Patient- och närståenderåd

Gruppmöte

Under hösten 2022 bildades ett patient- och närståenderåd på Skaraborgs Sjukhus. Rådet verkar för alla patienters och närståendes bästa på en sjukhusövergripande nivå, såsom rådgivande till sjukhusledningen. Patient- och närståendeperspektivet tas tillvara och på så sätt medverkar rådet till att utveckla vården vid Skaraborgs sjukhus.

Målet är att patient- och närståenderådet ska ha en bred representation och spegla samhällets sammansättning i stort. Det består av tio personer med varierad erfarenhet av att vara patient och/eller närstående på Skaraborgs Sjukhus. Medlemmarna har ett allmänt patient- och/eller närståendeperspektiv med distans till sin egen unika vårderfarenhet.

Rådet träffas två gånger per halvår, cirka två timmar per möte under sen eftermiddag/kväll. Inläsningsmaterial skickas till deltagarna inför varje möte. Vid mötena deltar representanter från sjukhusledningen. Sjukhusdirektören avgör vilka ärenden som ska upp på rådets agenda. Det finns också möjlighet för rådet att vid behov lyfta egna ärenden till sjukhusledningen.

Bakgrunden till Patient- och närståenderådets tillkomst kan du läsa vidare om här: Bakgrund patient- och närståenderåd

Läs även en tidigare publicerad artikel om patient- och närståenderådet.