Syncentral Skövde, brukarråd 9 april 2024

Närvarande

Claes-Göran Johansson, SRF
Lennart Häger, SRF
Anette Jernberg, FSBU
Lena Haugland, FSBU
Eva Bjuke, Syncentral
Marie-Louise Linder, Syncentral
Maude Warnskog, Syncentral

Ej närvarande: Britt Artursson, SRF, representant för Unga Synskadade Väst

Dagordning fastställdes vid mötet enligt följande:

  1. Genomgång av föregående protokoll
  2. ST Information
  3. Klagomål/Förbättringar
  4. Frågor och nyheter från föreningarna
  5. Ny mötestid

Eva Bjuke hälsar alla välkomna till Brukarrådsmötet.

1. Genomgång av föregående protokoll

Inget att tillägga till föregående mötesprotokoll.

2. ST Information

Eva informerar om att Syncentralen kommer att vara stängd i sommar under veckorna 30 och 31. Syncentralen i Vänersborg kommer att hantera Skövdes inkommande ärenden i 1177. Information om stängningen kommer att finnas på 1177, vår funktionsbrevlåda samt telefonsvarare.

Ekonomin är i balans.

Kort diskussion om budget där Lennart menar att när budgeten minskas kan de synskadade bli drabbade. Eva förklarar att man ser över vart pengarna ska gå, gäller alla förvaltningarna, kostnader stiger. Det görs upphandlingar, kostnader för hjälpmedel stiger.

Gällande vårdgarantin har vi fortsatt goda siffror både för 60 dagar och 90 dagar.

Eva informerar om att det är ont om ögonläkare i Västra Götalandsregionen, det är kö hos Ögonmottagningen vilket gör att vi inte får patienter till oss.

Eva fortsätter med att här kan föreningarna påverka politikerna med att fråga vad man gör åt bristen på ögonläkare. Många delar sett ur samhällsperspektivet, exempelvis en person som väntar på operation och inte kan arbeta innan operationen är gjord vilket leder till bland annat kostnader för sjukskrivning.

Marie-Louise Linder, kurator, presenterar sig. Berättar om de olika formerna av terapi som hon arbetar med, att hon arbetar både med barn och vuxna samt med både patienter och anhöriga. Marie-Louise berättar vidare att hon arbetar tillsammans med Skövdes övriga behandlare, att när behov uppstår kan det bokas tid till Marie-Louise. När det gäller grupper är Marie-Louise positivt inställd till det, berättar att hon har arbetat med grupper tidigare, men att det idag saknas underlag för det.

Eva uppmanar mötesdeltagarna att tänka på att Marie-Louise finns här hos oss om de möter någon med behov av kurator. Exempelvis en anhörig som behöver prata om vad som kommer att hända barnet i framtiden, lätta sin oro.

Marie-Louise säger att alla är välkomna, i par, med eller utan barn.

Claes-Göran undrar om Marie-Louise är intresserad av att delta vid ett digitalt möte och presentera sig själv. Vilket Marie-Louise är positivt inställd till. Kontakt får tas med Marie-Louise för att boka en tid.

Anette frågar om hur det går till med små barn som blir remitterade till Syncentralen av ögonläkare. Eva förklarar att de är kvar hos Syncentralen och skrivs av om de inte ska vara kvar när de blir äldre.

3. Klagomål/Förbättringar

Eva informerar om en incident där en patient upplevt att hon blivit dåligt bemött och inte fått det stöd som hon ansåg att hon behövde av Syncentralen. SRF har lyft frågan till Östra del regionala nämnden. Vi blev ombedda (Eva och Anne Granath) svara på vilka åtgärder vi kommer att ta för att förhindra att detta sker igen. Eva informerar vidare att vi kommer att arbeta med detta på APT och planeringsdag.

4. Frågor och nyheter från föreningarna

Anette berättar att FSBU varit på skidläger och ska åka till Kolmården och på seglarläger i sommar samt teater i augusti.

Lena berättar att hon är kvar i FSBU till slutet av april.

Claes-Göran berättar att SRF varit på besök på företaget Prisma i Tibro och att de haft ett 100-års jubileum i Skövde. De ska göra en resa till Berlin. Berättar att det ska väljas en ny ordförande i SRF och om Synskadades Vänner som arrangerar Syndagen den 7 maj i Skövde Kulturhus.

5. Ny mötestid

Nytt brukarrådsmöte bestäms till måndagen den 4 november 2024 klockan 14:00 – 16:00.

Vid protokollet

Maude Warnskog
Assistent
Syncentral Skövde