skolan eller hur mycket pengar du har ska inte spela någon roll. I din kontakt med vården har du rätt att få en bra hälso- och sjukvård oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet, etnisk tillhörighet, ålder, funktionsförmåga, social ställning, bostadsort eller utbildning.

Jämlik vård

Synpunkter och klagomål

Dina upplevelser i vården, som patient eller närstående, är viktig information för oss i vårt förbättringsarbete. Det finns flera olika instanser som du som patient eller närstående kan vända dig till om du har synpunkter på vården.

Synpunkter och klagomål

Tolk

Om du inte pratar och/eller förstår svenska kan du ha rätt till tolk för att förstå den information du får av läkaren eller någon annan sjukvårdsperonal. Tolken har tystnadsplikt och får inte lämna ut information om dig utan att du godkänner det.

Prata med vårdpersonalen om du behöver språktolk.

Tolkning till mitt språk

Tystnadsplikt och sekretess

I din kontakt med sjukvården är det viktigt att du känner förtroende för den personal du möter. Förtroendet är viktigt för att du ska känna dig trygg och våga prata öppet om de besvär eller symtom du har och på så sätt få den vård du behöver. Därför omfattas alla som arbetar inom hälso- och sjukvården av tystnadsplikt.

Tystnadsplikten innebär att alla uppgifter som rör dina personliga förhållanden, din sjukdom och behandling skyddas av sekretess och får bara lämnas ut efter att en särskild prövning har gjorts, eller om det finns särskilda undantag. 

Sekretessskyddet gäller för alla patienter oavsett om du har rätt att vistas i Sverige eller inte.

Valfrihet

Du har rätt att välja var du vill söka vård i hela Västra Götalandsregionen och även i Halland. Västra Götalandsregionen och Landstinget Halland har ett speciellt samverkansavtal som innebär att du som invånare kan söka vård på samma villkor i de två landstingen.

Valfriheten gäller både landstingsdriven vård och den vård som drivs i privat regi och som landstingen har avtal med.

Du kan också söka vård i andra landsting, med undantag för viss typ av vård.

Valfrihet i vården

Vårdgaranti

Du har rätt att få tid för besök och behandling inom en viss tid. Vårdgarantin gäller all planerad vård. Den akuta vården berörs inte av vårdgarantin. Blir du akut sjuk eller skadad får du vård så fort som möjligt.

Vårdgaranti

Patientinformation från Västra Götalandsregionen

Som patient har du rätt att få trygg och tillgänglig vård av hög kvalitet. Därför har Västra Götalandsregionen tagit fram garantier, rättigheter och regler för dig som patient.

Västra Götalandsregionen beslutar också vilka patientavgifter som ska gälla.

Läs mer om patientinformation från Västra Götalandsregionen

Hittar du inte vad du söker?

På 1177.se finns mer information om hur hälso- och sjukvården i Sverige fungerar.

Så fungerar vården