Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bedömning av projekt

Ansökningar om projektstöd inom regional utveckling bedöms utifrån hur väl de bidrar till regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 och utifrån kriterierna relevans, potential, genomförbarhet och aktörskonstellation.

Att känna till vad VGR utgår från i bedömningen av projektansökningar, kan hjälpa dig att utveckla din projektidé och skriva en bra ansökan.

De projekt som får stöd ska tydligt bidra till genomförandet av regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 och därmed till ett Västra Götaland som ställer om genom att vara robust och sammanhållet, jämlikt och öppet samt fossiloberoende och cirkulärt. Det kan ske genom att projektet bidrar till någon av strategins fyra långsiktiga prioriteringar, eller till någon av de fyra tvärsektoriella kraftsamlingarna. 

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

VGR prioriterar insatser där vi tidigt i planeringen kunnat vara med och ge synpunkter på projektet samt om och i så fall hur VGR ska vara engagerad i genomförandet.

Medfinansiering krävs alltid från fler än Västra Götalandsregionen. VGR:s huvudinriktning är att medfinansiera projekt med högst 50 procent av den totala projektkostnaden.

VGR:s kriterier för beslut om medfinansiering

Relevans

Projektet bedöms utifrån dess bidrag till den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030.

Vi bedömmer hur väl projektet kompletterar och förhåller sig till andra projekt och satsningar inom aktuellt område. VGR prioriterar projekt som ger stor nytta för hela eller stora delar av Västra Götaland.

Allt utvecklingsarbete i Västra Götaland ska beakta och genomsyras av aspekter som jämställdhet, integration, klimat/miljö och internationalisering. Det finns också med i vår bedömning av projektansökningar.

Potential

Vi bedömer hur väl projektet bidrar till att nya och innovativa lösningar, samarbeten eller arbetssätt utvecklas och testas. Bedömning sker också av hur väl projektet bidrar till att lösningarna sprids efter och utanför projektets ram.

Genomförbarhet

Vi bedömer hur väl vi anser att projektets planering av aktiviteter och budget ser ut i relation till syfte och uppsatta mål.

Projekt som beviljas stöd ska präglas av kostnadseffektivitet. Det innebär att projektmedlen ska användas så effektivt och ändamålsenligt som möjligt, och att alla aktiviteter ska genomföras till lägsta möjliga kostnad.

Aktörskonstellation och förankring

Slutligen bedömmer vi projektdeltagarnas kapacitet att skapa betydande förändring. Finns alla relevanta aktörsgrupper representerade? Är fördelning av roller och medfinansiering rimlig? Om projektet riktar sig till en specifik målgrupp, hur är denna representerad i projektet?

Stöd ges inte till

  • projekt som ändå skulle ha genomförts inom ordinarie ansvarsområde
  • lagstadgade åtgärder.

Senast uppdaterad: 2021-03-01 09:35