Akutsjukvård

Kungälvs sjukhus erbjuder ST i basspecialiteten akutsjukvård.

Akutmottagningen

Akutmottagningen har somatiskt uppdrag för medicin, geriatrik, ortopedi och kirurgi för vuxna, med knappt 30000 besök årligen. Dagverksamhet för ögon och gynekologi/mödravård finns på sjukhuset. Psykiatrisk sluten- och akutmottagning finns också på sjukhuset. Dygnet-runt-service med bilddiagnostik och laboratoriemedicin finns, liksom jourlinjer inom anestesi/intensivvård i tillägg till medicin, kirurgi och ortopedi.

Akutmottagningen har gott rykte gällande såväl medicinsk kvalitet som bemötande. Det är en expanderande verksamhet, med förändring och nytänkande i fokus. Under hösten 2017 startade vi som första klinik i landet tillsammans med Universitetssjukhuset i Linköping verksamhet med avancerade specialistsjuksköterskor (nurse practitioners), som i likhet med våra fysioterapeuter handlägger vissa patienter självständigt. Hösten 2017 började vi även med akutläkare.

Målen för internmedicin

Socialstyrelsens nuvarande målbeskrivning för ST basspecialitet akutsjukvård började gälla den 1 maj 2015 (SOSFS 2015:8). Målbeskrivningen kompletteras av särskilda rekommendationer från Swesem – såsom utbildningsrekommendationer och Core Curriculum. Specialiseringstjänstgöringen är målstyrd men kan inte göras snabbare än på fem år.

Handledning och bedömning

ST-läkaren ska under hela sin ST ha regelbunden handledning med handledare som genomgått handledarutbildning och är specialistkompetent i internmedicin. Förutom detta får ST-läkaren feedback från kliniska handledare och årlig feedback från specialistkollegium. Det är till slut handledare och verksamhetschef som intygar att ST-läkaren uppfyller kompetenskraven i specialistansökan.

Utbildningsplan

ST-läkaren ansvarar tillsammans med sin handledare för att upprätta och regelbundet uppdatera ett utbildningsprogram med bl.a. kurser och sidotjänstgöringar, planera handledning, genomföra ett skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer och ett förbättringsarbete. Studierektorn finns tillgänglig som stöd i planeringen och är behjälplig vid upprättande av utbildningsprogram. Verksamhetschefen ska i förväg godkänna ansökan om sidotjänstgöringar och kurser.

Placering och sidotjänstgöring

Huvuddelen av specialiseringstjänstgöringen görs på akutmottagningen. Sidotjänstgöring ingår med placering på anestesi/IVA, pediatrik, ÖNH, ögon, gyn/obstetrik och prehospitalt.

Kurser

Under din ST kommer du att följa internutbildningen på kliniken veckovis, delvis i samarbete med Sahlgrenska (en halvdag i månaden) och med regionen (akutväST) en heldag per termin. Under ST förväntas man också genomgå ett antal medicinska kurser, varav en del är regionalt arrangerade för att uppfylla C-delmålen.

Merparten av de ickemedicinska delmålen (kommunikation, ledarskap, vetenskap och kvalitetsarbete) uppfylls av delkurserna i det lokala utbildningsprogrammet "STellan".

Kontakt

Kristina Bengtsson Linde, studierektor
E-post: kristina.h.bengtsson@vgregion.se