Synverksamhetens regionala brukarråd 7 mars 2022

Deltagare:

Erik Lönnroth, SRF Göteborg
Mona Nilsson, SRF Göteborg
Anette Jernberg, FSBU
Britt Artursson, SRF Skaraborg
Camilla Svensson, SRF Bohuslän
Agneta Hummerhielm, FSDB
Eva Carlbrand, SRF Älvsborg

Deltagare från Synverksamheten:

Eva Bjuke, Enhetschef Syncentral Skövde/Vänersborg
Sara Andersson, Enhetschef Syncentral Göteborg
Sofia Evertsson, Verksamhetsutvecklare, Syn- och Tolkverksamheten
Gabriella Gesang, Assistent Syn- och Tolkverksamheten
Stina Nyström, Strateg Habilitering & Hälsa, punkt 6

 

1 Mötet öppnas

Eva Bjuke som är mötesledare hälsar alla välkomna till dagens möte samt går igenom dagordningen.

2 Incheckning och presentationsrunda

Alla presenterar sig.

3 Genomgång, dialog och beslut av årshjul 2022

Förslag till årshjul presenteras: 4 träffar under 2022, 2 regionala brukarråd och 2 samverkansmöten utifrån 4 prioriterade områden: metod, uppföljning, digitalisering och uteblivna besök.

Information om Teknikdagen och genomgång av förslag på program. Förmiddagen kommer innehålla generell information om IKT-nyheter och anpassningar och eftermiddagen kommer innehålla genomgång av rutiner och riktlinjer samt Regionala IT-Teamets arbetsprocess.

Kommer även att vara workshops på inkomna frågeställningar.

Önskar brukarrådet ha Teknikdagen under våren (Teams) eller hösten (förhoppningsvis fysiskt)?

Laget runt, årshjul och Teknikdag:
Årshjulet ser bra ut, önskar Teknikdagen fysiskt till hösten.
Årshjulet, inte mycket att säga om det, ok. Teknikdagen gärna i maj eller juni.
Årshjulet ok, Teknikdag i maj eller juni.
Har inget att invända mot årshjulet, Önskar Teknikdagen tidig höst, det är lättare att diskutera på plats.
Inga kommentarer kring årshjulet, Teknikdag fysiskt så fort som möjligt.
Årshjulet ser bra ut, Teknikdagen så fort det går.

Beslut: Årshjulet antas

4 Information från Synverksamheten

2 representanter från Brukarrådet ska väljas ut för att delta på dialogmöte med styrelsen för Habilitering & Hälsa den 9 juni (förmiddag) på Regionens Hus i Göteborg. Brukarrådet har valt Erik Lönnroth SRF Göteborg och Camilla Svensson SRF Bohuslän. Gabriella meddelar Mikael Forslund och Erik och Camilla kommer att få en inbjudan till dialogmötet 9/6.

Samverkansmötet 14/6 med tema metod och uppföljning:
Förslag är att behandlare kommer att delta, 2 synpedagoger och 1 kurator som kommer att berätta hur arbetsprocessen går till   Hur går en kartläggning till? Hur lägger man upp en vårdplan?

Kommer lyfta de olika målområdena, paus efter varje område och ha en dialog.
Kommer trycka lite extra på områdena psykosocialt, O/F och Läs & Skriv.
Alla i Brukarrådet tycker att detta låter som ett bra upplägg.
Material kommer att skickas ut i god tid innan mötet så att alla kan förbereda sig.
Hoppas på ett fysiskt möte!

Kort information om årsrapporten:

Ekonomi

+6,8 miljoner kronor för hela Syn- och Tolkverksamheten.
De flesta verksamheter har haft överskott. Det beror främst på hög sjukfrånvaro, personalkostnaderna har blivit lägre. Personalen har stannat hemma vid minsta symptom, har även varit mycket vård av barn.
Även hjälpmedsbudgeten har ett överskott. Har inte haft lika mycket inbokade besök. Får inte behålla överskottet, alla pengar går tillbaka till Västra Götalandsregionen.

Produktion

Alla Syncentralerna har tagit emot fler patienter än föregående år. 12221 besök under 2021 jämfört med 10127 besök 2020. År 2019, före Covid-19, 13255 besök.
Alla verksamheter i Regionen ska beräkna vårdskulden. Har fått direktiv hur den ska räknas ut.
Synverksamhetens vårdskuld: 534 remisser, 3650 besök.
Denna information har vi lämnat till politikerna.

Tillgänglighet

Har klarat 96% att erbjuda besök inom 60 dagar (målet är 80%)
Har klarat 100% att erbjuda besök inom 90 dagar (vårdgarantin)
Uteblivna besök ligger på 4,2%, vilket är en låg nivå inom Regionen.
Sms-påminnelserna har fått en positiv inverkan.
Sena avbokningar ställer till det. Försöker få statistik på detta. Har en högre siffra där än på uteblivna besök.

Digitala vårdmöten

2021 var målet att 5% av besöken skulle vara digitala, klarade 3,9%. Nytt mål 2022 är 7% digitala vårdmöten.

SRF Älvsborg: Är det på Teams?
Nej, får inte ha vårdmöten på Teams då det inte är patientsäkert. Använder Mitt Vårdmöte. Alla Syncentraler kan nu erbjuda utbildning för hantering av Mitt Vårdmöte.

SRF Göteborg: Den uppskattade vårdskulden, hur fungerar det? Lägger man upp en plan för att komma i kapp? Blir det konsekvenser för respektive Syncentral?
Har räknat på hur det såg ut 2019. Schemalägger för att få in remisserna i tid och även efterföljande besök så ledtiderna inte blir för långa. Har haft ett stort arbete med produktions- och kapacitetsplanering. Ska vara samma flöde på alla Syncentralerna, stötta och hjälpa varandra och på så sätt vara förberedd när en ev vårdskuld kommer.

SRF Göteborg: Har löpande dialog med Ögonvården hur de arbetar med vårdskulden. De har gjort en åtgärdsplan som utgör underlag för att få extra medel. Vad kan bli lidande när man försöker komma i kapp med vårdskulden? Kommer extra resurser sökas?
Har gjort en matematisk uträkning och tagit höjd för att kunna äska medel. Vet inte idag om tjänster behöver köpas in eller om Syncentralerna kan hjälpa varandra. Står inte på samma nivå som ögonsjukvården.

SRF Göteborg: När tänker man att vårdskulden slutar påverka verksamheterna och hur?

Kan inte svara på det i dag. Alla Syncentralerna ska kunna hjälpa varandra. Alla ska ha lika mycket att göra. Det finns ett stort frågetecken. Förbereder här och nu utifrån vad man vet idag.

SRF Göteborg: Brukarorganisationerna kan hjälpa till att påverka.
Jättegott att veta, bra att kunna samverka.

SRF Göteborg: De som lämnat återbud på grund av pandemin, vad händer med dem?
De sattes inte tillbaka på väntelistan utan ringdes upp och meddelade dem att höra av sig när de ville komma och det har fungerat bra.

SRF Göteborg: Finns remisserna kvar eller har de skickats tillbaka till in remitterande läkare?
Normalt skickas remisserna tillbaka men inte nu under pandemin.

5 Information från Brukarorganisationerna

FSDB:

Årsmöte 12/3 kommer ske fysiskt.
Aktiviteter är på gång.
Intressepolitiskt: Har haft möte med VGR för 3 veckor sedan.

FSBU:

Årsmöte 27/2, första fysiska mötet.
Mattias Hansson är ny ordförande och Emelie Strandberg ny kassör.
Ska åka till Kustmarken på dagsutflykt.
Goalbollen håller på.
Varit i Cervinia i italienska alperna.
Kommer ha seglarläger till sommaren.

SRF Göteborg:

Har börjat med fysiska kurser. Hade första mötet i måndags med 60 deltagare.
Intressepolitiskt: Ska åka till Stockholm på manifestation 31/3.
Letar nya lokaler, närmar sig ett beslut.
Ska anställa en ny kanslist.
Ny podcast, namnet är inte riktigt klart men lutar åt Ögoncasten. Deadline 15/3.
Ska ha workshop i opinionsbildning, få anmälda i nuläget.

SRF Skaraborg:

Håller på med lokalföreningarnas årsmöten och ska ha årsmöte i distriktet.
Ska anställa en ny medarbetare.
Har bjudit in politikerna i Skaraborg på after work i mörker.
Synskadades vänner arbetar med ett projekt för ökad livskvalitet för personer med synnedsättning.
Försöker komma i gång med mer fysiska möten.

SRF Bohuslän:

Har varit på en fantastisk helg ”Kultur är kul” med öppen scen. Målet är att påverka med hjälp av kulturen. Är stolta och glada att den här helgen blev av.
Har haft fågelskådning via Teams.
Håller på med olika fritidsaktiviteter.
Har varit på besök på Fristad Folkhögskola.
Ska åka på manifestationen i Stockholm 31/3.
Alla är glada över att kunna ses igen.

SRF Älvsborg:

Hade uppstart 2/10, glada över att kunna ses igen.
Mikael Strömberg har fått nya arbetsuppgifter och hans efterträdare är Frida Craft.
Har kommit i gång med grupper.
Ska vara med på manifestationen i Stockholm 31/3. Har fått in 15000 namnunderskrifter.
Årsmöte 23/4.
Kommit i gång med studiecirklar.
Söker efter personer som vill bli inspiratörer som sedan kan gå ut i sina föreningar och informera.
Medlemsantalet har krympt i hela organisationen.

SRF Bohuslän: I Bohuslän har det sjunkit något. Har 40 nya medlemmar på 3 år så det kommer in lite nya.
SRF Göteborg: Är på ett ökande spår igen efter pandemin.

6 Inkomna frågor från Brukarorganisationerna

SRF Göteborg:Vad gäller och hur fungerar gränsdragningen för vad som räknas som ”Personligt utprövade hjälpmedel” och inte? Är detta någonting nytt och/eller hur ser Synverksamheten på detta?
(SRF Göteborg har tagit del av en kommunal/regional överenskommelse som med utgångspunkt i denna ”gränsdragning”, skulle kunna få konsekvenser för synskadade barn i förskola, skola och daglig verksamhet.)

Stina Nyström, Strateg på Habilitering & Hälsa informerar om ett förslag på överenskommelse som är utskickad. Tanken med arbetet är att ha en uttalad överenskommelse. VGR och kommunerna ska göra detta tillsammans. Det har tidigare inte funnits någon dialog.

Har försökt att ta fram olika definitioner och vad olika ord betyder så att alla tolkar detta lika. Det har ibland framkommit att man hänvisat felaktigt till olika instanser. Det är viktigt att man får rätt insats från rätt instans. Olika instanser: skola, förskola, daglig verksamhet och sjukvård. Gränserna har inte varit tydliga och alla har inte fått tillgång till det de har rätt till.

FSBU: Vem man kan trycka på om skolan inte agerar?
Hälso- och sjukvården kan säga att det är skolans ansvar.

FSBU: Personligt ordinerade hjälpmedel till elever. Hur kan skolan ta över ett sådant ekonomiskt ansvar? Det är inga små kostnader.
Hjälpmedel inom rörelsehinder har inte haft någon påskriven överenskommelse. Har inte gått in och gjort några förändringar där. Vissa saker ska ligga kvar inom Hälso- och sjukvård.

SRF Göteborg: Kan se problemen med privata aktörer som lägger sig på minimikrav på upphandlingsnivån. Vad kan de privata aktörerna?  Vill inte att ärenden hamnar mellan stolarna.
Förstår oron. Detta är ett stort steg framåt som ska säkerställa behov och insatser. Kan se en fördel för eleverna då det i vissa kommuner inte har fungerat bra med hjälpmedlen.

SRF Göteborg: Vem samordnar allt för eleverna?

Det finns planerade möten där skola, synverksamheten och föräldrar samverkar. Alla aktörer är skyldiga att delta.

SRF Göteborg: Är inte på något sätt kritisk till överenskommelsen, får läsa på och utvärdera den.

Tacksam för feedback!

Överenskommelsen var tänkt att träda i kraft 1/1 2022. Alla kommuner var inte villiga att skiva på. Alla ska försöka detta innan 31/3. De flesta kommuner har skrivit på. Man får titta på varför någon ställer sig utanför, vad gör att de inte kan skriva på?

Hoppas att alla känner sig trygga och nöjda med förslaget som lagts fram och att alla skriver på överenskommelsen.

Stina kommer gärna tillbaka till Brukarrådet för feedback att ha i sitt fortsatta arbete.

Finns det något sätt för Syncentralerna att hjälpa individer med så kallad ”CVI” (cerebral Visual impairment - https://www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/om-synskador/de-vanligaste-ogonsjukdomarna/cvi/) eller kan brukarrådet diskutera möjliga samverkansvägar för att skapa dessa förutsättningar i VGR?
SRF har börjat möta individer med denna typ av problematik och då de inte diagnostiseras, riskerar de också att hamna utanför nödvändiga stödinsatser. Regionen har ett ”Team”, men då detta endast hanterar barn och unga, så riskerar personer över 18 år att hamna utanför det så kallade skyddsnätet…

Det har länge varit ett stort bekymmer att få till diagnos som går under CVI.

Har fått remisser många gånger med frågeställningen om det kan vara CVI, kan Syncentralen utreda? Har inte den kompetensen att utreda detta. Man ska ha en diagnos när man kommer till Syncentralen. Har en handfull vuxna med CVI diagnos, de har tillhört Barnteamet från början.

Det är viktigt att driva på inom vården att det finns vuxna patienter med den här problematiken. Det är en komplex situation. Brukarorganisationerna kan lyfta med politikerna att det inte bara gäller barn och ungdomar.

SRF Göteborg: Om det bara är en handfull diagnostiserade i hela Regionen har de svårt att driva sin fråga då de är så få. Brukarorganisationerna får driva frågan men kanske kan hänvisa att Synverksamheten ser att den här gruppen hamnar utanför systemet. Kan Synverksamheten skriftligt definiera frågan?

Tar med frågan till Anne Granath.

Ligger föreningsmedverkan vid lokala APT-möten på Syncentralerna i verksamhetsplanen för 2022?
SRF såg väldigt positivt på detta löfte om lokal samverkan med syncentralerna och undrar egentligen bara när vi kan tänkas komma i gång…
Nej, APT är ett möte mellan arbetsgivare och medarbetare. (Samverkansavtal)

SRF Göteborg: Anne sa det under arbetet med vilka områden som skulle prioriteras i Verksamhetsplanen.
Tar med frågan tillbaka till Anne Granath.

Finns det något nytt tilltänkt datum för den uppskjutna ”Teknikdagen”?

Dialog kring förslag på program för Teknikdagen. Se svar under punkt 3.

Hur ser Synverksamheten på eventuell samverkan om att få till ”intensivkurser” för exempelvis utbildningsinsatser kopplad till användande av digitala hjälpmedel?

Kommer tas upp i en workshop på Teknikdagen

SRF Skaraborg:Vem ansvarar för dyra hjälpmedel som skickas med Labb-bilen från vårdcentralerna till Syncentralen?

Jag tänker på en dator som du själv köpt och betalat kanske 15-20 tusen kronor för. Man lämnar in den på vårdcentralen utan att ens få något kvitto på att man lämnat in den. Den kan ju helt enkelt försvinna eller gå sönder. Vem ansvarar för en sådan situation?

Använder Labbilen för att skicka hjälpmedel till och från Syncentralerna. Det är en mycket säker transport. Detta är ett erbjudande. Man får gärna komma till Syncentralen och lämna sina hjälpmedel.

SRF Skaraborg: Kan man få ett kvitto på att man lämnat in sin dator?
Har aldrig varit med om att något försvunnit från Labbilen.  Det är mycket är känsligt gods som transporteras i Labbilen. Känner man sig orolig kan man komma in till Syncentralen och lämna sitt hjälpmedel.

SRF Älvsborg: Kan man åka sjukresa för att lämna sitt hjälpmedel?
Det är alltid sjukresa vid service/support.

SRF Bohuslän: Kan man få fjärrstyrd hjälp ännu?
Ja, via Teamviewer och Tandem (Jaws) och utbildning om det är lämpligt.

Dator som hjälpmedel. Finns det någon statistik på hur många som har tal och förstoring på sin dator? Vi undrar om antalet har minskat sedan datorn togs bort som hjälpmedel?
Togs bort 2015 som hjälpmedel. Har ingen statistik på det. På grund av teknikutvecklingen är det mycket inbyggda hjälpmedel i plattor, datorer och telefoner idag. Mer information om detta på Teknikdagen.

Kan man få vita gåstavar från syncentralen?
Nej vi ordinerar bara vita stödkäppar och kryckkäppar.

SRF Bohuslän: Halland ordinerar detta.
Gåstavar kan ses som en fritidsaktivitet. De andra är utprovade ur ett medicinskt perspektiv.

SRF Göteborg: Finns det Regionala IT-Teamet kvar när Valon har slutat?
Ja, det kommer att presenteras på Teknikdagen. De jobbar fortfarande regionalt och har en samordnare. Det har fungerat väldigt bra hittills.

SRF Älvsborg: Får man ett begränsat antal punktdisplayer?
Man kan få en 40-teckens punktdisplay och en att ha som anteckningshjälpmedel. Det är det vanligaste. Man utreder behovet och de områden där det finns ett behov.

SRF Skaraborg: Har det fattats beslut att sjukreseintygen ska gå tillbaka till det gamla?
Har inte hört något ännu. Skriver fortfarande intyg till nytt direktiv kommer.

SRF Bohuslän: Läste att Millennium inte är bra. Att det inte kommer att fungera som man tänkt.
Det går enligt plan men med en förskjutning. Det rullar på. Kraven som var i upphandlingen har inte uppfyllts fullt ut så Regiondirektör Ann-Sofie Lodin har skickat ett skarpt brev till leverantören.

7 Nästa möte 

Tisdagen den 4 oktober kl. 10:00-15:00, förmöte kl. 09:30-10:00.

Samverkansmötet är 14 juni kl. 10:00-15:00

8 Utcheckning

Hur var dagens möte? Fick alla komma till tals?

Tankar efter dagens möte: Gott om tid, avspänt och trevligt, vill generellt tacka för samarbetet, hoppas det går framåt med synrehabiliteringen, bra, inte stressigt, viktigt att få tid för inkomna frågor, har känts bra, informativt, har haft en dialog, bra med tiden kl. 10-15, bra möte, bra att det blir en dialog, bra med gott om tid, har haft 2 jättebra skrivtolkar, jättenöjd.

Stort tack till Mona för ett fint samarbete genom åren.

Tack till tolkarna och tack för ett jättebra möte.

Väl mött, förhoppningsvis fysiskt nästa gång!

Anteckningarna är förda av Gabriella Gesang