Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 8 februari

Publicerad:

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen om Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2022, om koncentration av sällanvård för ökad tillgänglighet och kvalitet samt om yttrande över nationell plan för transportinfrastruktur. Regionstyrelsen fick också information om Västra Götalandsregionens bokslut för 2021.

Västra Götalandsregionens detaljbudget 2022

Regionstyrelsen beslutade om Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2022. I detaljbudgeten konstateras att omställningen av vården i Sverige är i full gång och att Västra Götalandsregionen behöver ta en ledande roll för att tillsammans med kommuner och privata vårdgivare genomföra omställningen till en nära vård. Det kräver bland annat att vårdgivarna arbetar tillsammans i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem. Nya arbetssätt och digitaliseringens möjligheter är viktiga verktyg liksom införandet av ett gemensamt vårdinformationssystem (FVM).

På grund av pandemin befinner sig flera verksamheter i en ansträngd situation.  Alla verksamheter har just nu en svår personalsituation med höga sjukskrivningstal. Detta drabbar hälso- och sjukvården med hög arbetsbelastning och stora svårigheter att upprätthålla tillgängligheten. Inom kollektivtrafiken har nya restriktioner fått införas och antalet resenärer är lägre än vad som tidigare har beräknats. Även kulturverksamheterna är hårt drabbade med inställda eller minskat antal föreställningar.

Koncernens detaljbudget omfattar samtliga nämnder och styrelser men Västra Götalandsregionens koncernkontor gör bedömningen att framför allt sjukhusen har en mer utmanande situation än andra förvaltningar. Parallellt med hanteringen av nuvarande situation och sjukhusens ekonomiska utmaningar pågår ett intensivt arbete med regionfullmäktiges och regionstyrelsens högt ställda mål och satsningar för att förbättra tillgängligheten.

Regionfullmäktige beslutar om användning av eget kapital och tekniska justeringar av detaljbudgeten den 22 februari.

 

Koncentration av vård stärker kvalitet och tillgänglighet

Regionstyrelsen godkänner slutrapport för koncentration av sällanvård. Att koncentrera viss vård är en del av strategin för omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Syftet är i första hand att stärka vårdens kvalitet och förbättra tillgängligheten.

Det handlar dels om vård i små volymer som utförs sällan men också om komplicerad vård där den särskilda kompetensen finns på få sjukhus. Totalt sett handlar det om vård inom nio specialiteter och 32 diagnosområden som har koncentrerats till olika sjukhus. Några exempel är:

  • Ärrbråckkirurgi som koncentrerats från sju sjukhus till två
  • Endokrinkirurgi som koncentrerats från fem sjukhus till tre 
  • Behandling av barn med cystisk fibros som koncentrerats från fyra sjukhus till två

Ett annat exempel är att barn med ätovilja nu kan få vård på Angereds Närsjukhus istället för att åka till en annan region för att få vård.

Västra Götalandsregionen har sedan tidigare god erfarenhet av att koncentrera vård. Ett exempel är äggstockscancer där överlevnaden ökat från 40 till 60 procent när vården koncentrerades. Andra exempel är prostatasjukvården och ögonsjukvården där VGR har koncentrerat med goda resultat.

En framgångsfaktor i arbetet har varit att berörda verksamheter varit delaktiga. Risk- och konsekvensanalyser har genomförts inom respektive projekt. Förhoppningen är att den kunskap som vuxit fram ska ligga till grund för fortsatt arbete med en medveten nivåstrukturering/arbetsfördelning av verksamheten.

 

VGR yttrar sig över remiss om nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Västra Götalandsregionen (VGR) lämnar remissyttrande till regeringen över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. I yttrandet föreslår VGR att följande projekt lyfts in i den nationella planen:

  • ”Förstärkningsalternativet” (Göteborg-Borås) 
  • Fyra spår Göteborg-Alingsås, Västra stambanan
  • Fortsatt utredning Skälebol-Kornsjö, Norge/Vänerbanan i NTP
  • Reinvestering på Kinnekullebanan
  • Södra Bohusbanan 
  • Pott för Storstadsåtgärder för kollektivtrafik

Dessutom ska löftet om fullt utbyggd E20 infrias. Utöver detta föreslår Västra Götaland tillsammans med Stockholm och Skåne att kommande nationella plan innehåller ett nytt satsningsområde med en särskilt riktad pott för storstadsåtgärder.

VGR har tidigare beslutat om en regional transportinfrastrukturplan för åren 2022-2033. Investeringarna i Västra Götalands transportinfrastruktur syftar ytterst till att främja tillväxten i Västra Götaland.

Pressmeddelande 22-02-08: Tuffa prioriteringar slår hårt – Västra Götalandsregionen föreslår utökad ram för att möta industrins behov i Sverige

 

VGR yttrar sig över remiss om riksintressen i hälso- och sjukvården

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet ”Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71)”.

Västra Götalandsregionen motsätter sig utredningens förslag om såväl lagstiftning om riksintressen på hälso- och sjukvårdsområdet som statlig reglering av regional samverkan i utveckling av standarder på vårdombyggnadsområdet.

Däremot delar Västra Götalandsregionen utredningens syn att samverkan behöver stärkas, men med ett tydligt fokus på den hälso- och sjukvård som vårdinfrastrukturen ska stödja och genom att i första hand vidareutveckla befintliga samordningsforum och överenskommelser.

 

Västra Götalandsregionens bokslut 2021

Regionstyrelsen fick information om Västra Götalandsregionens bokslutet för 2021. Ett positivt resultat för 2021 där pandemin fortsatt prägla verksamhet och ekonomi. 2021 har påverkats av händelser som varit svåra att förutse och som inte var kända vid årets början.

Pressmeddelande: Bokslutskommuniké 2021

 

Kontakt:

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), 0730-98 48 00
Regionstyrelsens vice ordförande Helén Eliasson (S), 0761-41 02 69
Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65
Västra Götalandsregionens presstjänst: 010-441 41 99

 

Alla beslut i korthet

Handlingar till sammanträdet

 

 


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2022-02-08 14:46