Internmedicin

Vid verksamheten för medicin, Kungälvs sjukhus, erbjuds ST i basspecialiteten internmedicin.

Medicin

Vid verksamheten för medicin arbetar ca 20 specialistläkare/överläkare och ungefär lika många ST-läkare i internmedicin. Här bedrivs också utbildning för bland andra AT-läkare och randande ST-läkare. Överläkarna har utöver specialistkompetens i allmän internmedicin även grenkompetens i kardiologi, gastroenterologi, hematologi respektive diabetes/endokrinologi. Mottagningsverksamheten omfattar förutom dessa områden även sjuksköterskemottagning inom bl.a. diabetes, hjärtsvikt och koagulation. Här arbetar även dietist och biomedicinska analytiker.

Medicin har två vårdavdelningar med sammanlagt ca 50 vårdplatser, dessutom finns medicinska vårdplatser på akutvårdsavdelningen (AVA) och intensivvårdsavdelningen (IVA). Medicin har tillsammans med geriatrik, neurologi och rehabilitering gemensamma jourlinjer och bemannar akutmottagningens medicinsida.

Målen för internmedicin

Socialstyrelsens nuvarande målbeskrivning för ST i internmedicin började gälla den 1 maj 2015 (SOSFS 2015:8). Målbeskrivningen kompletteras av särskilda rekommendationer från Svensk Internmedicinsk Förening (SIM) som gavs ut 2012. Specialiseringstjänstgöringen är målstyrd men kan inte göras snabbare än på fem år. Lokalt finns en förenklad checklista över i Socialstyrelsens målbeskrivning ingående moment.

Handledning och bedömning

ST-läkaren ska under hela sin ST ha regelbunden handledning med handledare som genomgått handledarutbildning och är specialistkompetent i internmedicin. Förutom detta får ST-läkaren feedback från kliniska handledare och årlig feedback från specialistkollegium. Det är till slut handledare och verksamhetschef som intygar att ST-läkaren uppfyller kompetenskraven i specialistansökan.

Utbildningsplan

ST-läkaren ansvarar tillsammans med sin handledare för att upprätta och regelbundet uppdatera ett utbildningsprogram med bl.a. kurser och sidotjänstgöringar, planera handledning, genomföra ett skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer och ett förbättringsarbete. Studierektorn finns tillgänglig som stöd i planeringen och är behjälplig vid upprättande av utbildningsprogram. Verksamhetschefen ska i förväg godkänna ansökan om sidotjänstgöringar och kurser.

Placering och sidotjänstgöring

Huvuddelen av specialiseringstjänstgöringen görs på kliniken för medicin. ST-läkaren har rätt till åtta månaders sidotjänstgöring ("randutbildning") med lön från hemmakliniken. Av dessa är en månads placering på strokeenheten på Kungälvs sjukhus och en månad på neurologens strokeenhet på Sahlgrenska sjukhuset obligatoriska. Vi rekommenderar att man gör minst tre månader sidotjänstgöring på lungmedicin Sahlgrenska. De återstående tre månaderna planeras utifrån individuellt behov och intresse.

Kurser

Under ST förväntas man genomgå ett antal medicinska kurser. I första hand ansöker man om specialistkompetenskurser (SK-kurser) som är statligt finansierade. Tillgången till dessa kurser och dock begränsad varför ST-läkaren i många fall behöver komplettera sin utbildning med andra Lipuls-granskade medicinska kurser.

Merparten av de ickemedicinska delmålen (kommunikation, ledarskap, vetenskap och kvalitetsarbete) uppfylls av delkurserna i det lokala utbildningsprogrammet "STellan".

Kontakt

Staffan Pettersson, studierektor
E-post: staffan.pettersson@vgregion.se