Ortopedi

Verksamheten för kirurgi och ortopedi erbjuder på Kungälvs sjukhus ST i basspecialiteten ortopedi.

Kirurgi och ortopedi

Inom verksamhetens ortopedisektion arbetar på Kungälvs sjukhus cirka 14 specialistläkare/överläkare och cirka åtta ST-läkare i ortopedi. Här bedrivs också utbildning för bland andra AT-läkare och randande ST-läkare. På kliniken bedrivs basal ortopedi innefattande proteskirurgi, hand- och fotkirurgi samt artroskopisk kirurgi av axel och knän. Barn behandlas inte på kliniken och vi utför inte ryggkirurgi (endast bedömningar av ryggpatienter på mottagningen).

Ortopedin har också ett akutuppdrag med jourverksamhet inkluderat frakturkirurgi.

Ortopedin har en vårdavdelning med sammanlagt 28 vårdplatser och en omfattande mottagningsverksamhet.

Målen för ortopedi

Socialstyrelsens nuvarande målbeskrivning för ST i ortopedi började gälla den 1 maj 2015 (SOSFS 2015:8).

Svensk Ortopedisk Förening har tagit fram en handbok i ortopedi som ett komplement till målbeskrivningen.

Specialiseringstjänstgöringen är målstyrd och fortgår under minst fem år. Det finns en lokal utbildningsplan som är baserad på ovanstående dokument.

Handledning och bedömning

ST-läkaren ska under hela sin ST ha regelbunden handledning med en handledare som genomgått handledarutbildning och är specialistkompetent i ortopedi. Förutom detta får ST-läkaren feedback från kliniska handledare och årlig feedback från specialistkollegium. Det är till slut handledare och verksamhetschef som intygar att ST-läkaren uppfyller kompetenskraven i specialistansökan.

Utbildningsplan

ST-läkaren ansvarar tillsammans med sin handledare för att upprätta och regelbundet uppdatera ett utbildningsprogram med bl.a. kurser och sidotjänstgöringar, planera handledning, genomföra ett skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer och ett förbättringsarbete. Studierektorn finns tillgänglig som stöd i planeringen och är behjälplig vid upprättande av utbildningsprogram. Verksamhetschefen ska i förväg godkänna ansökan om sidotjänstgöringar och kurser.

Placering och sidotjänstgöring

Huvuddelen av specialiseringstjänstgöringen görs på Kungälvs sjukhus. ST-läkaren har rätt till cirka 15–16 månaders sidotjänstgöring ("randutbildning"). Man kan utöver detta vid särskilda önskemål förlänga någon av de tilltänkta placeringarna med ett delat betalningsansvar med mottagande enhet. Grundplanen innefattar randningar på anestesi/IVA (2 månader), handkirurgi (3 månader), rygg (3 månader), barn (2–4 månader), trauma (3 månader) och en auskultation på tumörortopeden. De återstående tre månaderna planeras utifrån individuellt behov och intresse.

Kurser

Under ST förväntas man genomgå ett antal kurser. I första hand ansöker man om specialistkompetenskurser (SK-kurser) som är statligt finansierade. Tillgången till dessa kurser och dock begränsad varför ST-läkaren i många fall behöver komplettera sin utbildning med andra Lipuls-granskade kurser.

Merparten av de gemensamma A- och B- delmålen (kommunikation, ledarskap, vetenskap och kvalitetsarbete) uppfylls av delkurserna i det lokala utbildningsprogrammet "STellan".

Kontakt

Therese Bergström, studierektor
E-post: therese.n.bergstrom@vgregion.se