Synverksamhetens regionala brukarråd 5 mars 2024

Närvarande:

Jenny Bramstång, SRF Göteborg
Britt Artursson, SRF Skaraborg
Claes-Göran Johansson, SRF Skaraborg
Frida Craft, SRF Älvsborg
Linda Wright, SRF Bohuslän
Anette Jernberg, FSBU
Lena Haugland, FSBU
Agneta Hummerhielm, FSDB Väst

Anne Granath, Verksamhetschef Syn- och Tolkverksamheten
Maria Johansson, Enhetschef Syncentral Borås
Gabriella Gesang, Assistent Syn- och Tolkverksamheten

1 Mötet öppnas av mötesledaren Anne Granath

Anne hälsar alla välkomna till dagens brukarråd.

2 Incheckning, presentationsrunda 

Alla presenterar sig.

3 Inbjuden gäst

Förvaltningsdirektör Neri Samuelsson informerar om omställningen inom Hälso- och sjukvården, vad den innebär och hur den påverkar Habilitering & Hälsa. Neri informerar även om verksamhetsplan 2024.

Information om synkort med VGR:s logotype:
Synkortet är en jättebra idé men som förvaltning kan vi inte vara behjälpliga med det just nu då det finns stora tveksamheter i personuppgiftslagen och dataskyddslagen. Avvaktar utredning kring vilken myndighet som ska vara ansvarig för att utfärda detta.

4 Information från Synverksamheten

Former för Brukarråd:

Dagens möte är kortare på grund av att det är lite att informera om just nu och få inkomna frågor. Förslag att nästa brukarråd i höst blir en halvdag brukarråd och en halvdag samverkan om verksamhetsplan 2025.

Önskemål om Teamsmöte vid halvdagsbrukarråd samt även brukarråd på annan ort än Vänersborg.
Då det är svårt att få lokaler i Göteborg ligger brukarråden i Vänersborg.

Synverksamhetens ekonomi, produktion och analys 2023:

Tufft läge, Habilitering & Hälsa – 25 Mkr, Syn-och Tolk -3,6 Mkr samt ytterligare -1,5 Mkr på synhjälpmedel.

Det finns inga ytterligare besparingar på synhjälpmedel. Man tittar på lokaler, bilar, personal. Nu ska vi hålla budget.

Tillgänglighet 2023:

Andel patienter som väntat högst 90 dagar på första besök: Ackumulerat utfall 100% (mål 100%)
Andel patienter som väntat högst 60 dagar: Ackumulerat utfall 99% (mål 80%). Spridningen mellan syncentralerna låg mellan 97–100%.
Jämfört mot tillgängligheten nationellt, där kvalitetsregistret SKRS:s årsrapport 2022, visar att 73,1% erbjöds synrehabilitering i Sverige inom 90 dagar och 60,1% synrehabilitering inom 60 dagar.
Synverksamheten utförde fler besök och hade fler påbörjade synrehabiliteringar 2023 än 2022.
Vårdmöten distans inklusive endast ljud: Ackumulerat utfall 29,1%.
Utförde 3732 besök av totalt 12 818 besök av på distans inklusive endast ljud. Spridningen mellan Syncentralerna låg på 24,6–37,5%.
2023 utfördes 72% av nybesöken inom Synverksamheten på distans, spridningen mellan Syncentralerna låg mellan 63–88%.

Kvalitetsregister SKRS:

Synverksamheten i Västra Götalandsregionen deltar i det nationella kvalitetsregistret ”Svenskt kvalitetsregister för rehabilitering vid synnedsättning” (SKRS). Enhetschef för Syncentralen i Göteborg och en verksamhetsutvecklare från Syn- och Tolkverksamheten ingår i SKRS styrgrupp.
SKRS växer och från och med 2021 är hela synsverige med i SKRS och registrerarregistreringar. VGR är den region som registrerat flest antal individer enligt
Enligt SKRS årsrapport 2022, erbjöds 73,1% rehabilitering i Sverige inom 90 dagar och 60,1% rehabilitering inom 60 dagar. 2023 klarade Synverksamheten i VGR att erbjuda 100% inom 90 dagar och 99% inom 60 dagar.
Under 2022 hade 62,1% av patienterna i Sverige en upprättad rehabiliteringsplan i SKRS. Synverksamheten i VGR är den region i landet som hade högst måluppfyllelse 2022, där 100% av de registrerade patienterna i SKRS hade en upprättad rehabiliteringsplan.
Målbilden i SKRS är att alla syncentraler i Sverige ska mäta effekterna av rehabilitering senast 2024-06-01. Upplevd effekt av rehabilitering, genom att ”mäta effekter av våra insatser”. Under 2022 registrerade 7st Syncentraler i Sverige effekten av insatserna i SKRS. Utfallet för Sverige 2022 var att 76,7% av insatserna resulterade i en förbättring.
Utfallet för VGR 2022 var att 81,4% av insatserna resulterade i en förbättring.
Utfallet för VGR 2023 var att 81,2% av insatserna resulterade i en förbättring. Spridningen mellan Syncentralerna i VGR 2023 varierade mellan 76,9–88,3%.
SKRS kommer även att koppla tre indikatorer till ”Vården i siffror”: väntetid till rehabilitering 60 dagar och 90 dagar samt andel upprättade rehabiliteringsplaner.

Bilagan “Synverksamheten VGR tillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet 2023” bifogas anteckningarna.

Fokusområden Syn 2024:

Implementering
Hjälpmedel
Grupper
Millennium

Syftet med fokusområden och prioriterade områden är att:
Säkerställa att vi arbetar med de prioriterade områdena
Tydlighet till personalgruppen med vilka uppdrag som finns
Sprida och fördela arbeten jämnt på personal under året
Personalen är uppdaterad med vad vi är i processen
Personalen är uppdaterad med vilken personal som arbetar med vilken fråga
Säkerställa följsamhet till verksamhetsplan 

Synkort utan logotype


För att personer med funktionsnedsättning ska kunna utnyttja sin rätt till fri rörlighet i EU har kommissionen föreslagit att det införs

  • ett nytt EU-intyg om funktionsnedsättning
  • ett förbättrat EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139&langId=sv

Finland har arbetat vidare med förslaget och SRF kommer överens om att ta en dialog på riksnivå för att se om SRF kan påverka och vara delaktig i behovet då VGR i dagsläget inte får utfärda korten. Återkoppling sker på nästa brukarråd 1/10.

https://www.kela.fi/funktionshinderkort
https://www.fss.fi/leva-med-synnedsattning/synskadekort

5 Information från brukarorganisationerna


SRF Göteborg:
Digitaliseringsprojektet är ett 2-årigt projekt för att utbilda medlemmarna i att hantera smarta enheter. Startar i april-maj. Kommer vara enskild undervisning. Hänvisa gärna deltagare till projektet.

SRF Älvsborg:
Digitaliseringsutbildning drar i gång till hösten tillsammans med ABF. Enskild utbildning på hemmaplan. Vi ska digitalisera oss själva under våren.
Hotell med det lilla extra för yrkesverksamma första helgen i juni.

FSBU:
Har haft årsmöte.
11 familjer deltog på skidlägret v. 7 utanför Åre.
Synlekoteket träffas 1 gång/månad.
Kolmården i april.
Seglarläger i sommar.
Ronja Rövardotter, syntolkad på Falkenbergsteatern 4/8.

SRF Bohuslän:
Digitala utbildningar, kurser i april. 4 dagar på Ljungskile Folkhögskola. Kostar 1500 kr/person och vecka, subventionerat pris för medlemmarna.
Grupper i Tanum.
Har pratat om att erbjuda 1 besök från hjälpmedelsföretag, till exempel för att få hjälp med smarta enheter eller Jaws.

SRF Skaraborg:
Digitaliseringskurserna har ebbat ut.
100-årsjubileum i april.
Temakväll med företaget Prisma.
Synskadade vänner driver sitt projekt vidare.

FSDB:
Har haft årsmöte.
Utbildningar i smarta enheter i hemmiljö, mycket uppskattat.
Vandring på Prins Bertils Väg i Halland första helgen i juni.
Träff med Dövblindteamet.

6 Inkomna frågor från brukarorganisationerna

SRF Göteborg:

Vid hjälpmedelföreskrivning, talar då personalen om vad hjälpmedel kostar?
Svar: Nej, vi ska inte tala om kostnader vid förskrivning av hjälpmedel. Det är patientens behov som styr val av förskrivning. Men om det inkommer hjälpmedel återkommande för reparation så kan kostnadsinformation ges för att trycka på att man måste vara rädd om hjälpmedlen.

Hur ser läget ut för eventuell anställning eller samverkan med psykolog, fysioterapeut och ögonläkare vid syncentralerna i regionen?
Svar: Ingen efterfrågan på psykolog från våra kuratorer som har hand om det psykosociala för våra inskrivna patienter. Men vi har även dialog med Hörsel inom förvaltningen om synergier det vill säga att om behovet uppstår kan vi konsultera psykolog inom Hörsel. Det har vi gjort tidigare då vi fått stöd av Dövblindteamets psykolog.
Kuratorerna hos oss har steg 1 KBT, de har även olika påbyggnader inom KBT vilket innebär att de kan ge behandling på djupare nivå än en vanlig kurator.
De har nu även gått utbildning i BRA samtal (Borås, Göteborg) som innebär samtal/information till patienternas barn och syskon.
Utifrån omställningen av vården gör vi anställningsprövningar vid rekrytering. Synverksamheten ser till regionens behov och inte enhetens.
Önskvärt att fler synpedagoger med grund som fysioterapeuter kommer in i verksamheten. Kunskapen finns inom Synverksamheten och används inom hela regionen. Syncentral Göteborg och O&F små barn.
Ögonläkare är en fri nyttighet för Synverksamheten. Idag är den fria nyttigheten i Göteborg fördelad till Ögonkliniken och inte en konsultögonläkare. Detta på grund av brist i Göteborg.

Skulle det kunna vara av intresse för ännu en föreläsning av Cecilia Ekstrand, SRF Riks?
Svar: Det är inte aktuellt med föreläsning under 2024 gällande psykolog men absolut längre fram.

Vad är Syncentralernas uppdrag då personer förlorar sitt arbete på grund av synnedsättning?
Svar: Vi har inget specifikt uppdrag i denna fråga utan det är arbetsförmedlingen rehabteam som är ansvariga. Dock så ger vi psykosocialt stöd och rådgivning om behov föreligger.

7 Nästa möte

1 oktober kl. 10:00-15:00, förmöte kl. 09:30-10:00 på Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg, lokal Visionen

Brukarråd kl. 10:00-12:00
Samverkansmöte med tema verksamhetsplan 2025 kl. 13:00-15:00

8 Utcheckning

Hur var dagens möte? Kom alla till tals?

Agneta: Intressant med Neris besök, positivt.
Jenny: Positiv, möjlighet till dialog.
Frida: Bra, roligt att Förvaltningsdirektören var med.
Lena: Bra diskussioner, alla får komma till tals, positiv stämning.
Anette: Håller med Lena.
Linda: Jättebra möte, glad och varm i hjärtat att få höra vissa saker, har kommit till tals, alla kämpar åt samma håll.
Maria: Roligt, stort engagemang, positivt att vi hoppar in i varandras punkter.
Gabriella: Bra möte och trevlig stämning.
Anne: Stort tack! Stolt över detta forum.

Anteckningarna är förda av Gabriella Gesang