Vårdens nya it-stöd

Hälso- och sjukvårdspersonal i arbete vid dator

I den gemensamma vårdinformationsmiljön blir Millennium det huvudsakliga it-stödet för medarbetarna. Systemet ersätter bland annat nuvarande journalsystem i VGR. Här presenteras kortfattat grundfunktionerna i Millennium.

Journaldokumentation

Millennium innehåller en samlad vy av patientens journal som följer det kliniska arbetsflödet i en logisk process. Det blir enklare och snabbare att föra journal genom mindre andel fritext och fler ifyllbara formulär och listor. Informationen är anpassad och filtrerad utifrån vad som är relevant utifrån roll, specialitet och situation.

Även om informationen är filtrerad finns all övrig information tillgänglig vid behov. Journalanteckningar från tidigare vårdkontakter, patientens kliniska bakgrund, allergier, problem och diagnoser som är dokumenterade i journalen finns alltid tillgängligt vid varje interaktion med vården. Grundprincipen är att information registreras en gång, används många gånger och presenteras i olika vyer för dem som behöver den.

Systemet ger stöd och vägledning om vad som behöver registreras och granskas under exempelvis ett besök, en inskrivning eller en överrapportering. På så sätt säkerställs att ingenting missas.

Vårdplaner

Med Millennium kommer vi på sikt att arbeta med standardiserade vårdplaner utifrån gemensamt beslutade vårdprogram vid olika diagnoser och behandlingar. Alla som är delaktiga i patientens vård jobbar efter samma vårdplan, vilken följer patienten genom hela vårdkedjan.

Standardiserade vårdplaner styr vad som behöver dokumenteras i systemet, samtidigt som de anpassas efter varje patient. Förvalda standardåtgärder kan enkelt kompletteras från en lista med mer ovanliga åtgärder. Utifrån uppgifter i patientens journal om till exempel allergier kan planen också anpassas automatiskt utifrån beslutsstödsregler.

I och med att alla kommer att använda samma standardiserade vårdplaner kommer det att finnas ett bra stöd för att tillämpa nya beslutade riktlinjer, utifrån gällande evidens.

Läkemedelsinformation

För varje patient blir det en samlad läkemedelsinformation. Det minskar risken för läkemedelsfel och ger en bättre översikt över patientens hela läkemedelssituation.

Det blir också möjligt att digitalt koppla ihop patienten, genom att skanna patientarmband, med delat läkemedel vid administrering. Det ökar säkerheten eftersom vi säkerställer att rätt läkemedel och dos ges till rätt patient vid rätt tidpunkt.

Systemet kommer även att kunna ge rekommendationer och varningar baserade på patientens journal om till exempel sjukdomar, allergier, andra läkemedel och laboratorieresultat.

Resurshantering

Millennium ger på sikt stöd för att boka rätt resurser för en aktivitet, så som utrustning, lokaler och personal. Vid bokning känner systemet till om resurser är tillgängliga och vi slipper ringa och kolla. Systemet ger en överblick över hur vårdens resurser nyttjas och förser verksamheten med underlag i realtid.

Det underlättar planeringen av resursbehov och att kunna optimera vårdprocesser och vårdplatsbeläggning. Historisk information från systemet om resurser, behov och utförande kan tas tillvara för planeringen framåt.

Vårdbegäran och remisser

Med Millennium blir remisshanteringen väsentligt enklare eftersom vi får ett gemensamt digitalt flöde för remisser och svar. Med hjälp av anpassade remissmallar kan vi säkerställa att mottagande vårdenhet får relevant information inför bedömning.

Genom de standardiserade vårdplanerna kan systemet också automatgenerera en vårdbegäran, till exempel en remiss för en viss undersökning. Tidigare upprättad dokumentation kan återanvändas så att remisser och svar inte behöver upprepa information. Status för var remissen befinner sig i processen och prioritet visas för både remittent och mottagare av remiss.

Data från medicinteknisk utrustning

Viss befintlig medicinteknisk utrustning i Västra Götalandsregionen kommer att kunna integreras med Millennium. Mätvärden från till exempel läkemedelspumpar, övervakningsapparater och annan MT-utrustning kan då överföras automatiskt till journalen. Det ökar patientsäkerheten eftersom risken för felskrivningar försvinner, mätvärdena blir omedelbart tillgänglig för övriga i teamet runt patienten och för det digitala beslutsstödet.

Information överförs inte bara från den medicintekniska utrustningen till Millennium utan kan också ske åt andra hållet. Till exempel kan ordinationsinformation skickas från Millennium till en infusionspump.

Beslutsstöd

Millenniums beslutsstöd vägleder oss att välja bästa möjliga vård i olika situationer. Beslutsstödet kan, baserat på patientens journal, automatiskt föreslå åtgärder eller hela vårdplaner, identifiera akuta medicinska risker eller ge andra typer av varningar och påminnelser. Beslutsstödet baseras främst på nationella och regionala riktlinjer.

En patient på en brist sträcker på ena benet för att rehabiliteringsträna.

Samlingssida för filmer om Millennium

Här finns filmer och inspelningar som visar hur Millennium fungerar och vilka nya arbetssätt som införandet innebär - både övergripande beskrivningar och konkreta exempel från det dagliga arbetet inom olika delar av vården.