Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024–2027

Kulturstrategin styr, tillsammans med Regionfullmäktiges årliga budget, Västra Götalandsregionens satsningar inom kulturområdet 2024-2027. Kulturstrategin fungerar som vägledning för de organisationer som möjliggör och utvecklar kulturen i Västra Götaland. Kulturstrategin samspelar med Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för visionen om ett gott liv i Västra Götaland.

Kulturplanen visar Västra Götalandsregionens prioriteringar för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen. Den är ett verktyg för dialog och samverkan med myndigheter, kommuner och kommunalförbund samt aktörer inom de konst- och kulturområden som ska utvecklas. Den fungerar också som grunden för Västra Götalandsregionens förhandlingar om statliga medel via kultursamverkansmodellen.

Kulturstrategi Västra Götaland– och regional kulturplan 2024–2027

Bilaga 1: Unga regionutvecklares perspektiv

Bilaga 2: Kulturnämndens stöd och uppdrag

Bilaga 3: Politiska beslut om kulturpolitik och yttrandefrihet

Bilaga 4: Inkomna remissvar

Beställ tryckt publikation

Beställ en tryckt kulturstrategi.

Läs mer om processen med att ta fram strategin

Arbetet med att ta fram Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2024–2027

Katti Hoflin

Kulturchef

Telefonnummer

Björn Ohlén

Regionutvecklare

Telefonnummer