CHRISTA - samarbete för hållbar turism

Västra Götaland har tillsammans med åtta andra europeiska regioner inlett ett samarbete kring hållbar natur- och kulturturism. I Västra Götaland ligger fokus på att utveckla besöksnäringen kring industrisamhällets kulturarv.

Natur- och kulturarvet representerar betydande värden och har stora möjligheter att utvecklas som resurs för turismen. EU-projektet CHRISTA som startade under våren 2016 syftar till att hitta hållbara och innovativa strategier för man ska gå tillväga.

Handlingsplaner för natur- och kulturturism

Under de fyra år CHRISTA pågår utbyter regionerna kunskaper och erfarenheter kring fyra tematiska områden: immateriellt kulturarv, industriellt kulturarv, kunskapsförmedling, samt innovation och digitalisering.

Målsättningen är att samarbetet ska resultera i regionala handlingsplaner för hållbar natur- och kulturturism och bidra till att natur- och kulturarvsfrågor får en starkare ställning inom regionerna.

Fokus på industrisamhällets kulturarv

I Västra Götaland koncentreras insaterna till besöksmålsutveckling och kulturturism kopplat till industrisamhällets kulturarv. En del av strategin är att vidareutveckla den nya digitala plattformen Prisma Västra Götaland som ett verktyg i det arbetet.

Anders Nilsson

Enhetschef Demokrati och samhälle

Telefonnummer

CHRISTA VOICE - NYHETSBREV

Fakta om CHRISTA

  • CHRISTA står för Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions.

  • Projektet pågår i fyra år, 2016-2020.

  • Europeiska parter: Pafos Regional Board of Tourism (Cypern), Veneto Region (Italien), Region of Central Macedonia (Grekland), Västra Götalandsregionen (Sverige), County Council of Granada (Spanien), Vidzeme Tourism Association (Lettland), Sibiu County Tourism Association (Rumänien), Burgas Municipality (Bulgarien) Intermunicipal Community of Ave (Portugal), samt rådgivande part European Cultural Tourism Network (Belgien).

  • Samverkansparter i Västra Götaland: Kulturförvaltningen VGR, Innovatum , Nätverket för Industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst (NAV), Hembygd Väst (regionens fyra hembygdsförbund), Maritimt i Väst, Göteborgs Stads kulturförvaltning (genom Stadsmuseet), Borås kulturhistoriska museer, Riksarkivet/Landsarkivet i Göteborg

  • CHRISTA finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden ERUF och möjliggörs genom Interreg Europa-programmet. Den totala budgeten är på drygt 1,8 miljoner SEK.

Nyhetsbrevet CHRISTA Voice nummer 1.pdf

CHRISTA projektets webbplats