Syncentral Göteborg, brukarråd 17 april 2023

Närvarande

Joakim Ericson, SRF Kungälv
Anette Jernberg, FSBU
Lena Haugland, praktikant FSBU
Eva Carlbrand, SRF Ale
Tomas Gustavsson, SRF Kungälv-Stenungsund-Orust-Tjörn
Agneta Hummerhielm, FSDB Väst

Sara Andersson, enhetschef Syncentral Göteborg
Tove Söderberg, synpedagog Syncentral Göteborg
Maria Ekhem, medicinsk sekreterare Syncentral Göteborg

Mötet öppnas

Enhetschef Sara Andersson hälsar alla välkomna till dagens möte.

Information från Syncentral Göteborg

Gruppverksamhet

Gruppverksamheter har startat igen. Förutom aktivitetsgrupper för läskameraträning och lästräning med stark huvudburen optik är följande grupper på gång:

 • Föräldragrupp för föräldrar till barn med blindhet startade i mars. 6 tillfällen med olika teman; psykosocialt och olika områden inom personlig vård och hemliv, orientering/förflyttning, pyssel/taktil stimulans. Kurator och synpedagog håller i gruppen.
 • Käppgrupp för barn och ungdomar planeras intensivt 1 vecka under sommarlovet, varit svårt för folk att kunna delta under terminen.
 • Regionalt ungdomsläger på Fristad 1 vecka, för yngre tonåringar.
 • Att finna nya vägar, startar i april. En grupp för personer över 65 år med huvuddiagnos AMD, möjlighet att träffa andra i liknande situation. 8 tillfällen med olika teman varje gång. Synpedagog håller i gruppen, gästas av optiker och kurator.
 • Anhöriginformation, ett tillfälle i maj. Möjlighet att få kunskap om synnedsättningar och dess konsekvenser. Förhållningssätt gentemot anhörig med synnedsättning. Synpedagog, kurator och optiker deltar vid informationen. 
 • Se dåligt må bra, en grupp som startar i maj. För personer över 65 år, får möjlighet att träffa andra och dela erfarenheter. Olika teman vid varje tillfälle, utgår från en bok med samma namn. Synpedagog och kurator håller i gruppen.
 • Basprogram för personer i yrkesverksam ålder eller nyblivna pensionärer med start i höst. En grundutbildning i rehabilitering med teman utifrån olika målområden.

FSDB Väst: Hur sprids informationen?

Syncentral Göteborg: Pågående patienter, får information, t.ex. vid kartläggningssamtal.

FSBU: Fylls grupperna?

Syncentral Göteborg: Det går i perioder med aktivitetsgrupperna, men de övriga fylls.

SRF Kungälv Tjörn: Fanns det grupper även innan pandemin eller är det nytt nu?

Gått ut med information om barn-/ungdomsläger?

Syncentral Göteborg: Föräldragruppen är ny, de andra har funnits tidigare.
Barnteamet informerar om läger.

Ombyggnad Ekelundsgatan

Ombyggnation kommer att ske från september 2023 till mars 2024. Ett våningsplan i taget, plan 5 kommer inte att påverkas så mycket. Syncentralen ser just nu över befintlig yta och lokaler, hur de kan nyttjas på bästa sätt.

Det kommer bli ett till större kuratorsrum och två nya behandlingsrum. Datautrednings-, lästränings- och läs-TV-rum kommer vara ett stort rum, vilket frigör ett rum för träning orientering/förflyttning.

Finns i dagsläget ett stort gemensamt ADL-kök på plan 3 som vid ombyggnationen kommer göras i ordning och anpassas även för synpatienter.

Receptionen på plan 3 kommer byggas om för att frigöra mer yta framför disken, bidrar även till bättre sekretess. Syncentralens patienter kommer påverkas när receptionen byggs om, behövs hjälp av intresseorganisationerna att sprida information om ombyggnationen när detta blir aktuellt.

SRF Kungälv Tjörn: Kostnadsuppgifter?

Syncentral Göteborg: Ingen kännedom om detta.

Ekonomiska läget

Det är ett tufft ekonomiskt läge för Syncentralen både detta och nästa år. Innebär ökade arbetsgivaravgifter på ca 3 %, lokalhyror ökar och prisjusteringar hjälpmedel på ca 7,5 %. Hela sjukvården går redan back.

SRF Kungälv: Vilka områden kommer påverkas?

Syncentral Göteborg: I slutändan kan det eventuellt krävas att dra in på hjälpmedel eller personal.

Information från intresseorganisationerna

FSBU

FSBU varit på två skidläger, till Alperna och Edsåsdalen. På sistnämnda deltog 10 familjer, åkte längdskidor, fick testa på skidskytte (elektronskytte), skidskola, åka skoter, hundsläde bl.a. Enstaka aktiviteter har ställts in p.g.a. lågt deltagande. Projektet Synlekoteket haft några deltagare men inte många.

Trädgårdsföreningen nästa gång. Tänker vara utomhus i närområde där familjerna bor, stötta. Resa till Legoland planerad. Seglarläger om man får ihop deltagare. Haft årsmöte, fått in två nya familjer i styrelsen.

FSDB Väst

Förra veckan besök på Syn- och hörselmässan i Lidköping, mycket att prata om, teknik och utveckling. Hölls föredrag, framtidens teknik. Lidköpings kommun berättade om service för invånare. Haft årsmöte, hela styrelsen omvald. Bågskytte 22/4 i Kungälv. 10/6 åka på Göta kanal med båten Juno, god mat, umgänge.

Fått in fler medlemmar. Agneta anställd av ABF, idé som kom upp i höstas, åker hem till medlemmar i hela VGR och utifrån önskemål de inkommit med, går igenom telefon, PC eller platta för att få hjälp att inkluderas i det digitala samhället, t.ex. internetbank och Swish. Slut 31/6, varat ett halvår. Gjort 2-3 besök i veckan.

SRF Kungälv-Stenungsund-Orust-Tjörn

Haft årsmöte, tillsatt ny ordförande. Planerar att lokalföreningen eventuellt ska åka på spa. Simhallen i Stenungsund byggdes om för några år sedan, behövs bättre ledstråk och föreningen strider för detta med hjälp av ombudsman från distriktet.

Distriktet: i år kört i gång mer med digital träning för medlemmar, i april/maj själva ordnat 3-dagarskurser på Fristad för att träna på telefon. Blivit populärt, behövs nog fler kurser i höst. Riks har medlemsvecka i höst, då olika aktiviteter i distriktet, bl.a. hjälpmedelsvisningar, en i Hällevadsholm, en i Stenungsund och en i Trollhättan.

Digitala kurser: kommer även inom distriktet anordna mindre träffar om det uppstår grupper i lokalföreningarna, stöttar upp. Bl.a. en styrelsemedlem som ska hålla i kurser i Uddevalla på olika teman, t.ex. lyssna på böcker i telefonen, beställa mat. Kurserna avser bara Apple, med betoning på VoiceOver.

Även nöjen på gång, distriktet kommer att åka en vecka till Spanien, 41 medlemmar. Mindre resa, 5 dagar till England; London och Liverpool. I juni köra bil på Stora Holm. Planerad båttur från Marstrand och havsfiska.

SRF Ale

Ska komma i gång, stora avstånd, behövs stöd och nya medlemmar. Distriktet ska ha sitt representantskap, går över till öppet möte. Utbildning för kassörer som ABF håller i juni. 10/6 köra bil på Stora Holm. En kurs för ledsagare. En kurs på gång för hur man kan bilda opinion. Tre nya medlemmar i styrelsen.

SRF Kungälv

Samma aktiviteter som SRF KSOT, inget att tillägga. Byte av plats på ordförande och vice ordförande i Kungälv. Kommunen ville ha annan hyra för föreningslokalen men kommit fram till att det är svårt att få billigare.

SRF Göteborg

Årsmöte 22/1. Annars ingen ytterligare information.

Nationella patientenkäten 2022

Presentation

Enkäten skickades ut till patienter som hade fysiskt eller digitalt besök oktober-november 2022. SKR skickar ut och bestämmer frågorna. Går igenom presentationen och tar upp de viktigaste sakerna att jobba vidare med, både förbättringspotential och även punkter att värna om där Syncentral Göteborg får fina resultat och vill behålla.

Svaren avser Syncentral Göteborg (SC Gbg), Habilitering & Hälsa nationellt (H&H Riks) och Habilitering & Hälsa VGR (H&H VGR). Svarsfrekvensen var på SC Gbg 37,2 %, på H&H Riks 35,5 % och på H&H VGR 43,5 %. Frågorna är uppdelade i olika områden, andel positiva svar inom varje huvudområde presenteras. 70 % anses vara ett bra resultat. Generellt sett kvinnor mer nöjda.

 • Helhetsintryck – SC Gbg 91,8 %, H&H Riks 86,5 % och H&H VGR 89,6 %. Utmärkande för SC Gbg var upplevelsen av att vid behov få känslomässigt stöd; stor skillnad på kvinnor (85,7%) och män (45,5%).
 • Delaktighet och involvering – SC Gbg 83,4 %, H&H Riks 81,9 % och H&H VGR 84,4 %.
 • Respekt och bemötande – SC Gbg 94,4 %, H&H Riks 91,6 % och H&H VGR 93,7 %.
 • Kontinuitet och koordinering – SC Gbg 84,5 %, H&H Riks 80,7 % och H&H VGR 83,9 %. Utmärkande för SC Gbg var frågan om personalen var insatt i tidigare vårdkontakter; skillnad på kvinnor (87 %) och män (54,5 %)
 • Information och kunskap – SC Gbg 88,1 %, H&H Riks 86,3 % och H&H VGR 89,4 %.
 • Tillgänglighet – SC Gbg 90,6 %, H&H Riks 83,7 % och H&H VGR 86,6 %.
 • Övrigt: Upplever du att distanskontakt är lika bra som att träffas fysiskt? – SC Gbg 34,1 %, H&H Riks 27,6 % och H&H VGR 23,3 %. Kände du förtroende för personalen – SC Gbg 96,4 %, H&H Riks 90,7 % och H&H VGR 93,3 %.

Ska göras en handlingsplan på Syncentralen för året att arbeta vidare med.
Områden som arbetsgruppen vill arbeta vidare med för att stärka/värna om:

 • Förklarade personalen behandlingen/insatsen på ett sätt som du förstod?
 • Fick du tillräckligt med stöd för att lära dig hur du själv kan hantera din funktionsnedsättning/ditt hjälpmedel?
 • Bemötte personalen dig med respekt?

Områden att förbättra:

 • Hade du möjlighet att få känslomässigt stöd?
 • Var du delaktig i planeringen av din fortsatta vård?
 • Upplever du att distanskontakt är lika bra som att träffas fysiskt?

Dialog

Funderingar kring om skillnaden mellan män och kvinnor gällande upplevelsen av emotionellt stöd är likadan i hela landet, men enligt enkäten inget sådant mönster, tydligt sämre på Syncentral Göteborg. Eventuellt kvinnor mer “tacksamma” och “nöjda”? Hur/när ställs frågan? Viktigt för Syncentralen att arbeta vidare med och försöka förbättra detta.

Gällande bemötande och respekt, viktigt att inte tala till vuxna patienter som till ett barn, uttrycks att detta ibland görs framför allt mot äldre.

På nästa brukarråd gå in på de aktiviteter Syncentralen arbetat med. Skickar ut handlingsplanen innan mötet för att kunna se över och fundera på.

FSDB: Hur kom enkäten ut?

Syncentral Göteborg: Skickades med brev hem, inte uppringning. Uttryckt önskan och påtryckning om detta framöver i upphandling.

FSBU: Kan Syncentralen skicka ut resultatet?

Svar: Sara kollar detta. Vissa resultat skrivs i mötesanteckningarna från dagens möte.

Remisser och besök

Syncentral Göteborg har upplevt ett lägre inflöde av remisser och färre besök den senaste tiden. Numera korta väntelistor, fyller inte behandlarnas tidböcker med patientbesök.

Vid närmare titt på siffrorna påträffas att det är inte så stor skillnad mot tidigare ändå. Ser man på inkomna remisser var det bara år 2019 det var fler, och då endast 9 stycken ytterligare.

Tittar man på antal besök/vecka/behandlare skiljer det sig heller inte nämnvärt. Det är nu kortare rehabiliteringstid men lika många besök under en rehabiliteringstid, ca 4 besök.

Personalen har reflekterat över möjliga orsaker. Funderat över om eventuellt andra vårdkontakter prioriteras, svårare att ge information och sälja in verksamheten på när man har kartläggningssamtal på distans, påverkats av inställda gruppverksamheter under pandemin där man träffas och pratar?

Sammanfattningsvis behov av kontakt med ögonmottagningen, diskussion med brukarrådet kring intresseföreningarnas upplevelse/vad säger medlemmarna samt diskussion med Syninstruktörerna. Vad händer, vad kan Syncentralen göra?

Dialog

Syncentral Göteborg hört att det ryktas om att det finns ont om hjälpmedel att få. Intresseföreningarna inte hört något om detta, dock en del klagomål på strul med talande klockor, de upplevs sämre.

En bidragande faktor kan vara att det är dyrt att åka med sjukresor. Också ett problem att inte kunna åka till Syncentralen med färdtjänst som är billigare. Svårt med högkostnadsskydd för sjukresor, komplicerat förfarande att det behöver skickas in kvitton och ansökan och inte sker automatiskt liksom vid högkostnadsskydd för sjukvård.

Ryktas att patienterna inte vill komma till Syncentralen på grund av att de tycker att det är obehagligt att det inte finns någon bemannad reception på plan 5. Kan upplevas ödsligt och tomt av enstaka men ingen som uppger sig ha hört ryktet.

Synnedsatta patienter hjälpte ögonsjukvården att bli mer tillgänglig med ledstråk, skyltar, kontraster osv. Även kölappssystem talande/punkt. Önskemål från Syncentral Göteborg om hjälp att få det så tillgängligt som möjligt för patienterna.

Inkomna frågor från intresseorganisationerna

SRF Göteborg

Hur är statusen för ögonläkartjänsten på Syncentralen i Göteborg?

Syncentral Göteborg, svar från Madeleine Zetterberg, verksamhetschef Ögonmottagning Mölndal: Vi har tyvärr inte lyckats hitta någon mer stadigvarande lösning utan flera läkare kommer att få hjälpas åt. Vi siktar dock på att hitta en lösning, förhoppningsvis det närmaste året.
Syncentral Göteborg hade även ett möte med DSBU och lyfte där frågan om konsultläkare. Svar att de också ligger på och jobbar på det.

Hur går det med Toves rapport/uppsats? Kan vi få ta del av resultatet när det är färdigställt?

Syncentral Göteborg: Examineras 23/5, därefter översätta och försöka publicera. Resultatet presenteras gärna för brukarrådet därefter.

Övriga frågor

Extra punkt som information från Syncentral Göteborg: Fråga om våld.
Blivit ålagda inom hela VGR att vid patientbesök fråga om våld i nära relationer. Utbildning sker efter sommaren, kommer påbörjas därefter. Även som chef i medarbetarsamtal kommer frågan att ställas.

Nästa möte

23 oktober 2023 kl 14.00-16.30, förmöte kl 13.30-14.00 på Ekelundsgatan 8 i Göteborg, rum 307. Alternativt digitalt, om ombyggnation i huset pågår då.

Mötet avslutas 

Sara tackar för ett bra och givande möte.