Barn- och ungdomspsykiatri

Vid kliniken för psykiatri erbjuds ST i basspecialiteten barn- och ungdomspsykiatri (BUP).

Psykiatri

Psykiatrin har totalt har ca 380 anställda, varav cirka 50 på BUP. På BUP arbetar sju specialistläkare/överläkare och fyra ST-läkare. Där arbetar också sjuksköterskor, psykologer, kuratorer och sekreterare. BUP vid Kungälvs sjukhus har enbart öppenvårdsmottagningar: en i Stenungsund och en i Kungälv där två team arbetar. Vid behov erbjuds slutenvård på BUP i Göteborg.

Målen för barn- och ungdomspsykiatri

Socialstyrelsens målbeskrivning för ST i barn- och ungdomspsykiatri började gälla den 1 maj 2015 (SOSFS 2015:8) och för den tidigare målbeskrivningen från 2008 finns övergångsregler.

Specialiseringstjänstgöringen är målstyrd men ska göras under minst fem år (60 månader) heltid. Har man disputerat kan man korta sin ST med sex månader. För att kunna uppfylla målbeskrivningen krävs tjänstgöring på BUP i både öppen och slutenvård och sidotjänstgöringar inom vuxenpsykiatrin och pediatrik (barnmedicin/neurologi/habilitering).

Handledning och bedömning

ST-läkaren ska under hela sin ST dels ha regelbunden handledning av en huvudansvarig handledare för sin professionella utveckling och dels klinisk handledning på varje placering. Handledarna ska vara handledarutbildade och specialistkompetenta. ST-läkarnas kompetens ska bedömas kontinuerligt med på förhand kända metoder. Huvudansvarig handledare och verksamhetschef intygar att ST-läkaren uppfyller kompetenskraven vid specialistansökan.

Utbildningsplan

ST-läkaren ska tillsammans med sin huvudhandledare och studierektor upprätta en utbildningsplan med utgångspunkt i målbeskrivningen och planera in olika tjänstgöringar, kurser inklusive en grundläggande psykoterapiutbildning, tid för ett skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer och ett förbättringsarbete m.m. Planen ska regelbundet följas upp och uppdateras.

Placering och sidotjänstgöring

ST-läkaren tjänstgör cirka tre år på BUP vid Kungälvs sjukhus. Slutenvårdsplaceringen görs under cirka ett halvår på akutavdelningen, BUP Göteborg. Ibland arbetar ST-läkaren också en period på upp till ett halvår på specialenheter inom BUP Göteborg. Sidotjänstgöring inom vuxenpsykiatrin görs sex månader på Kungälvs sjukhus och en månad med inriktning på beroende. Pediatriken görs oftast fördelat på sluten- och öppenvård under sex månader i Göteborg respektive Kungälv.

Kurser

Under ST förväntas man genomgå ett antal kurser. För de medicinska c-delmålen i målbeskrivningen finns ett kursutbud för BUP:s ST-läkare, som ges nationellt (”METIS-kurser”). Merparten av de specialistgemensamma kurskraven för a- och b-målen (kommunikation, ledarskap, vetenskap m.m.) uppfylls av delkurserna i Kungälvs sjukhus lokala utbildningsprogram "STellan".

Kontakt

Karl Millback, studierektor
E-post: karl.millback@vgregion.se