Cult-RInG - europeiskt samarbete för ledutveckling

CultRInG (Cultural Routes for Investment and Growth) är ett EU Interreg-projekt som pågick 2016-2019 och är nu avslutat. Hållbar kulturturism stod i fokus och att skapa fler och bättre sk Cultural Routes i Europa och bidra till landsbygdsutveckling.

En målsättning var att samordna och utveckla kulturleder på så sätt som både är hållbara och gynnar näringsverksamhet och sysselsättning. Projektet CultRinG gjorde det möjligt att bredare jobba med det uppdrag som KUN gav dåvarande Västarvet att samordna pilgrimslederna i Västra Götaland. Vi kunde lära oss av andra regioner och länder om hur vandringsleders organisation, serviceutbud, samverkan mellan aktörer mm. Detta bidrog till en större satsning att utveckla fler vandrings- och cykelleder i Västra Götaland, ett uppdrag som delas mellan Västkuststiftelsen som ansvarar för fysisk och digital led, kommunöverenskommelser mm, Turistrådet Västsverige affärsutvecklar företagen längs leden och marknadsför dem samt Kulturförvaltningen stöttar civilsamhällets och ideella aktörer för att leden ska bli inte bara en naturvandring utan även en kultur-, konst- och kulturarvsupplevelse.

Kulturleder bidrar till förståelse

Europarådets kulturleder har funnits i 30 år och fokus ligger på vikten av europeiska identiteter. Europarådets utökade delavtal om kulturleder omfattar för närvarande 45 vägar som bidrar till att skydda och utveckla natur- och kulturarvet.

Kulturleder kan användas som effektiva verktyg för att främja och bevara EU:s gemensamma och skilda kulturella identiteter. Kulturleder bidrar också till förståelsen av Europas historia genom att det sker ett utbyte av människor, idéer och kulturer mellan regionerna.

Innovation, kreativitet och näringsutveckling

Kulturleders betydelse för små och medelstora företags innovation och konkurrenskraft har visat att de har en central betydelse för utvecklingen av kulturturismen. De har fått ett stort genomslag och har utvecklats starkt. 

Vandringsturism har också visat sig kunna bidra till framväxt av små och medelstora företag, nätverkssamarbete, social sammanhållning och interkulturell dialog och till att ge en positiv bild av Europa.

Kulturlederna utgör sammantaget en källa till innovation, kreativitet, småföretagande och utveckling av varor och tjänster inom kulturturismens område. Vi kan tillsammans utvärdera och dra fördel av de befintliga kulturlederna, samtidigt som vi använder oss av dem för att utveckla nya, för att tillväxt- och sysselsättningsmålen snabbare ska kunna uppnås.

Tillväxt och sysselsättning

Det övergripande målet med projektet Cult-RInG är att lyfta fram värdet av att investera i europeiska kulturleder för att bidra till tillväxt och sysselsättning, genom att utnyttja god praxis, policyutveckling, policytillämpning, utveckling av nya kulturleder, uppföljning och kapacitetsuppbyggnad.

Det ska bland annat resultera i handlingsplaner för utveckling och modernisering av kulturleder, genom tillämpning och uppföljning av förbättrade policyinstrument i sex regioner, kommunikations- och spridningsverktyg för policyutveckling och kapacitetsuppbyggnad, samt bidrag till EU:s politik och Europa 2020-målen.

Projektet riktar sig till regionala myndigheter som vill dra fördel av kulturleder, såväl synliggjorda befintliga som nya, icke-statliga organisationer, europeiska nätverk, EU-institutioner, internationella organisationer och intressenter.

Projektet har följande delmål:

  • Att samarbetsparterna ska utbyta erfarenheter om god praxis med avseende på utförande och utveckling av kulturleder för hållbar kulturturism, tillsammans med olika intressenter.
  • Att tillämpa och sprida resultaten av erfarenhetsutbytet om kulturleder och göra dem tillgängliga för en vidare krets av myndigheter och intressenter runt om i Europa.
  • Att utnyttja resultaten av erfarenhetsutbytet för en integrerad förbättring av regionala och lokala policyer och strategier för utveckling av kulturleder.
  • Att förbättra enskilda policyinstrument i partnerregionerna, genom policyutveckling och kapacitetsuppbyggnad för förbättrad styrning och strukturell förändring, som bygger på kulturleder.
  • Att ta fram handlingsplaner i partnerregionerna och följa upp tillämpningen av dem.
  • Att identifiera, motivera, föreslå, planera, genomföra och följa upp lämpliga pilotprojekt om utveckling och främjande av kulturleder.
  • Att bidra till programmets policyutvecklingsplattform för att säkerställa att det sker en fortlöpande policyutveckling rörande kulturleder på EU-nivå.
  • Att stödja, integrera och tillföra ett mervärde till initiativ på EU-nivå om påverkan på och integrering i struktur- och investeringsfonder rörande kulturleder.                    
  • Att sprida kännedom om projektets utfall och resultat utanför det interregionala partnerskapet och runt om i EU samt påverka beslutsfattare i andra regioner och vid EU-institutioner (Europaparlamentet, Regionkommittén, Europeiska kommissionen), Europarådet, institut (EICR), internationella organ (UNESCO, UNWTO) och relevanta nätverk (European Heritage Alliance, Europa Nostra, ECTN, NECSTouR) beträffande kulturvägarnas effekter och fördelar.

I projektets första fas (2017-2018) kommer fokus att ligga på erfarenhetsutbyte och policyutformning. Detta ska sedan resultera i handlingsplaner för genomförande under den andra fasen (2019-2020).

Sex kulturvägar som certifierats av Europarådet via partnerregionerna har valts ut:

Via Francigena (regionen Lazio, Italien), S:t Olavsleden (Västra Götalandsregionen, Sverige), Via Regia (regionen Podcarpatckie, Polen), Santiago de Compostela (kommunförbundet Alto Minho, Portugal), Phoenicians (Pafos, Cypern) och Iter Vitis (Mellersta Makedonien, Grekland). 

För att se Västra Götalandsregionens representanter Marie Fors och Jan Johansson, spola fram till 20:48 i filmen.

Mer om Cult-Ring

Cult-RInG är ett interregionalt samarbetsprojekt om ”Kulturvägar som investering för tillväxt och sysselsättning” (Cult-RinG) inleddes i januari 2017, med bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inom ramen för programmet Interreg Europe.

Projektet Cult-RInG samordnas av regionen Mellersta Makedonien i Grekland och har fem andra samarbetspartners: Regionen Lazio i Italien, Västra Götalandsregionen i Sverige, Podkarpackies regionala organ för turistfrågor i Polen, kommunförbundet i Alto Minho i Portugal och Pafos regionala organ för turistfrågor på Cypern.

Europeiska nätverket för kulturturism i Bryssel är en rådgivande samarbetspartner som ansvarar för kommunikationsfrågor inom projektet. Cult-RInG är det enda projektet i programmet Interreg Europe som är inriktat på Europarådets kulturleder (Culture Routes).
Logo for European Union Development Fund.