Syncentral Göteborg, brukarråd 18 oktober 2022

Närvarande

Erik Lönnroth, SRF Göteborg 
Joakim Ericson, SRF Kungälv
Mona Nilsson, SRF Göteborg 
Anette Jernberg, FSBU  
Eva Carlband, SRF Ale 
Sara Andersson, enhetschef Syncentral Göteborg
Tove Söderberg, synpedagog Syncentral Göteborg
Maria Ekhem, medicinsk sekreterare Syncentral Göteborg

Mötet öppnas 

Enhetschef Sara Andersson hälsar alla välkomna till dagens möte.

Information från Syncentral Göteborg 

Covid-19

Munskyddsanvändning för all personal i patient-/omsorgstagarnära vård kvarstår i Västra Götalandsregionen, d.v.s. source control nivå 1. När förekomsten av covid-19 i samhället bedöms vara tillräckligt låg och när tecken på annalkande ökning saknas, kan bruket inte längre motiveras. Nytt ställningstagande planeras i vecka 43. 
 
Plexiglaset i receptionen på plan 3 är borttaget fr.o.m. fredagen 14 oktober. Underlättar för både patienter och personal, har ibland varit svårt att höra varandra på grund av skyddet. 

Gruppverksamhet

Syncentralen har återigen kommit i gång med gruppverksamhet i liten skala. Startat upp i mindre skala på grund av att det tidigare fått ställas in när covid-19 blossat upp igen. Förinformationen har startats i gång, likaså käppgrupp för barn och läskameragrupp. Behandlarna även börjat väntelista patienter för lästräning med stark huvudburen optik i grupp. Fler grupper planeras startas upp till våren.

SRF Göteborg: Finns det planer på samtalsgrupp med t.ex. kurator och arbetsterapeut?

Syncentral Göteborg: Det har på flera håll uppkommit önskemål och behov av detta, möjligheten ska ses över.

FSBU: Apropå käppgrupp barn, har Syncentralen fler blinda barn än tidigare?
Syncentral Göteborg: Ja, det upplevs så men går i perioder.

Personal

Stabil personalgrupp. 12 synpedagoger är i tjänst, tre föräldralediga varav en kommer tillbaka i januari. En har avslutat sin tjänst, flyttar tillbaka till hemorten. Rekrytering av ny synpedagog klar – tidigare jobbat som medicinsk sekreterare på ögonmottagningen, studerat till arbetsterapeut, varit intresserad av synpedagogarbetet, skaffat erfarenhet och börjar nu jobba den 1 november.

Bland optikerna har det tidigare varit sjukskrivning som påverkat väntetiden för patienterna, nu är alla tre optiker i tjänst och kommer i kapp bra på väntelistorna. Kuratorerna är färdiga med KBT-utbildningen. En sjukskriven som tidigare. 

I administrationen har en person precis gått på föräldraledighet, vikarie är tillsatt. Ny ViA (introduktion i arbetslivet) som hjälper till i väntrummet på plan 5.

Ligger bra till på väntelistorna. Noteras många patienter sjuka och ringer återbud.

Kompetenssatsning

Optikerna och en del av synpedagogerna var på LVI-dagarna i Växjö i september. Där presenterades bl.a. aktuell forskning kring stamcellstransplantation vid torr AMD, vikten av belysningsråd vid synnedsättning samt hjälpmedelsutställning med möjlighet till fördjupad kunskap om de hjälpmedel vi förskriver.  

En grupp synpedagoger var på Nordisk kongress i synpedagogik i Billund, Danmark i september. Deltog i föreläsningar, workshops och presentationer om bl.a. CVI, orientering/förflyttning, taktila barnböcker, forskning kring digital teknik, SFI med synnedsättning, universal design/tillgänglighet, Att leva med RP – hur livet förändras och klickljud ekolokalisering. Även hjälpmedelsutställning.

Orientering och förflyttning; intern kompetenshöjning på alla nivåer samt extern utbildning teknikkäpp i Stockholm för två synpedagoger från Syncentral Göteborg. 
 
Optiker och synpedagoger även varit på utbildning av en ögonläkare i Skövde som presenterade forskning och utveckling inom området. Åkte i två omgångar, uppdelat på erfarenhet och hur länge man har jobbat.

SRF Göteborg: Det finns ett koncept med punktlego att beställa genom SRF, presenterades detta i Billund?

Syncentral Göteborg: Ja, det presenterades. Frågan lyfts med barnteamet.

CVI-projekt 

Sara informerar om den samverkan som startat upp mellan CVI-teamet, synverksamheten och Barn- och ungdomshabiliteringen. Detta för att inga barn och ungdomar ska hamna i kläm samt att Barn- och ungdomshabiliteringen ska göra det de är bäst på och synverksamheten det de är bäst på.

Uppfattningen är att det är ett riktigt bra CVI-team. Det är inget regionalt team utan ett Göteborgs-team, men kommer förfrågningar från hela regionen och stöttar ibland även andra. Får även förfrågningar nationellt. I detta team finns alla professioner. Nyss var en nationell träff för alla utredningsteam i landet och det ser väldigt olika ut, t.ex. ibland bara en person som utifrån journal ställer diagnos. Teamet i Västra Götalandsregionen har sållat i kön för att se vilka som har nytta av en diagnos. Det är inte alltid det blir en CVI-diagnos efter utredningen.

När utredningen är klar är det Habilitering & Hälsa som tar över utifrån en rapport att utgå ifrån. Barn- och ungdomshabiliteringen är experter på perceptioner och strategier – dessa insatser ges till de flesta av barnen oavsett diagnos. Syncentralen kommer in när det gäller synspecifika insatser, vid CVI är det blindmetodik t.ex. orientering/förflyttning – käppträning, förstorande hjälpmedel eller taktilt stöd.

Det kommer följas upp hur samverkan ger resultat för dessa patienter och ge en tydlig bild av vilka insatser synverksamheten kan stötta med som ger effekt och vilka Barn- och ungdomshabiliteringen kan ge. Ger en tydlighet för alla tre verksamheterna. 

Även ett pågående projekt där en del barn remitteras av Ögonmottagning Barn för synbedömningar till syncentralen, för att stötta. Syncentralen har också varit med i en skrivelse som Ögonmottagning Barn skickat till politikerna för att anhålla om mer resurser relaterat till de långa väntetiderna. Det är ett bra samarbete mellan ögonmottagningen och Syncentralen.

Ombyggnad av receptionen entréplan 

Pågår just nu förhandling om förlängning av hyreskontrakt på Ekelundsgatan, allt lutar åt att Syncentralen stannar kvar. Kommer göras en del ombyggnationer, bland annat ombyggnad av receptionen på entréplan. Receptionsdisken kommer att minskas, så att det blir mer yta framför disken. Kan bli rörigt under ombyggnad. Oklart när arbetet påbörjas, men kommer meddela när det är dags för hjälp med spridning av information om detta till medlemmarna.

Anslagstavla för infospridning

Inkommer en hel del information om pågående aktiviteter från bl.a. intresseorganisationerna till Syncentralens funktionsbrevlåda, syncentralen.gbg@vgregion.se. Kan vara svårt för behandlarna att komma ihåg samtliga aktiviteter och framföra detta till patienterna. Därför nu anslagstavla uppsatt i väntrummet på plan 5 där denna information sätts upp.

SRF Göteborg: Behöver i så fall sålla bland utskick då det pågår daglig kursverksamhet, skulle bli väldigt mycket information.

Information från intresseorganisationerna 

FSBU

Synlekotek startat med Prova på judo och julpyssel, vill gärna ha dit familjer så de kan hitta varandra och träffas. Varit på syntolkad föreställning av musikalen Annie. Familjedag med Halloween på Liseberg till helgen. Goalball-domarutbildning planerad. Julfest den 4 december på Marstrands havshotell. Skidresor planerade med många deltagare. Ny hemsida håller på att skapas; fsbu.nu.

SRF Göteborg

Rehabgruppen ska göra studiebesök på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus med start början av 2023. SRF har hållit i en insiktsutbildning där vårdpersonal inom ögonsjukvård fått testa på käpp, ögonbindel och fingerad optik. Märks skillnad i bemötande och fysiska anpassningar har gjorts efter detta. Under vecka 41 uppmärksammades Ögats dag och Käppens dag som ledde till debatt om bristen på ögondroppar samt svårigheter i kollektivtrafiken. Invigning av SRF Göteborgs nya lokaler på Masthuggsterassen sker den 10 november. SRF kommer år 2023 nationellt fokusera på digitalt utanförskap, öppet hus för idéforum och att diskutera brister hålls 23 november, digitalt på egen hand eller gemensamt i SRF:s lokaler.

SRF Kungälv

Halvårsmöte för SRF Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Orust i november med underhållning, dans och revy. Även julfest planerad samt resa till julmarknad i Tyskland. Pågår en del aktiviteter på distriktsnivå, inte så mycket på lokal nivå.

SRF Ale

Halvårsmöte hålls i november, öppet för alla medlemmar. Ska hållas en inspirationsdag i distriktet nästa år, planeras en medlemsvärvartävling.

Information om GSM

Erik Lönnroth informerar i grova drag om projektet GSM (Grundutbildning Smarta Mobiler) som pågår i Skåne. SRF Skåne såg en oroande utveckling bland medlemmar gällande kompetens i användande av teknik efter färdig synrehabilitering. Patienter hänvisades för vidare hjälp med mobiler att vända sig till handeln som inte har den kunskap som krävs. Uppdagades ett problem i regionens uppdrag.

Det går i rehabiliteringen att få hjälp med t.ex. ljusindikator, skannerfunktion och orienteringsfunktioner men inte att slå på dem förrän rehabiliteringen är i gång. Man behöver även få genomgång av telefonens funktioner; klocka, kalender, anteckningsmöjligheter, kalkylator, diktatfunktion, musikspelare m.m. Detta är sådant som inte ingår i rehabiliteringen, att lära sig använda apparna i mobilen.

En diskussion uppstod och SRF Skåne fick frågan om de kan ombesörja detta vilket de kunde, med finansieringshjälp. Ansöktes om IOP (idéburet offentligt partnerskap) -projekt till Region Skåne och nu pågår GSM-projektet. Två synskadade utbildare rekryteras där den ena har kompetens på förstoring och den andra på skärmläsare med talsyntes.

Synskadade personer, inte endast medlemmar, kan ansöka om individuellt deltagande för utbildning och träning med fokus på att använda mobiltjänster. De personer som i dagsläget befinner sig längst ifrån användande av smart mobil prioriteras i projektet.

Erik reflekterar kring att det hade varit intressant med ett liknande projekt i Västra Götalandsregionen, dock eventuellt en bredare digital användning än i Skåne där det endast gäller mobiltelefoner. Tidigare hade SRF ”IT-faddrar” som kunde stötta medlemmarna med sin kompetens. SRF Göteborgs digitaliseringsgrupp har diskuterat om ett IOP-projekt med denna typ av hjälp kunde vara aktuellt här. Möjligheterna ska undersökas samt vilka samverkansmöjligheter som finns med synverksamheten. Exempelvis önskvärt med start av träning på syncentral och möjlighet till kompletterande träning hos SRF. Behöver föras en dialog om begränsningen i regionens uppdrag, relaterat till hantering av personuppgifter t.ex.

Inkomna frågor från intresseorganisationerna 

SRF Göteborg

Gällande inbjudan till digital träff om tillgänglighet för syncentraler – om och i så fall vilka har tänkt delta på denna träff från Syncentralen i Göteborg? 

Syncentral Göteborg: Enhetschef, två tekniker och två synpedagoger är anmälda.

Övriga frågor

Syncentral Göteborg

Ny medlemsombudsman SRF Göteborg?  

SRF Göteborg: Anders Ziethén har fått en ny tjänst på annan ort, kommer inte ersättas rakt av som medlemsombudsman. SRF Göteborg har nu två vakanser.

Syncentral Göteborg

Stöttar intresseföreningarna vid fondansökningar? Problematiskt med digitaliseringen av fondansökningsblanketter.

SRF Göteborg: SRF Göteborg kan vara behjälpliga med att fylla i blanketter samt bistå med kompetens, dock ingen möjlighet att överklaga individärenden. Hänvisas till Lasse Brukarstödcenter, Funktionsrätt Göteborg och Antidiskrimineringsbyrån Väst.

Syncentral Göteborg

Önskas anteckningarna på mail efter mötet eller går det bra att hitta dem på hemsidan?

Intresseorganisationerna: Önskas att anteckningarna skickas per mail.

Nästa möte 

17 april 2023 kl. 14:00-16:30, förmöte kl. 13:30-14:00 på Ekelundsgatan 8 i Göteborg, rum 307.

Mötet avslutas 

Sara tackar för ett bra och givande möte.