Synverksamhetens regionala brukarråd 4 oktober 2022

Deltagare

Camilla Svensson, SRF Bohuslän
Erik Lönnroth, SRF Göteborg
Mona Nilsson SRF Göteborg
Claes-Göran Johansson, SRF Skaraborg
Anette Jernberg, FSBU
Leif Westerlind, SRF Älvsborg
Frida Craft, SRF Älvsborg
Linda Wright, SRF Bohuslän

Deltagare från Synverksamheten

Anne Granath, Verksamhetschef Syn- och Tolkverksamheten
Eva Bjuke, Enhetschef Syncentral Skövde/Vänersborg
Maria Johansson, Enhetschef Syncentral Borås
Melinda Arnesen, Assistent Syncentral Vänersborg

1 Mötet öppnas

Eva Bjuke som är mötesledare hälsar alla välkomna till dagens möte samt går igenom dagordningen.

2 Incheckning och presentationsrunda

Alla presenterar sig.

3 Svar på frågor från föregående minnesanteckningar

Verksamhetsplanen

SRF Göteborg: Anne sa det under arbetet med vilka områden som skulle prioriteras i Verksamhetsplanen.

Anne informerar att vi kommer ha en workshop gällande dessa områden under dagen som en separat punkt, vi återkommer till frågan.

CVI

SRF Göteborg: Om det bara är en handfull diagnostiserade i hela Regionen har de svårt att driva sin fråga då de är så få. Brukarorganisationerna får driva frågan men kanske kan hänvisa att Synverksamheten ser att den här gruppen hamnar utanför systemet. Kan Synverksamheten skriftligt definiera frågan?

Sara svarar att Synverksamheten inte fått in några förfrågningar från patienter eller fått in remisser gällande vuxna med CVI problematik. Sara informerar om den samverkan som startat upp mellan CVI teamet, synverksamheten och barn- och ungdomshabiliteringen. Så att inga barn- och ungdomar ska komma i kläm samt att det barn- och ungdomshabiliteringen är bästa på ska de göra och det vi är bäst på ska vi göra.

Min uppfattning är att vi har ett riktigt bra CVI team. Det är inget regionalt team utan är ett GBG team. Men får förfrågningar från hela regionen och stöttar ibland även andra. Får även förfrågningar nationellt. I detta team finns alla professioner. Nyss var en nationell träff för alla utredningsteam i landet och det ser väldigt olika ut. T ex ibland bara en person som utifrån journal ställer diagnos. Teamet i vår region, har sållat i kön – vilka har nytta av en diagnos. Och det är inte alltid det blir en diagnos CVI efter utredningen. När utredningen är klar är det vi från Habilitering & Hälsa som tar över. Vi får en fin rapport att utgå ifrån. Barn- och ungdomshabiliteringen är experter på perceptioner och strategier – dessa insatser ges till de flesta av deras barn oavsett diagnos. Vi kommer in när det gäller syn specifika insatser, vid CVI är det blindmetodik t ex o/f – käppträning, förstorande hjälpmedel eller taktilt stöd. Vi kommer följa upp hur samverkan ger resultat för dessa patienter och få en tydlig bild av vilka insatser kan vi stötta med som ger effekt och vilka kan barn- och ungdomshabiliteringen ge. Få en tydlighet för alla tre verksamheterna.

SRF Göteborg frågar vem som finansierar CVI-utredningsteamet?

Ersättningen kommer från HSN Göteborg eftersom teamet tillhör Göteborgs Ögonsjukvård.

SRF Bohuslän: Hur kan vi göra för att använda oss av detta team?

Kontakta ögonläkare för remiss. Remissens utformning av stor betydelse.

4 Workshop Verksamhetsplan 2023

Anne informerar om arbetet med Verksamhetsplanen 2023 som påbörjades för ett år sedan. Arbetets gången har varit:

- Styrgrupp Habilitering & Hälsa vidare till Ledningsgrupp Habilitering & Hälsa till Syn- och Tolkverksamhetens Ledningsgrupp och samverkansmötet med regionalt brukarråd och dagens regionala brukarråd.

- Frågan om prioriterade områden har även lyfts på alla arbetsplatsträffar och slutligen i en workshop på den gemensamma dagen för Synverksamheten i september.

Vilket resulterat i 5 prioriterade områden:

 • Specialisering och inte generalisering
 • Fysioterapeut i verksamheten
 • Vikten av att träffa andra i liknande situation och att få rehabilitering i grupp
 • Automatiskt psykosocialt stöd
 • Tvärprofessionella arbetssättet

Under dagens möte lyfter brukarrådet att de även vill ha med digitalisering som en punkt att diskutera, vilket välkomnas av Synverksamheten och lägger till som ett prioriterat område.

Anne håller i en workshop för alla närvarande inom de prioriterade områdena.

Laget runt: Tankar efter dagens workshop

 • Personligen mest givande punkten blev vikten av tillgång till psykolog.
 • Digitala samhället är ett stort problem.
 • Mer flexibilitet, vad hindrar oss att kontakta andra enheter som besitter kompetensen som den egna enheten saknar.
 • Utifrån tvärfunktionella perspektivet, om det inte redan finns, kanske skapa likt CVI teamet för att föra in en psykolog i sammanhanget.
 • Alla saker vi talat om idag är viktiga. Men mynnar ut i att vi är beroende av digitaliseringar.

Idé till nästa regionala brukarråd bjuda in Cecilia Ekstrand från SRF Stockholm för en föreläsning. Även av intresse att bjuda in synpedagog Tove Söderberg för att berätta om sin forskning Synnedsättning och delaktighet i en digital värld.

Sammanställning av gruppernas arbete från workshopen

Tvärprofessionellt arbetssätt:

 • Prata i team är viktigt.
 • Nyremiss, när en person kommer på ett nybesök är det viktigt att få träffa flera olika professioner och därefter att teamet pratar ihop sig över hur man ska lägga upp vårdplanen på bästa möjliga sätt. Första kontakt kan ske digitalt också, men att flera professioner som deltar.
 • Viktigt att flera träffar patienten för att göra en bedömning
 • Viktigt att patienten ska få bestämma, men det ska vara görbart och teamet behöver synliggöra en annat behov/väg då det kan vara svårt för en patient att ibland se sitt behov och där behöver man få en vägledning
 • Är kurator med vid remissbedömning? Kan vara av värde för att fånga upp det psykosociala behovet.
 • Lätt att missa andra diagnoser som kan vara underliggande vid en synnedsättning/blind t ex dyslexi, autism. Viktigt att synverksamheten kan hänvisa vidare.
 • Gjort en undersökning om fysioterapeutens stöd på landets syncentraler av SRF riks. Förslag att Cecilia Ekstrand SRF presenterar detta på kommande regionala brukarrådet

Automatisering av psykosocialt stöd:

 • Det ska ingå i ett standardpaket att alla ska få en tid till kurator för att avdramatisera det samt att fungerar det psykosociala så blir vardagen lättare.
 • Bra att få information om kuratorns roll vid första besöket
 • Arbeta med bättre självkänsla, person med en synnedsättning tappar mycket självkänsla och kan bli isolerad, Vill inte bjuda hem personer för man är osäker på hur det ser ut, svårt att gå ut och äta på restaurang etc.
 • Arbeta med motivation, många hjälpmedel blir liggande. Hade behövt följa upp.
 • Psykolog med synkompetens efterfrågas. Finns en psykolog med synkompetens på AF rehab Teamarbete mellan psykolog och kurator som kompletterar varandra. Vid synergi t ex be om psykolog från annan verksamhet, informera att vi stöttar med synkompetensen.
 • Lyfta kuratorns insatser i grupprehabilitering
  Synpedagog promotar vilka insatser kuratorn kan stötta med. Börja med samhällsstöd och därefter samtalsstöd. Erbjud därefter ett besök/kontakt till kuratorn digitalt, fysiskt eller telefon. Ett erbjudande som man kan tacka ja eller nej till.

Specialisering och inte generalisering:

 • Väldigt bra med spetskompetens, viktigare att träffa rätt person med rätt kompetens än att få träffa samma synpedagog.
 • Finns inte alltid möjlighet att ge vård i geografiskt område men då är det ok att få i annat område, men bra att det byggs upp respektive enhet på sikt.
 • Viktigt med flexibilitet, dialog samt fantasi att hitta lösningar och inte hela tiden hålla sig inom sin kompetens samt geografiska område.
 • Kvalitet är viktigast, geografi sekundärt inom rimliga gränser
 • Ur patientperspektiv: Inte bli behandlad med blindmetodik om man inte behöver
 • Med ökad digitalisering bör den digitala kunskapen finnas oss behandlande personal generellt

Digitalisering:

 • Grupper kan ske digitalt, men det behöver finnas en balans över vad man kan göra digitalt och inte. Viktigt med bra ledning i digitala grupper så ingen tar överhand.
 • Behov av individuell utbildning i att nyttja och hantera de digitala verktygen. Man får en introduktion på syncentralen men det räcker inte oftast för de äldre. Det räcker inte att ha fasta antal tillfällen utan det måste var utifrån respektive individs behov.
 • Visuella har blivit mycket mer än tidigare, det var mer radio och pratade med personer. Men nu är det mer visuellt reklam och kommunikation i skrift.
 • Digitaliseringen behöver komma in i alla målområden. Även psykosociala – hålla kontakt med andra.
 • Bankerna har BankID med fingerade personuppgifter. Är det något som Syncentralen skulle kunna använda för att lära ut mobilt BankID?

Fysioterapeut:

 • Hela kroppen påverkas vid en synnedsättning, så det är viktigt med rehabilitering. Minspel, mimik, hur du rör dig och sitter, avslappning. Ofta sömnproblem. Hur man använder sina hjälpmedel utifrån kroppshållning.
 • Rehabilitering, träningsprogram och massage kan fås av primärvården. Men det går ut på självträning utifrån ett program, vilket gör det svårt då de inte kan läsa träningsprogrammet. Viktigt att kompetens finns på synverksamheten som kan nyttjas i samverkan med rehab.
 • Få information i ett träningsprogram kräver inte enbart en genomgång utan det behöver tränas in. Behöver även få träningsprogram i andra format ex punktskrift. Rehab måste ha kunskap i hur synen påverkar sittställning, balans etc.
 • Informationsmaterial hur fysiken påverkas behöver finnas för att kunna delas till andra instanser bla rehab inom primärvården.
 • Utbilda föräldrar så att man tillsammans kan arbeta med att arbeta med barn/ungdomar för att få dem självständiga. Arbeta med kroppsspråk, understimulans. Viktigt att börja med barnen, det blir så mycket svårare när allt de blir äldre.

Vikten att träffas i grupp:

 • Viktigt att få träffas i grupp, i olika ämnen både socialt men även i träning. Gruppdynamik, nätverksgrupp, Familjer, närstående, diagnosgrupper, föräldragrupper, äldregrupper, rehabiliteringsgrupper med teman.
 • Ha en viss flexibilitet när gäller tiden när man har grupper. Inte ska ha för långa perioder på grupperna. Ta hänsyn till familjernas schema då det deras schema är pressat.
 • Det finns en samverkan mellan SRF och Syncentralen i Östergötland. Syncentralen startar upp en grupp som SRF sedan tar över. Liknade finns i Skåne – GSM (Grund smart mobil) projekt
 • Värdefullt att möta andra i samma situation, lär sig av varandra och blir inspirerade
 • Mer intensiv rehabilitering både i grupp och individuellt

Alla tankar och idéer sammanställs och tas med i arbetet med verksamhetsplanen för 2023 och till revideringen av vårdprocessen.

Arbetsgrupper med medarbetare arbetar vidare med förslag på åtgärder.

Återkoppling till brukarrådet i mars.

Anne tackar för den givande och kreativa gruppaktiviteten. Det är viktigt att samarbeta med Brukarrådet kring verksamhetsplanen för 2023.

5 Information från Synverksamheten

Teknikdag

Maria informerar om att teknikdag är planerad till den 16 november, inbjudan och agenda skickas ut efter mötet.

Maila Gabriella om det finns önskemål kring innehållet för teknikdagen: gabriella.gesang@vgregion.se

Önskemål behöver inkomma senast vecka 41.

SRF Göteborg: Finns möjligheten att delta digitalt?

Maria återkommer med om det finns möjlighet att delta digitalt eller endast fysiskt.

SRF Bohuslän: Kommer de ta med sig hjälpmedel och visa upp?

Vissa hjälpmedel kommer finnas.

Nationell patientenkät

Sara informerar att patientenkäten är på gång. SKR- Sveriges kommuner och regioner ansvarar för den nationella patientenkäten, Synverksamheten får resultatet. Patienterna som besöker oss från 1 september till 31 oktober kan komma att få en förfrågan om att delta.

Utskick med förfrågan påbörjas 18 oktober och enkäten är öppen 18 oktober till 2 januari. En påminnelse och enkät skickas ut den 2 november.

Information om patientenkäten finns på sociala medier, på olika webbsidor, väntrumsskärmar samt information i form av planscher i väntrummen.

Man blir inte uppringd av någon och som läser upp frågorna utan man svarar digitalt. 

 • De slumpmässigt utvalda får ett brev hemskickat med information om enkäten och en kod för att svara på frågorna på webben
 • Enkäten finns som text, ljud och teckenspråk samt bildstöd och är översatt till sju olika språk.

Tidsplan resultat

Sammanställningen för de öppna svaren kommer i början av februari och då till Habilitering & Hälsa ledningsgrupp därefter till enheterna och brukarråd.

Svaren kommer bli offentliga för de regioner som väljer det, vilket inte alla gör. Därför får vi inte visa jämförelser, vi kan visa VGR. Vi får även inte skicka ut materialet utan det redovisas muntligt som förra gången.

Brukarrådet berättar att myndigheten för delaktighet har haft ett bra sätt att skicka ut enkäter för att göra dessa mer tillgängliga. Är detta något för Synverksamheten i framtiden?

SRF Bohuslän: Finns alternativet att bli uppringd för genomförande av enkäten som ett alternativ för att främja större tillgänglighet?

Inte en möjlighet denna gång undersökningen genomförs.

Tar med denna input till Gabriella Gesang som sitter i arbetsgruppen för NPE.

6 Information från Brukarorganisationerna

SRF Göteborg

Vill lyfta den nationella lagen gällande elsparkcyklar som SRF varit med och tagit fram samt taxi systemet för färdtjänst. Ett förslag som ligger för beslut 1 december och är i mångt och mycket ett SRF förslag. SRF är nöjda med förslaget som lagts fram.

Snart utbildat nästan 200 anställda i ”Insiktsutbildningar” – Teori och praktiskövning.

Flyttat till masthuggsterassen, 10 november invigning av nya lokaler. Inbjudan kommer även till Synverksamheten.

Hoppas kunna starta upp med mer aktiviteter nu i nya lokalerna.

SRF Bohuslän

Satt ihop en revy som har turnerat runt för att belysa synskadades problematik i vardagen för politiker.

Nästa evenemang är nästa lördag, vita käppens dag. Inte så många anmälningar ännu men hoppas på fler, prata gärna med era pedagoger så de kan sprida informationen vidare.

Startat ett samarbete med Västtrafik, ett samarbete vi ser positivt på i framtiden.

SRF Skaraborg

Mycket aktiviteter på gång, bland annat en grupp som skall gå på GES och en resa till Stockholm i november.

Har genomfört ett quiz inklusive måltid för politiker som genomfördes i totalt mörker. Trevlig aktivitet, kommer nog göras igen.

SRF Älvsborg

Mycket internt arbete som pågår.

Nästa stora aktivitet Ögats dag i Borås. Ett allmänt arrangemang som annonserat i tidningen.

Medlemsvärvartävling inför nästa år, Borås och Göteborg berörs.

FSBU

Har ny hemsida.

Startar Synlekotek igen, blir till en början 3 tillfällen. Första tillfället är 21 oktober, information har skickats ut.

Kommande aktivitet, två skidläger vinter 2023.

Försöker hitta aktiviteter som inte är så dyra, har tidigare ställt in aktiviteter på grund av för få anmälda.

7 Inkomna frågor från Brukarorganisationerna

SRF Göteborg: När blir den tilltänkta Teknikdagen?

Se punkt 5

SRF Göteborg: Hur ser Synverksamheten på bristen av Syninstruktörer i många av regionens kommuner? På vilket sätt kan Rehabiliteringen komplettera stödet i dessa kommuner?

Anne svarar genom att läsa upp mail skickat den 20220922 från Mikael Forslund som svar till HSS Brukarråd.

”Frågan är stor och komplicerad. Brevet är ett led i en kampanj som SRF driver för att få till en bättre och mer sammanhållen vård får personer med synnedsättning. Det är en rikstäckande kampanj.

Det stämmer som det står i framställan att det inte specifikt finns någon riktad insats till gruppen synnedsatta på primärvårdsnivå varken i det regionala eller kommunala ansvaret.

Det har inte heller uttryckts någon önskan när man införde vårdval rehab att det skulle vara möjligt att ge specifikt riktade insatser av rehabiliterings karaktär till personer med synnedsättning.

Synverksamheten ger insatser på länsjukvårdsnivå men i öppenvårdsform. Kommunerna har tidigare haft syninstruktörer som har gett hjälp till synskadade men många kommuner har tagit bort de tjänsterna p g a besparingar.

Ska det ske en ändring så behöver det ske en dialog med kommunerna när det gäller vårdsamverkan. Det är nyligen framtaget ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan VGR och kommunerna. Enligt mig så är den fråga som ställts inte frågan om att flytta ansvarsgränser eller ekonomiska medel utan mer att täcka ett behov som ingen idag tar ansvar för. Om behoven ser snarlika ut över hela landet kanske det är en nationell fråga som behöver utredas på den nivån?

Har du några frågor av övergripande karaktär så ring gärna mig. Vill du veta mer om synverksamheten så tar du kontakt med Anne Granath som är verksamhetschef.” 

SRF Göteborg:

Om någon vill ha hjälp i hemmet och ingen syninstruktör finns, vem hjälper till då?

Det gör Synverksamheten.

SRF Bohuslän:

Vilka är kontaktpersonerna på de olika syncentralerna om brukarorganisationerna vill sprida information? Har varit i kontakt med Gabriella Gesang och fått till svar att det inte finns några kontaktpersoner.

Respektive syncentrals funktionsbrevlåda skall kontaktas i denna typ av ärende.

Vänersborg: syncentralen.vanersborg@vgregion.se
Göteborg: syncentralen.gbg@vgregion.se 
Borås: syncentralen.boras@vgregion.se 
Skövde: syncentralen.skovde.hoh@vgregion.se 

8 Nästa möte

Mars 2023, återkommer med förslag på datum och tid.

Om möjligt boka in föreläsningen av Cecilia Ekstrand från SRF Stockholm på nästa regionala brukarråd.

Anne förtydligar gällande deltagande på APT. Ingen regional fråga utan en lokal fråga som får beslutas på de lokala brukarråden om hur träffen skall ske i stället för på ett APT som tidigare utlovats. Det är viktigt att ni får träffas.

9 Utcheckning

Hur var dagens möte? Kom alla till tals?

Tankar efter dagens möte:

 • Varit en utmärkt mötesdag trevligt med dialoger som har gett mycket.
 • Bra dag, har gillat att sitta och prata. Mycket nya tankar och idéer, tack så mycket.
 • Ger en hel del, får vi hoppas att det mynnar ut i mer förståelse för olika roller och att det blir något ut av det.
 • Trevlig och lärorik dag. Har fått framföra mycket och fått till oss mycket bra från er.
 • Gruppdiskussionerna har varit givande. Försiktigt positiv till framtiden.
 • Har varit en väldigt positiv dag. Får hoppas att det fortsätter så. Jag är nöjd.
 • En positiv dag, vi har en bättre kommunikation i gruppen än vad vi haft tidigare. Vi är inte längre två olika sidor som kämpar utan vi kämpar tillsammans. Vi lär av varandra. Trevlig dag.
 • Håller med, det har varit mycket som diskuterats. Att vi arbetar som en enhet i stället som två känns bättre.
 • Instämmer, en bra dag. Vi har en bra kommunikation.

Tack för samarbetet idag och stort tack till alla.

Anteckningar är förda av Melinda Arnesen