Psykiatri

Vid psykiatrin, Kungälvs sjukhus, erbjuds ST i basspecialiteterna psykiatri (VUP) och barn- och ungdomspsykiatri (BUP).

Psykiatri

Psykiatrin har totalt har ca 380 anställda, varav ca 330 på vuxenpsykiatrin och ca 50 på barn- och ungdomspsykiatrin. Inom vuxenpsykiatrin arbetar 30 specialistläkare/överläkare och 11 ST-läkare. Där arbetar också ett flertal andra yrkeskategorier som sjuksköterskor, skötare, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykologer, kuratorer och sekreterare. Kungälvs sjukhus har psykiatriska öppenvårdsmottagningar i Stenungsund, Kungälv och Ale och slutenvård vid Kungälvs sjukhus.

Målen för psykiatri

Socialstyrelsens målbeskrivning för ST i psykiatri började gälla den 1 maj 2015 (SOSFS 2015:8) och för den tidigare målbeskrivningen från 2008 finns övergångsregler.

Specialiseringstjänstgöringen är målstyrd men ska göras under minst fem år (60 månader) heltid. Har man disputerat kan man korta sin ST med sex månader. För att kunna uppfylla målbeskrivningen krävs tjänstgöring i psykiatrisk verksamhet med olika inriktning, i såväl öppen- som slutenvård samt inom somatiken.

Handledning och bedömning

ST-läkaren ska under hela sin ST dels ha regelbunden handledning av en huvudansvarig handledare för sin professionella utveckling, dels klinisk handledning på varje placering. Handledarna ska vara handledarutbildade och specialistkompetenta. ST-läkarnas kompetens ska bedömas kontinuerligt med på förhand kända metoder. Huvudansvarig handledare och verksamhetschef intygar att ST-läkaren uppfyller kompetenskraven vid ansökan om bevis för specialistkompetens.

Utbildningsplan

ST-läkaren ska tillsammans med sin huvudhandledare och studierektor upprätta en utbildningsplan med utgångspunkt i målbeskrivningen och planera in olika tjänstgöringar, kurser inklusive en grundläggande psykoterapiutbildning, tid för ett skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer och ett förbättringsarbete m.m. Planen ska regelbundet följas upp och uppdateras.

Placering och sidotjänstgöring

ST-läkaren kan fullgöra merparten av ST vid psykiatriska kliniken på Kungälvs sjukhus. Placering på medicinklinik och/eller inom allmänmedicin görs under sex månader. För att uppnå kompetensmålet inom neurologi tjänstgör ST-läkaren ett halvår vid annan förvaltning i Västra Götalandsregionen, oftast i Göteborg.

Även tjänstgöring på någon av klinikens BUP-enheter ingår, liksom sidotjänstgöringar inom andra psykiatriska specialiteter som äldrepsykiatri och rättspsykiatri, där de två sistnämnda görs inom annan förvaltning, vanligtvis Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kurser

Under ST förväntas man genomgå ett antal kurser. För de medicinska c-delmålen i målbeskrivningen finns ett kursutbud för psykiatrins ST-läkare. Kurserna ges i alla regioner (”METIS-kurser”). Merparten av de specialistgemensamma kurskraven för a- och b-målen (kommunikation, ledarskap, vetenskap m.m.) uppfylls genom att gå kurserna i Kungälvs sjukhus lokala utbildningsprogram "STellan".

Kontakt

Elin Werner, studierektor
E-post: elin.holmblad@vgregion.se