Uppföljning och utvärdering av regional utveckling

Uppföljning och utvärdering är viktiga av flera olika skäl och kan ha olika fokus. Det övergripande syftet är att ge en ökad kunskap som i sin tur bidrar till att öka graden av lärande.

Uppföljning

Insatser som medfinansieras av Västra Götalandsregionen följs upp på olika sätt. Det handlar om ekonomisk respektive innehållsinriktad uppföljning. På vilket sätt skiljer sig åt beroende på typ av insats. Information om vilken uppföljning som är aktuell skickas ofta ut i samband med beslut.

Utvärdering

Västra Götalandsregionen genomför även utvärderingar av olika slag. Med utvärdering menar vi här en analys och värdering av en specifik insats med avseende på genomförande, resultat och effekter. Resultat och effekter relateras till uppsatta mål. En utvärdering sker vanligen när en insats är avslutad, men kan även ske under en insats. En utvärdering utmynnar i lärdomar inför framtiden.

En modell för för regional utveckling, Västra Götalandsregionen

För att få ett system över vad som bör följas upp och vilka insatser som bör utvärderas har en modell för systematisk uppföljning och utvärdering för ett ökat lärande tagits fram för regional utveckling: 

Genomförda utvärderingar och uppföljningar

2024

Utvärdering av plan för att främja biologisk mångfald (2022-2024)

DRUM - en del av den regionala utvecklingsstrategins genomförande. En uppföljinng av de delregionala utvecklingsmedlen 2021-2023

Uppföljning 2023 - Regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra Götaland

2023 års uppföljning av Öka inkluderingen. En uppföljning av VGR:s program 2022-2025

2023 års uppföljning av Knyta samman Västra Götaland. En uppföljning av VGR:s program för 2022-2025

2023 års uppföljning av Bygga kompetens. En uppföljning av VGR:s program för 2022-2025

2023 års uppföljning av Stärka innovationskraften. En uppföljning av VGR:s program för 2022-2025

Fördjupad uppföljning av företagsstöd 2023

Uppföljning 2023 - Regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra Götaland

De offentliga utgifterna för kultur i Västra Götaland 2022

2023

Uppföljning 2022 Regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra Götaland

”Flernivåsamverkan på riktigt” Utvärdering av Det goda livet i Dalsland

Hur involverar vi unga meningsfullt? Utvärdering av Unga regionutvecklare

Samverkan kring Sveriges största sjö. Utvärdering av Vänersamarbetet

Urban Futures - Centrum för hållbar stadsutveckling. Utvärdering av verksamheten efter tre års projektfinansiering

Fördjupad uppföljning av företagsstöd 2022

Kvantitativ uppföljning av kultursamverkansmodellen, uppdragsbaserat verksamhetsstöd, långsiktiga uppdrag och verksamhetsstöd 2022

Uppföljning 2022 av VGR:s program för Knyta samman

Uppföljning 2022 av VGR:s program för Öka inkluderingen

Uppföljning 2022 av VGR:s program för Bygga kompetens

Uppföljning 2022 av VGR:s program för Stärka innovationskraften

Regional + lokal utveckling = sant? Utvärdering av Västra Götalandsregionens arbete med platsutveckling

Det aktiva livet i Västra Götaland? Utvärdering av Västra Götalandsregionens handlingsplan för fysisk aktivitet hos barn och unga 2019-2022

Uppföljning 2022 Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030

Uppföljning av de delregionala utvecklingsmedlen (DRUM)

2022

Utvärdering av överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället med fokus på 2019-2022

Fördjupad uppföljning av företagsstöd 2021

Utvärdering av IUC Väst och IUC Sjuhärad

Uppföljning av den maritima strategin

DRUM-medel 2021, En uppföljning av Västra Götalandsregionens delregionala utvecklingsmedel

Utvärdering av Västkuststiftelsen

Uppföljning 2021 Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030


Monica Emanuelsson

Strateg

Telefonnummer