Allmänkirurgi

Vid kliniken för kirurgi och ortopedi på Kungälvs sjukhus erbjuds ST i basspecialiteten allmänkirurgi.

Kirurgi och ortopedi

Kirurgi och ortopedi är en gemensam klinik uppdelad i två sektioner med en verksamhetschef men med två separata läkarchefer. Vi utbildar både AT- och ST-läkare. Vi har ett akutkirurgiskt uppdrag och en stor del av den operativa verksamheten är akutkirurgi. Elektivt opererar vi bland annat coloncancer, ljumskbråck, gallor och även en del benign halskirurgi.

ST-utbildningen hos oss ger en bred kunskapsbas inom akut, öppen och laparoskopisk kirurgi.

På kliniken bedrivs även urologisk verksamhet samt gynekologisk öppenvård. En onkolog har ansvar för onkologisk behandling på dagvårdsenheten och för den palliativa gruppen på en av våra vårdavdelningar.

Mål för ST-utbildning i allmänkirurgi

Socialstyrelsens nuvarande målbeskrivning började gälla 1 maj 2015 (SOSF 2015:8).

Svensk kirurgisk förening har tagit fram en utbildningsbok som ett komplement till målbeskrivningen. Denna ska användas som ett hjälpmedel för planering och dokumentation av ST-utbildningen. Specialiseringstjänstgöringen är målstyrd men kan inte göras snabbare än på fem år.

Handledning och bedömning

ST-läkaren ska under hela sin ST-utbildning ha regelbunden handledning med handledare som genomgått handledarutbildning och är specialistkompetent i allmänkirurgi. Förutom detta får ST-läkaren återkoppling från klinisk handledare och två gånger per år från specialistkollegium. Det är till slut handledare och verksamhetschef som intygar att ST-läkaren uppfyller kompetenskraven i specialistansökan.

Utbildningsplan

ST-läkaren ansvarar tillsammans med sin handledare för att upprätta och regelbundet uppdatera ett utbildningsprogram med bland annat kurser och sidotjänstgöringar, planerad handledning, genomförande av ett skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer och ett förbättringsarbete. Klinikstudierektorn finns tillgänglig som stöd i planeringen och är behjälplig vid upprättande av utbildningsprogram. Verksamhetschefen ska i förväg godkänna ansökan om sidotjänstgöring och kurser.

Placering och sidotjänstgöring: specialisttjänstgöringen görs på kirurgi och ortopedi på Kungälvs sjukhus enligt ett lokalt måldokument där även sidoutbildning är specificerad utifrån ST-läkarens förkunskaper och utgör cirka två år av grundutbildningen.

Placering och sidotjänstgöring

Huvuddelen av specialiseringstjänstgöringen görs på Kungälvs sjukhus. Under senare hälften av ST-utbildningen planeras sidotjänstgöring utifrån individuell plan i första hand på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Kurser

Under ST-utbildningen förväntas man genomgå ett antal kurser. I första hand ansöker man om specialistkompetenskurser (SK-kurser) som är statligt finansierade.

Tillgången till dessa kurser är dock begränsade varför ST-läkaren i många fall behöver komplettera sin utbildning med andra Lipuls-granskade kurser.

Merparten av det specialistgemensamma A- och B-kursmålen uppföljs av delkurserna i Kungälvs sjukhus lokala utbildningsprogram (STellan).

Kontakt

Helena Hellström, studierektor
E-post: helena.hellstrom@vgregion.se