Geriatrik

Vid geriatrik, neurologi och rehabilitering, Kungälvs sjukhus, erbjuds ST i basspecialiteten geriatrik.

Geriatrik och rehabilitering

På kliniken arbetar ca 10 överläkare/specialistläkare, 4–5 ST-läkare och 3–4 vikarierande underläkare. Här bedrivs också utbildning för bl.a. AT-läkare och randande ST-läkare. Några överläkare har utöver specialistkompetens i geriatrik även grenkompetens i allmän internmedicin, kardiologi eller allmänmedicin. Mottagningsverksamheten omfattar specialistmottagning avseende demens (minnesmottagning), Parkinson och stroke samt hjärntumörer.

Mobilt palliativt team och närsjukvårdsteamet tillhör också vår verksamhet. Geriatrik, neurologi och rehabilitering har tillsammans med medicin gemensamma jourlinjer och bemannar akutmottagningens medicinsida.

Geriatrik- och rehabkliniken ansvarar för avdelning 6 som är sjukhusets strokeenhet. Avdelningen tar även hand om en del patienter med andra akuta neurologiska åkommor.

Målen för geriatrik

Socialstyrelsens nuvarande målbeskrivning för ST i geriatrik började gälla den 1 maj 2015 (SOSFS 2015:8). Målbeskrivningen kompletteras av särskilda rekommendationer från Svensk Geriatrisk Förening (SGF). Specialiseringstjänstgöringen är målstyrd men kan inte göras snabbare än på fem år. Lokalt finns en förenklad checklista över i Socialstyrelsens målbeskrivning ingående moment.

Handledning och bedömning

ST-läkaren ska under hela sin ST ha regelbunden handledning med handledare som genomgått handledarutbildning och är specialistkompetent i geriatrik. Förutom detta får ST-läkaren återkoppling från kliniska handledare och årlig återkoppling från specialistkollegium. Det är till slut handledare och verksamhetschef som intygar att ST-läkaren uppfyller kompetenskraven i specialistansökan.

Utbildningsplan

ST-läkaren ansvarar tillsammans med sin handledare för att upprätta och regelbundet uppdatera ett utbildningsprogram med bl.a. kurser och sidotjänstgöringar, planera handledning, genomföra ett skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer och ett förbättringsarbete. Studierektorn finns tillgänglig som stöd i planeringen och är behjälplig vid upprättande av utbildningsprogram. Verksamhetschefen ska i förväg godkänna ansökan om sidotjänstgöringar och kurser.

Placering och sidotjänstgöring

Huvuddelen av specialiseringstjänstgöringen görs på geriatrikkliniken (minst 30 månader). Den obligatoriska sidotjänstgöringen för ST-läkaren är internmedicin (kan även den delvis göras hos oss på strokeenheten) och äldrepsykiatri. Några valfria månader rekommenderas för ST-läkaren och enligt SGF:s rekommendationer.  Delar av den internmedicinska sidotjänstgöringen kan och rekommenderas att genomföra på kliniken för medicin på Kungälvs sjukhus och äldrepsykiatri kan planeras på Äldrepsykiatri i Göteborg som även inkluderar minnesmottagning i Mölndal (SU).

Kurser

Under ST förväntas man genomgå ett antal geriatrisk/medicinska kurser. I första hand ansöker man om specialistkompetenskurser (SK-kurser) som är statligt finansierade. Tillgången till dessa kurser är dock begränsad varför ST-läkaren i många fall behöver komplettera sin utbildning med andra LIPUS-granskade geriatrisk/medicinska kurser, detta görs i så fall under senare delen av ST.

Merparten av de ickemedicinska delmålen (kommunikation, ledarskap, vetenskap och kvalitetsarbete) uppfylls av delkurserna i det lokala utbildningsprogrammet "STellan", se särskild information.

Kontakt

Katrine Nielsen, studierektor
E-post: ase.nielsen@vgregion.se