Regional samverkan inom öppna data i Västra Götaland

Collage användning av öppna data i olika delar av samhället

Alla kommunala och regionala verksamheter i Västra Götaland bjuds in att medverka i vår regionala samverkan inom öppna data. Tillsammans kan vi enklare och mer kostnadseffektivt göra öppna data tillgängliga.

Samverkan kring öppna data i Västra Götaland är en del av den västsvenska kraftsamlingen digitalisering, och den kan bidra till:

 • enklare vardag för privatpersoner och företag
 • smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
 • högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Referensmaterial om öppna data

Om projektet för regional samordning inom öppna data i Västra Götaland

Samordningsgruppen för öppna data 

Dataportal Väst

Dataportal Väst lanserades hösten 2020 för att kommuner i Västra Götaland och VGR successivt ska kunna tillgängliggöra sina öppna data. Samverkansorganet GITS (gemensam informations- och tjänstesamordning) på VästKom ansvarar för förvaltning och utveckling av dataportalen.

Dataportal Väst

Alla kan vara med

Genom att medverka i vår regionala samverkan får ni följande möjligheter: 

 • tillgång till den regionala tekniska plattformen, för att tillgängliggöra verksamhetens öppna data,
 • fri tillgång till informations- och utbildningsmaterial, processbeskrivningar och liknande, som kan användas i det löpande arbetet med att identifiera, skapa och tillgängliggöra öppna data,
 • avgiftsfri medverkan på utbildningsinsatser som arrangeras i Västra Götaland, exempelvis Kulturresan samt Organisation och arbetssätt,
 • avgiftsfri medverkan i regionala öppna data-projekt.

 

 

Lokalt åtagande

Er motprestation är att se till att: 

 • tillsätta en ansvarig person för öppna data som är kontaktperson i det regionala samarbetet, och ansvarar för att samordna lokala resurser och projekt för att tillgängliggöra öppna data,
 • information som görs tillgänglig som öppna data uppfyller kriterierna för allmän offentlig handling, och att denna är av god kvalitet, aktualitet och riktighet,
 • öppna data förväntas också blir en naturlig nytta och del av verksamhetens informationsbehandling och digitala utveckling.
 • medverkan i regionala projekt och upphandlingar som genomförs för att göra öppna data tillgängliga.

Läs mer om vad som gäller i Riktlinjer för regional samverkan om att tillgängliggöra öppna data 2020-03-02. (pdf)

Ansök om att medverka

Ansökan om formellt deltagande i vår regionala samverkan ska ske skriftligt av behörig firmatecknare, som exempelvis kommundirektör, bolagsdirektör, förvaltningsdirektör eller liknande.

Ansökningsblankett (doc)

Avrop av tjänster för tillgång till den regionala tekniska plattformen

Aktuellt om samverkan för öppna data

Öppna data i Västra Götaland

Regionutvecklingsnämnden beslutade i november 2019 om ett treårigt projekt Öppna data i Västra Götaland, vilket förlängts till och med 2024. Därefter ska samverkan vara en del av VGR:s ordinarie verksamhet.

Efter modell av vår regionala samverkan har ett parallellt nationellt projekt skapats för öppna data i Sverige med finansiering från Vinnova. Arbetet drivs i nära samarbete med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Inera, Tillväxtverket, Internetstiftelsen och forskningsinstitutet RISE med flera.

Dataverkstad

Kraftsamling digitalisering

Vi kraftsamlar kring näringslivets digitala transformation, digital kompetens och lärande, säker och hållbar digital infrastruktur, offentlig sektors digitala transformation och invånarnas digitala delaktighet och tillit.

Christina Thordén

Regional samordnare Dataportal Väst och Regional samverkan inom öppna data i Västra Götaland

Telefonnummer

Kontor: 031-335 51 03