VFU psykologer/PTP

VFU för psykologer

Verksamhetsförlagd utbildning är en praktisk del av utbildningen som ingår i psykologprogrammet. Praktiken görs under sjätte terminen på en arbetsplas där psykologer verkar. I praktikperioden ingår handledning och övning i psykologiska färdigheter. 

VGR har avtal med Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet om 14 veckors VFU för studenter på psykologprogrammet. På SkaS erbjuder vi attraktiva praktikplatser inom våra olika verksamheter. 

Man får som psykologkandidat varierande och utvecklande uppgifter. Under praktikperioden läggs stor vikt på lärande och tillämpning av redan förvärvade kunskaper inom yrkesområdet. Inom sjukvården är diagnos, behandling och utredning huvudsakliga områden. Psykologkandidaten har möjlighet att deltaga i handlägggningen av fall och uppdrag samt få insyn i verksamhetens dagliga arbete under handledning av legitimerad psykolog. 

PTP

Praktisk Tjänstgöring för Psykologer (PTP är en tjänstgöring som alla nyexaminerade psykologer ska fullgöra för att få psykologlegitimation. Anställningen som PTP är ett år men kan förlängas vid lägre tjänstgöringsgrad.  PTP-psykologen ska, under sin PTP, gå i en kontinuerlig särskild avsedd handledning (PTP-handledning). Stor vikt läggs på den praktiska tillämpningen av teoretiska kunskaper och uppfyllande av lärandemål, PTP:n ska vara både lärorik och utvecklande. Tjänstgöringen ska ge övning i tillämpning av de praktiska och teoretiska kompetenser PTP-psykologen har lärt sig under grundutbildningen i ett verkligt sammanhang, under handledning av erfaren psykolog. 

Under PTP-perioden ska minst 50% av tiden ägnas åt individuellt inriktat arbete och minst 25% åt övrigt psykologarbete. Resterande 25% fördelas efter överenskommelse med chef och handledare. 

Inom VGR hålls PTP-programmet som ger undervisning för PTP-psykologer samt gemensamma dagar för chefer och handledare. 

Speciella krav som ställs på PTP-psykolog, PTP-handledare och chef regleras i Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer (SOSFS 2008:34). I VGR ansvarar Kompetensrådet för PTP. 

För mer ingående information hänvisas till PTP-handboken

Psykologutbildad utanför Sverige

Psykologer som har psykologexamen från ett annat land behöver först kontakta Socialstyrelsen innan de kan påbörja sin PTP. Socialstyrelsen gör en individuell bedömning av utländsk examen. Utifrån de individuella kraven kan utländskutbildad psykolog anställas inom vården beroende på bedömning. Vissa utländskutbildade psykologer behöver tjänstgöra först i en annan form än PTP så att de kan uppnå de ålagda kraven. Det kan till exempel handla om en anpassningsperiod under en viss tid med särskilda krav på språket och handledning innan utländskutbildad psykolog får behörighet att anställas som PTP-psykolog. Socialstyrelsen kan även kräva att man genomgår kompletteringsutbildning. Kraven skiljer sig beroende på om utländskutbildad psykolog har examen från ett EU-land eller ett land utanför EU.

Det är bara Socialstyrelsen som gör bedömningar och utfärdar legitimation.Mer information om legitimationsprocessen finns hos Socialstyrelsen.

Andra regler gäller för psykologer som har nordisk psykologexamen.

Vid frågor om VFU för psykologer eller PTP kontakta:

Michal Pawlak

Studierektor