Maritima näringar

Tång

Blå tillväxt handlar om att se havet som resurs. VGR stödjer satsningar på konkurrenskraftiga, innovativa maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö.

Det övergripande målet med satsningar inom hållbar blå ekonomi är att verka för hållbar maritim utveckling i Västra Götaland. Genom ny kunskap, samverkan och dialog bidrar arbetet till att stärka det maritima näringslivet på ett hållbart sätt.

Satsningar inom en hållbar blå ekonomi bidrar till att skapa goda förutsättningar för Västsverige att medverkar till en hållbar framtid för människor, havet och dess resurser. Den långa kusten och de stora sjöarna är basen för Västra Götalands blå ekonomi, som utgörs av en växande skara entreprenörer och företag inom de maritima och marina näringarna.

Viktiga insatsområden

Utvecklingen sätter fokus på effektivisering, digitalisering, förnybara drivmedel och miljöanpassningar av fartyg.

Därutöver behöver utvecklingen av nya produktionsmetoder intensifieras, bland annat inom odling av mikro- och makroalger, precisionsteknik i växtodling, samt teknik för storskalig förädling av restflöden.

En utmaning är att öka uttaget och nyttjandet av de biologiska systemen på ett långsiktigt hållbart sätt, där varje råvara och material används så klokt och effektivt som möjligt. För att möta framtida behov behöver produktion och förädling av biobaserade råvaror med låg, eller ingen, kommersiell användning ingå i nya värdekedjor.

Likaså är det viktigt att utveckla nya och cirkulära affärsmodeller med fokus på marint skräp, särskilt plast. Därutöver är områden som havsförvaltning, levande kustbygd, med näringsliv och besöksnäring, och en havsmiljö i gott skick av betydande vikt för utvecklingen i Västra Götaland.

Internationella kopplingar

Det maritima området är i sin natur internationellt och regionala satsningar behöver förhålla sig till och interagera med internationella satsningar så som FN:s Havsforskningsdecennium för hållbar utveckling och EU:s satsningar och lagstiftning kopplat till de maritima och marina näringarna.

Bakgrund om VGR:s stöd för de blå näringarna

VGR har en lång tradition av att stöttat de blå näringarna. Regionfullmäktige antog 2008 den första maritima strategin för Västra Götaland. År 2015 antogs en omarbetad maritim strategi som främst fokuserade på insatsområden för att främja innovationer i Västra Götaland.

I Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 återfinns det maritima området dels i de tvärsektoriella kraftsamlingarna för cirkulära affärsmodeller, elektrifiering och digitalisering, dels som ett styrkeområde i VGR:s program Stärka innovationskraften 2022–2025 och Västra Götalands strategi för smart specialisering (S3).

Mer om blå ekonomi i Västra Götaland

Det västsvenska Maritima klustret har varit en plattform för utvecklingsarbete men är nu avslutat. 

VGR medfinansierar flera olika projekt och initiativ inom det maritima området och en av science parks i Västra Götaland, Innovatum Science Park, har finansiering från VGR för att arbeta med den framväxande blå bioekonomin.

Innovatum: Blå bioekonomi

Viable Seas

Styrkeområden

Västra Götaland har fem styrkeområden: Hållbar industri, Hälsa och life science, Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi, Framtidens mobilitet och Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar.

Söka stöd

Här hittar du olika former av stöd som går att söka från VGR, vad du kan söka stöd för, hur ansökan går till och vilka krav som finns på rapportering och uppföljning.

Anders Carlberg

Regionutvecklare - kompetensförsörjning, maritima näringar, life science

Astrid Burhöi

Regionutvecklare

Telefonnummer