Bakgrund patient- och närståenderåd

Skaraborgs sjukhus upprättar ett patient- och närståenderåd

Varför gör vi detta?

Syftet med ett Patient- och närståenderåd är att få patient-/närståendeperspektiv på strategiska ledningsfrågor. Rådet kan bidra med kunskap till förändring genom att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter till sjukhusledningen.

Uppdraget är att verka som rådgivande till sjukhusledningen. Patient och närståenderådets uppgift är att ge input på ärenden genom att:

  • Bistå med patient- och närståendeperspektiv i sjukhusövergripande ledningsarbete
  • Bidra till att patienter och närståendes perspektiv tas i beaktande i strategiska diskussioner.

Målet är att bidra till utveckling av vården. Sjukhusdirektören avgör vilka frågor som ska beredas i patientrådet. 

Delaktighet i vården

Enligt Patientlagen ska hälso- och sjukvården så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Detta sker vanligen i det direkta mötet med patienten, i utformning och genomförande av dennes vård och behandling.

Delaktighet för patienter kan också finnas inom andra områden i hälso- och sjukvård. Till exempel kan patienter vara utbildare av andra patienter och/eller personal, de kan vara delaktiga i utvecklingsprojekt och i forskning. Ytterligare ett område där delaktighet kan förekomma är inom ledning och styrning av hälso- och sjukvårdsverksamhet, och det är här som SkaS Patient- och närståenderåd kommer in.