Uppföljning och utvärdering av regional utveckling

Uppföljning och utvärdering är viktiga av flera olika skäl och kan ha olika fokus. Det övergripande syftet är att ge en ökad kunskap som i sin tur bidrar till att öka graden av lärande.

Uppföljning

Insatser som medfinansieras av Västra Götalandsregionen följs upp på olika sätt. Det handlar om ekonomisk respektive innehållsinriktad uppföljning. På vilket sätt skiljer sig åt beroende på typ av insats. Information om vilken uppföljning som är aktuell skickas ofta ut i samband med beslut.

Utvärdering

Västra Götalandsregionen genomför även utvärderingar av olika slag. Med utvärdering menar vi här en analys och värdering av en specifik insats med avseende på genomförande, resultat och effekter. Resultat och effekter relateras till uppsatta mål. En utvärdering sker vanligen när en insats är avslutad, men kan även ske under en insats. En utvärdering utmynnar i lärdomar inför framtiden.

En modell för för regional utveckling, Västra Götalandsregionen

För att få ett system över vad som bör följas upp och vilka insatser som bör utvärderas har en modell för systematisk uppföljning och utvärdering för ett ökat lärande tagits fram för avdelningarna vid koncernstab regional utveckling och Förvaltningen för kulturutveckling. Modellen utgår från de övergripande styrdokumenten för regional utveckling och kultur, och appliceras på de berörda avdelningarnas arbete vad gäller planer, uppdrag, verksamheter, projekt, organisationsbidrag och företagsstöd. I modellen lyfts även kriterier för urval för utvärdering. 

I samband med översyn av modellen under 2022 togs ett kunskapsunderlag fram vad gäller hur vi får till en användning och ett lärande. Kunskapsunderlaget i sin helhet: 

Genomförda uppföljningar och utvärderingar

Det går att filtrera fram utvärderingar och uppföljningar inom olika ämnesområden via Statistik och analysportalen.

Statistik och analysportalen

Rapportsök

Sök efter publikationer och rapporter från Koncernkontorets analysavdelningar.