Patienter och närstående är med och utvecklar vården på Skaraborgs Sjukhus

Publicerad:

Skaraborgs Sjukhus arbetar hela tiden för att utveckla sin verksamhet och vill göra det tillsammans med de som får vård och behandling. Därför inrättas under 2022 dels ett patient- och närståenderåd och dels ett enkätverktyg för att fånga upp patienters upplevelser av vården i realtid.

Patient- och närståenderåd

-Rådet är så betydelsefullt för oss, eftersom vi kommer att få patienters och närståendes perspektiv på vår verksamhet och strategiska ledningsfrågor. Målet är det ska bidra till utveckling av hälso- och sjukvården inom hela Skaraborgs Sjukhus, säger sjukhusdirektör Stellan Ahlström.

Rådet, som ska starta sitt arbete under hösten 2022, ska vara en formellt sammansatt grupp av omkring tio personer med patient-, brukar-, och/eller närståendeperspektiv. De ska tillsammans med företrädare för verksamheten diskutera och påverka frågor som rör den aktuella verksamhetens arbete.

-Vi tror på involvering och samverkan och ska verka för att rådet ska känna sig som en likvärdig samverkanspartner och att patienterna får tolkningsföreträde när det handlar om deras kunskap och erfarenheter av vården, säger Stellan Ahlström och fortsätter:

-En viktig aspekt för mig är att på det här sättet göra det möjligt för grupper av patienter som allra minst kan föra sin egen talan att göra sin röst hörd, exempelvis yngre barn, patienter med kognitiva funktionsnedsättningar och vid palliativ vård genom at närståenderepresentanter deltar.

Skaraborgs Sjukhus kommer redan under våren börja rekrytera till ett patient- och närståenderåd. Den som är intresserad av att delta i rådet kan kontakta Skaraborgs Sjukhus FB skas@vgregion.se

Enkäter för att följa upp patienternas upplevelser i vården

För att ytterligare stärka och främja patienternas ställning, så inför Skaraborgs Sjukhus under 2022 ett nytt enkätverktyg. Patienten kommer att efter avslutat besök på sjukhuset få en kort enkät via sms. Detta öppnar för möjligheter för patienter att i omedelbar koppling till vård och behandling svara på frågor, ge förbättringsförslag eller ge beröm. Skaraborgs Sjukhus mäter regelbundet patienters upplevelse av vården genom den nationella patientenkäten, resultatet ger ett bra mått på sjukhusnivå. Sjukhusledningen anser dock att det behövs tätare mätningar och ibland riktade frågor för att resultatet ska kunna bli värdefullt för enskilda enheter.

-Med det nya  får vi en uppföljning i realtid som ger tillgång till snabb återkoppling för stöd i pågående förbättringsarbeten.  Det finns olika sätt att utveckla sjukvårdsverksamhet, vi väljer att lyssna på patienten och utveckla verksamheten tillsammans med patienten, säger Stellan Ahlström.